Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne zostało wpisane do rejestru stowarzyszeń i związków 1 sierpnia 1973 roku w Krakowie. Głównym inicjatorem utworzenia Towarzystwa był profesor Brunon Holyst. Współzałożycielami byli także profesorowie – Tadeusz Hanausek i Jan Markiewicz.

Hanausek

Prof. zw. dr hab. Tadeusz Hanausek

Holyst1

Prof. zw. dr hab. dr h. c. Brunon Holyst

Markiewicz

Prof. zw. dr hab. Jan Markiewicz


W dniu 27 kwietnia 2004 roku Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne uzyskało status organizacji pożytku publicznego.


Z dniem 7 marca 2014 roku Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne zostało powołane na członka Komitetu Zadaniowego Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.

decyzja PKN
 


Aktualnie Towarzystwo skupia około 600 członków zorganizowanych w sześciu oddziałach terenowych (gdańskim obejmującym województwa: pomorskie i zachodnio-pomorskie; kujawsko-pomorskim obejmującym województwa: lubuskie, wielkopolskie i kujawsko-pomorskie; śląskim obejmującym województwa: dolnośląskie, opolskie i śląskie; warmińsko-mazurskim obejmującym województwa: podlaskie i warmińsko-mazurskie; krakowskim obejmującym województwa: świętokrzyskie, lubelskie, małopolskie i podkarpackie; warszawskim obejmującym województwa: mazowieckie i łódzkie).Naczelnymi organami władzy są Zarząd Główny i Rada Naukowa PTK, w pracy których uczestniczą wybitni przedstawiciele polskiej kryminalistyki, m.in.:

  • prof. dr hab. Piotr Girdwoyń (członek Zarządu i Rady Naukowej PTK, dyrektor Centrum Nauk Sądowych UW),
  • prof. dr hab. Ewa Gruza (członek Rady Naukowej PTK, b. prodziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego),
  • dr hab. prof. UR Mieczysław Goc (prezes PTK, kierownik Pracowni Kryminologii i Kryminalistyki Uniwersytetu Rzeszowskiego, b. dyrektor Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego KGP),
  • prof. dr hab. Hubert Kołecki (członek Rady Naukowej PTK, b. kierownik Katedry Kryminalistyki Uniwersytetu Adama Mickiewicza),
  • dr Waldemar Krawczyk (członek Zarządu i Rady Naukowej PTK, b. dyrektor Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji),
  • dr hab. prof. UŚ Marek Leśniak (prezes Oddziału Śląskiego PTK, członek Zarządu i Rady Naukowej PTK),
  • prof. nadzw. dr hab. Bronisław Młodziejowski (profesor WSFiP w Bielsku Białej, b. prezes Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego),
  • prof. dr hab. Tadeusz Tomaszewski (przewodniczący Rady Naukowej PTK, kierownik Katedry Kryminalistyki WPiA UW, b. prorektor Uniwersytetu Warszawskiego),
  • prof. dr hab. Janina Zięba-Palus (prezes Oddziału Krakowskiego PTK, b. kierownik Zakładu Kryminalistyki Instytutu Ekspertyz Sądowych w Krakowie) i wielu innych.

W strukturach Towarzystwa funkcjonuje dobrze wyposażone laboratorium kryminalistyczne, wykonujące na potrzeby organów procesowych oraz innych instytucji i podmiotów ekspertyzy z różnych dziedzin kryminalistyki. Dysponuje specjalistycznym zapleczem technicznym oraz wysoce wyspecjalizowaną kadrą ponad 130 ekspertów z wieloletnim doświadczeniem, rekrutujących się głównie ze środowisk naukowych, byłych pracowników laboratoriów policyjnych i innych służb państwowych.

Mikroskop cyfrowy PTK
 


“Od początku swego istnienia Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne przykładało dużą wagę do popularyzacji wiedzy i praktyki kryminalistycznej, m.in. poprzez cykliczne publikacje poświęcone tej problematyce. Przez wiele lat pod redakcją prof. Brunona Holysta wydawany był periodyk pt. „Patologia Społeczna. Zapobieganie”, a następnie „Postępy kryminalistyki”. Od 2000 roku PTK, wspólnie z Katedrą Kryminalistyki UW, wydaje periodyk „Problemy Współczesnej Kryminalistyki”, którego łamy stanowią główne miejsce prezentacji osiągnięć naukowych Towarzystwa i jego członków. Pod patronatem Towarzystwa ukazał się podręcznik pt. „Ślady kryminalistyczne. Ujawnianie, zabezpieczanie, wykorzystanie”. Trwają prace nad wydaniem pełnej Polskiej Bibliografii Kryminalistycznej obejmującej okres od początków kryminalistyki na ziemiach polskich do czasów obecnych. Aktualnie wydano pięć tomów zawierających opis ponad 25 tysięcy pozycji literaturowych z zakresu szeroko rozumianej kryminalistyki do roku 2008. Wkrótce ukażą się dwa tomy obejmujące lata 2009 -2020. W 2010 r. wydano książkę pt. „Co nowego w Kryminalistyce – przegląd zagadnień z zakresu zwalczania przestępczości”, a w 2016 r. monografię wieloautorską pod redakcją M. Goca, T. Tomaszewskiego i R. Lewandowskiego pt. „Kryminalistyka – jedność nauki i praktyki /przegląd zagadnień z zakresu zwalczania przestępczości/”. W ostatnich latach Wydawnictwo PTK opublikowało w formie papierowej oraz PDF cykl monografii poświęconych wybranym dyscyplinom kryminalistyki (vide: Oferta wydawnicza)

Paznokcie w perspektywie

Patologia nr 10

Biblio

Patologia nr 10

Problemy tom7


Towarzystwo oraz funkcjonujący w jego strukturach Instytut Kryminalistyki PTK uczestniczy w realizacji prac badawczych. Wspólnie z Uniwersytetem Warszawskim zostały zrealizowane i wdrażane do praktyki dwa projekty rozwojowe: projekt pt. „Opracowanie metodyki i programów oraz zbudowanie stanowiska do badań identyfikacyjnych pisma i podpisów przy wykorzystaniu grafometrii komputerowej” (GLOBALGRAF) oraz projekt pt. „Opracowanie metodyki oraz zbudowanie stanowiska do badań chronologii zapisów wykonanych różnymi technikami i środkami kryjącymi na podłożu papierowym” (Chronologia). W 2016 r. wspólnie z Uniwersytetem Warszawskim i Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji (CLKP), zakończono projekt badawczo-rozwojowy pt. „Pomiarowe narzędzia wspomagające analizę pisma ręcznego i podpisów”. PTK zrealizowało także projekt badań naukowych opartych na analizie pismoznawczej rękopisów Fryderyka Chopina przechowywanych w Muzeum Fryderyka Chopina. Badania te stanowiły fragment szerszego projektu „Dziedzictwo Chopinowskie w otwartym dostępie” finansowanego przez Unię Europejską w ramach Funduszu Rozwoju Regionalnego. Aktualnie w ramach konsorcjum naukowego z CLKP oraz firmą JAS Technologie sp. z o.o. realizuje projekt pt. „Inteligentny system do identyfikacji fałszerstwa cech biometrycznych pisma ręcznego”.


W ramach popularyzacji wiedzy kryminalistycznej oraz ustalenia standardów wykonywania badań kryminalistycznych PTK prowadzi szeroką działalność szkoleniową kierowaną do policjantów, prokuratorów, pracowników banków, firm ubezpieczeniowych itp. Przeszkolono już kilka tysięcy osób. Stałymi przedsięwzięciami PTK są wykłady połączone z dyskusją, które cieszą się olbrzymim zainteresowaniem zarówno środowiska naukowego, jak i przedstawicieli organów ścigania (prokuratury, policji, Straży Granicznej, ABW i innych służb) oraz innych instytucji.


Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne wspomaga aktywnie studencki ruch naukowy, udzielając pomocy merytorycznej, organizacyjnej i finansowej oraz uczestnicząc m.in. w realizacji wielu przedsięwzięć studenckich różnych uczelni (Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Rzeszowski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Uniwersytet Gdański i inne).


Stałymi przedsięwzięciami Towarzystwa są: sympozja, warsztaty kryminalistyczne, studenckie obozy naukowe służące pogłębianiu wiedzy teoretycznej i praktycznej. Począwszy od 2000 roku organizowany jest coroczny konkurs im. prof. Tadeusza Hanauska „Na Pracę Roku z Dziedziny Kryminalistyki”. Od 2008 roku, co kilka lat organizowany jest również konkurs „Na Nagrodę prof. Brunona Hołysta dla Wyróżniających się Młodych Kryminalistyków”.


Ważnym elementem działalności Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego jest reprezentowanie i występowanie w interesie członków społeczności kryminalistycznej przed różnymi podmiotami, organami władzy i instytucjami.
Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne uczestniczy w pracach nad niezwykle ważnym dla środowiska ekspertów akcie prawnym – Ustawie o biegłych.

Ustawa o biegłych sądowych
Uzasadnienie Ustawy o biegłych sądowych
Legitymacje biegłych
Stanowisko PTK
Uwagi do projektu ustawy o biegłych prof. T.WidłyMinister Spraw Wewnętrznych i Administracji przedstawił projekt „Ustawy o dokumentach publicznych”. Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne niniejszym przedstawia swoje uwagi do ww. dokumentu.

Projekt ustawy o dokumentach publicznych.
Uwagi Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego do projektu „Ustawy o dokumentach publicznych”


W siedzibie PTK działa, utworzona w 2005 roku Biblioteka Kryminalistyczna, która gromadzi pozycje branżowe i czasopisma służące rozwijaniu i zaspakajaniu potrzeb biblioteczno-informacyjnych z zakresu szeroko rozumianej kryminalistyki i nauk penalnych. Zbiory biblioteki cieszą się dużym zainteresowaniem studentów przygotowujących prace magisterskie z dziedziny kryminalistyki na różnych uczelniach wyższych z całego kraju. Aktualnie księgozbiór liczy ponad 1300 pozycji, których systematyczne aktualizowany wykaz znajduje się na stronie internetowej PTK.

biblioteka 3

Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne
00-018 Warszawa, ul.Zgoda 11 lok. 300
tel. +48 22 692-43-85
fax +48 22 827-01-60
kom. +48 798-327-380
e-mail: ptk@kryminalistyka.pl
nr konta: PKO IX O/Warszawa
61 1020 1097 0000 7102 0108 3401
KRS 0000109111
NIP 526-17-63-900
REGON 000810466

Instytut Kryminalistyki Polskiego
Towarzystwa Kryminalistycznego Sp. z o.o.

Siedziba: 01-424 Warszawa, Aleja Prymasa Tysiąclecia 155
Adres do korespondencji: 00 - 018 Warszawa, ul. Zgoda 11 lok. 300
tel. +48 22 692-43-85
fax +48 22 827-01-60
kom. +48 798-327-380
kom. +48 601-075-106
kom. +48 609-605-536
e-mail: ptk@kryminalistyka.pl
nr konta: Credit Agricole Bank Polska S.A.
84 1940 1076 3146 6840 0000 0000
KRS 0000093600
NIP 521-30-13-064
REGON 014986697

Back to Top