GLOBALGRAF II

Pozytywne doświadczenia związane z wykorzystaniem pakietu programów GLOBALGRAF skłoniły jego twórców do kontynuacji prac nad wykorzystaniem możliwości analizy komputerowej w ekspertyzie pismoznawczej. Aktualnie jest realizowany kolejny projekt badawczy pn. Pomiarowe narzędzia wspomagające analizę pisma ręcznego i podpisów, którego celem jest stworzenie nowych programów komputerowych (Projekt badawczy nr DOBR-BIO4/038/13297/2013 pt. Pomiarowe narzędzia wspomagające analizę pisma ręcznego i podpisów (temat nr 38), którego realizację w grudniu 2013 r. rozpoczęło konsorcjum naukowe Uniwersytetu Warszawskiego (lider projektu) oraz Centrum Badawczo-Szkoleniowego (obecnie Instytut Kryminalistyki) Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego i Centralnego Laboratorium Kryminalistyczne Policji – Instytutu Badawczego, na podstawie wniosku nr 13297 pozytywnie ocenionego i zakwalifikowanego do realizacji w ramach IV konkursu z obszaru bezpieczeństwa i obronności ogłoszonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju). Są to następujące programy:


BARWOSKAN – służy do barwometrycznej analizy środków kryjących.
Możliwa jest analiza porównawcza równocześnie 3 próbek. Program umożliwi wykrywanie różnic w zawartości barwnej porównywanych próbek. Program może być stosowany do wizualizacji zapisów i systemu cieniowania próbek, gdy są one pokryte środkami kryjącymi o innej barwie. Pozwala na wybranie najciemniejszego punktu w badanej próbce, dla którego program określa zakres całkowitej barwy próbki oraz przedziały jej nasycenia (odpowiadające sile nacisku środka piszącego). Program może też być pomocny w badaniu kolejności kreślenia krzyżujących się linii.

Ryc. 32

Parametryzacja rozkładu cieniowania próbek w postaci wykresów i zapisu tabelarycznego, z uwzględnieniem nacisku: dużego, średniego i małego w programie BARWOSKAN
/w tym przypadku ilustracja zgodnego rozkładu cieniowania linii pisma/
.

Ryc. 33

Parametryzacja rozkładu cieniowania próbek w postaci wykresów w programie BARWOSKAN
/w tym przypadku ilustracja niezgodnego rozkładu cieniowania linii pisma/.

Ryc. 34

Wizualizacja rozkładu cieniowania w programie BARWOSKAN.


Program profilometryczny pn. PROFILOSKAN – służy do analizy siły nacisku narzędzia pisarskiego wzdłuż poziomej linii pomiarowej (jednej lub kilku) wyznaczonej przez eksperta.
Program umożliwia badanie nasycenia koloru (wg modelu RGB) tuszu, atramentu lub innego środka kryjącego w punktach przecięcia tej linii z linią graficzną badanej próbki. Badanie próbek polega nie tylko na bezpośrednim porównaniu przebiegu uzyskanych linii krzywych, ale także na ocenie relacji wysokości kolejnych, sąsiadujących ze sobą pików, wyznaczających intensywność barwy linii (siłę nacisku). Program jest przeznaczony przede wszystkim do analizy podpisów podrobionych przez odwzorowanie techniczne (np. „na prześwit”) lub metodą ścisłego naśladownictwa.

Zapis wyników analizy w programie PROFILOSKAN w postaci krzywoliniowych wykresów, tzw. „profilogramów”

Zapis wyników analizy w programie PROFILOSKAN w postaci krzywoliniowych wykresów, tzw. „profilogramów”.

Programy barwometryczne mogą znaleźć szersze zastosowanie niż tylko wskazane badania parametrów pisma ręcznego. Możliwe będzie też ich wykorzystanie do porównywania obrazów, rysunków, formularzy, wzorów czeków, kart kredytowych, dowodów osobistych, praw jazdy, dyplomów i innych dowolnych dokumentów, jeśli zachodzi podejrzenie, że kolorystyka jednego z nich została zniekształcona w wyniku fałszerstwa albo w wyniku niedokładności procesów produkcji lub drukowania.


Program LINIOGRAF – służy do badania zgodności próbek metodą pomiaru długości linii graficznych tworzących analizowany zapis, z wykorzystaniem tzw. współczynnika gęstości pisma, który odzwierciadla relacje faktycznej długości linii tworzącej dany zapis do szerokości tego zapisu oraz impulsu jednostkowego i całkowitego badanych próbek, jako ilorazu odstępów między elementami graficznymi lub ich sumą, a całkowitą szerokością próbki.
Według założeń opartych m.in. na badaniach R. Soszalskiego są to parametry graficzne mające wysoką rangę swoistości osobniczej, spełniające kryteria zobiektywizowanej oceny porównywanych grafizmów. Program automatycznie określa szerokość zespołu graficznego, podaje wielkość i poziom zgodności współczynników gęstości oraz impulsu pisma w próbkach jedno- i wieloimpulsowych, umożliwia także ich statystyczną weryfikację w oparciu o korelację rangową Spearmana.

Ryc. 36

Interfejs programu LINIOGRAF.


Program CENTROGRAF – służy do badania zgodności próbek poprzez porównanie tzw. „linii środkowych”. Linia środkowa to nowy parametr analityczny pisma. Tworzy ją krzywa powstała z połączenia punktów przecięcia przekątnych czworoboków opisanych na elementach badanego zespołu graficznego (litery, cyfry, sylaby, dwuznaki i itp.). Program pozwala na określenie długości całej linii środkowej, określenie długości jej odcinków, pomiar kątów nachylenia do poziomu odcinków tworzących linie środkowe, porównanie ich kształtu oraz zbadanie zależności statystycznych (korelacja rangowa Spearmana).
Badanie próbek odbywa się w drodze porównania wyżej wymienionych parametrów i wyliczenia przez program wartości procentowych i statystycznych zależności (korelacja rangowa) oraz bezpośredniego porównania przebiegu krzywych po ich „nałożeniu” na siebie (M. Goc, A. Łuszczuk, K. Łuszczuk, Centrograf – program do wyznaczania linii środkowej pisma, w: M. Tomaszewska, T. Tomaszewski (red.), Prawo a dokumenty. Prawne oraz praktyczne aspekty korzystania z dokumentów i e-dokumentów, Stowarzyszenie Absolwentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2015, s. 67-75).

Ryc. 37

Wyznaczanie linii środkowej w próbkach „A” i „B”, w programie CENTROGRAF
/rozbieżny kształt tych linii świadczy o braku zgodności wykonawczej zestawianych zapisów/.

Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne
00-018 Warszawa, ul.Zgoda 11 lok. 300
tel. +48 22 692-43-85
fax +48 22 827-01-60
kom. +48 798-327-380
e-mail: ptk@kryminalistyka.pl
nr konta: PKO IX O/Warszawa
61 1020 1097 0000 7102 0108 3401
KRS 0000109111
NIP 526-17-63-900
REGON 000810466

Instytut Kryminalistyki Polskiego
Towarzystwa Kryminalistycznego Sp. z o.o.

Siedziba: 01-424 Warszawa, Aleja Prymasa Tysiąclecia 155
Adres do korespondencji: 00 - 018 Warszawa, ul. Zgoda 11 lok. 300
tel. +48 22 692-43-85
fax +48 22 827-01-60
kom. +48 798-327-380
kom. +48 601-075-106
kom. +48 609-605-536
e-mail: ptk@kryminalistyka.pl
nr konta: Credit Agricole Bank Polska S.A.
84 1940 1076 3146 6840 0000 0000
KRS 0000093600
NIP 521-30-13-064
REGON 014986697

Back to Top