Procedura recenzowania prac naukowych nadsyłanych do publikacji w Problemach Współczesnej Kryminalistyki:

  1. Procedura recenzowania artykułów w jest zgodna z zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
  2. Przekazanie tekstu do publikacji w Problemach Współczesnej Kryminalistyki (PWK) jest jednoznaczne z wyrażeniem przez Autora/Autorów zgody na wszczęcie procedury recenzowana artykułu.
  3. Nadesłane materiały poddawane są wstępnej ocenie formalnej przez Radę Naukową i Redakcję Naukową PWK, zwłaszcza pod kątem ich zgodności z wymaganiami wydawniczymi, jak również z obszarami tematycznymi wydawnictwa.
  4. Standardowo artykuły recenzowane przez dwóch niezależnych recenzentów, którzy nie są członkami Rady Naukowej i Redakcji Naukowej oraz nie są zatrudnieni etatowo w jednostkach wydającej czasopismo. Z uwagi na wąskie grono ekspertów z niektórych dziedzin, czy specjalności kryminalistycznych, zwłaszcza z zakresu techniki kryminalistycznej, dopuszcza się odstępstwa od zasady niezależnej recenzji, czyli powoływanie specjalistów spośród pracowników UW i PTK.
  5. Nadesłane artykuły nie są przekazywane recenzentom z tej samej placówki, z której pochodzi Autor/Autorzy.
  6. Prace recenzowane są anonimowo. Recenzenci nie zna ją nazwisk Autorów. Autor/Autorzy są informowani o wyniku procedury recenzenckiej z zachowaniem zasady poufności recenzji. W sytuacjach spornych powoływany jest kolejny recenzent.
  7. Artykuły publikowane w PWK są publikowane na licencji Creative Commons Attribution Non Commercial 4.0 International. (CC BY-NC 4.0)

Recenzenci w 2019 roku (tom XXIII PWK)
Ryszard Bełdzikowski, Wacław Brzęk, Ryszard Burda, Kacper Gradoń, Sylwia Gwoździewicz, Marek Leśniak, Henryk Malewski, Bronisław Młodziejowski,
Violetta Kwiatkowska-Wójcikiewicz

Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne
00-018 Warszawa, ul.Zgoda 11 lok. 300
tel. +48 22 692-43-85
fax +48 22 827-01-60
kom. +48 798-327-380
e-mail: ptk@kryminalistyka.pl
nr konta: PKO IX O/Warszawa
61 1020 1097 0000 7102 0108 3401
KRS 0000109111
NIP 526-17-63-900
REGON 000810466

Instytut Kryminalistyki Polskiego
Towarzystwa Kryminalistycznego Sp. z o.o.

Siedziba: 01-424 Warszawa, Aleja Prymasa Tysiąclecia 155
Adres do korespondencji: 00 - 018 Warszawa, ul. Zgoda 11 lok. 300
tel. +48 22 692-43-85
fax +48 22 827-01-60
kom. +48 798-327-380
kom. +48 601-075-106
kom. +48 609-605-536
e-mail: ptk@kryminalistyka.pl
nr konta: Credit Agricole Bank Polska S.A.
84 1940 1076 3146 6840 0000 0000
KRS 0000093600
NIP 521-30-13-064
REGON 014986697

Back to Top