XXIV Edycja Konkursu Konkurs Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego im. Prof. Tadeusza Hanauska Na Pracę Roku z Dziedziny Kryminalistyki – rozstrzygnięta

XXIV Edycja Konkursu Konkurs Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego im. Prof. Tadeusza Hanauska

Konkurs Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego 2024


Historia Konkursów


Konkurs Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego
im. Prof. Tadeusza Hanauska Na Pracę Roku z Dziedziny Kryminalistyki


Od 1999 r. Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne corocznie organizuje konkurs na pracę roku z dziedziny kryminalistyki. Jego głównym celem jest popularyzacja kryminalistyki oraz przegląd jej najnowszych osiągnięć. Do konkursu mogą być zgłaszane prace habilitacyjne, rozprawy doktorskie, prace magisterskie, dyplomowe oraz publikacje z dziedziny kryminalistyki. W 2002 r. nadano mu nazwę Konkursu im. Profesora Tadeusza Hanauska na pracę roku z dziedziny kryminalistyki.

Regulamin przyznawania nagród Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego w Konkursie
im. Prof. Tadeusza Hanauska Na Pracę Roku z Dziedziny Kryminalistyki.


25 października 2022 roku odbyło się zebranie Jury XXIII Edycji Konkursu im. Prof. Tadeusza Hanauska na Pracę Roku z Dziedziny Kryminalistyki. Uroczystość wręczenia nagród i wyróżnień Laureatom Konkursu odbędzie się w dniu 23 listopada o godz. 17.00 w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie, Pl. Defilad 1. Serdecznie zapraszamy Laureatów, zaproszonych Gości i osoby zainteresowane.

Protokół z posiedzenia Jury XXIII Edycji Konkursu im. prof. Tadeusza Hanauska na Pracę Roku z Dziedziny Kryminalistyki

Uroczystość wręczenia nagród i wyróżnień Laureatom XXIII Edycji Konkursu Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego im. Prof. Tadeusza Hanauska na Pracę Roku z Dziedziny Kryminalistyki, Warszawa, 23 listopada 2022 r.

Uroczystość ogłoszenia wyników oraz wręczenia nagród i wyróżnień Laureatom XXIII. Edycji Konkursu im. Prof. Tadeusza Hanauska na Pracę Roku z Dziedziny Kryminalistyki odbyła się 23 listopada 2022 r. W tym roku uroczystość tę połączono z Walnym Zgromadzeniem Oddziału Warszawskiego PTK. Dzięki uprzejmości władz Wszechnicy Polskiej Akademii Nauk Stosowanych oba wydarzenia mogły się odbyć w auli wykładowej tej uczelni w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie.

Konkurs Edycja XXIII - wersja PPTX

W uroczystości wręczenia nagród i wyróżnień, oprócz Laureatów Konkursu, uczestniczyli zaproszeni Goście reprezentujący środowisko naukowe, eksperckie i studenckie, wymiar sprawiedliwości, Policję i Żandarmerię Wojskową. Nie zabrakło również przedstawiciela Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych, członka wspierającego Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego i głównego darczyńcy nagród. PWPW reprezentowała Pani Aleksandra Grynkiewicz, Doradca Zarządu ds. Szkoleń i Ekspertyz, Redaktor Naczelny kwartalnika „Człowiek i Dokumenty”. W imieniu Komendanta Głównego Policji wystąpiła insp. dr n. o zdr. Aneta Pawlińska, Dyrektor Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji. Obecni byli również inni przedstawiciele kierownictwa CLKP, w tym: insp. dr n. med. Danuta Ulewicz, Zastępca Dyrektora Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji; mł. insp. Elżbieta Marciniak, Pełnomocnik Dyrektora CLKP ds. Zarządzania Jakością CLKP; mł. insp. Lech Hyb, Naczelnik Wydziału Wsparcia Logistycznego CLKP; mł. insp. Krzysztof Koloch, Naczelnik Wydziału Badań Genetycznych CLKP; nadkom. Marek Szczepański, Zastępca Naczelnika Wydziału Badań Dokumentów i Informatyki Śledczej CLKP; podinsp. dr Katarzyna Razarenkow, Ekspert Wydziału Badań Chemicznych CLKP. Instytut Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna w Krakowie reprezentował dr hab. Grzegorz Zadora, prof. IES, a Laboratorium Kryminalistyczne KSP – kom. Milena Nadolna, Kierownik Sekcji Badań Dokumentów. Obecna była liczna kadra naukowa, m.in. Prorektor Wszechnicy Polskiej dr Czesław Pietras, prof. dr hab. Tadeusz Tomaszewski (UW), prof. dr hab. Piotr Girdwoyń (UW), prof. dr hab. Jerzy Kasprzak (UP w Krakowie), prof. UŚ, dr hab. Marek Leśniak (UŚ), dr Zbigniew Nowak i dr Krzysztof Borkowski (UTH im. Heleny Chodkowskiej). Wśród gości nie zabrakło również nadinsp. w st. sp. Władysława Padło, byłego Zastępcy Komendanta Głównego Policji, oraz prokuratora Piotra Skiby, wieloletniego członka naszego Towarzystwa.

Uczestników uroczystości powitał prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego – dr hab. prof. UR Mieczysław Goc, a prof. dr hab. Tadeusz Tomaszewski, przewodniczący Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego, przybliżył zebranym sylwetkę Patrona Konkursu Prof. Tadeusza Hanauska oraz przedstawił krótką informację na temat historii Konkursu, zainicjowanego w 1999 r., a od 2002 r. noszącego imię Prof. Tadeusza Hanauska. Do tej pory na Konkurs w jego XXIII edycjach zgłoszono 276 prac w różnych kategoriach (monografie, prace habilitacyjne, doktorskie, magisterskie, dyplomowe, artykuły naukowe i inne opracowania). W ocenie prac Jury kierowało się zawsze ich poziomem naukowym, opiniami recenzentów i promotorów, aktualnością i nowatorstwem przedstawianej tematyki, a także szczególnym znaczeniem dla praktyki kryminalistycznej. Najwyżej oceniano prace przygotowane na podstawie wyników własnych badań empirycznych. Formą wyróżnienia w konkursie są nagrody finansowe, dyplomy i nagrody książkowe. Głównym fundatorem nagród od wielu lat jest Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych, członek wspierający Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego. Konkursy należą do najważniejszych stałych przedsięwzięć Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego, przyczyniając się do popularyzacji kryminalistyki, stanowiąc doskonałą okazję do przeglądu aktualnych jej osiągnięć praktycznych
i teoretycznych, a także w istotny sposób wpływając na podniesienie poziomu opracowań naukowych z tego zakresu.

Następnie Przewodniczący Jury Konkursu, prof. dr hab. Tadeusz Tomaszewski, odczytał protokół z posiedzenia Jury z dnia 25 października 2022 r. oraz przedstawił Laureatów w poszczególnych kategoriach konkursowych. Do uroczystego wręczenia nagród przez prezesa PTK i przewodniczącego Jury Konkursowego zostali zaproszeni: Pani Aleksandra Grynkiewicz, Doradca Zarządu ds. Szkoleń i Ekspertyz PWPW, oraz insp. dr Aneta Pawlińska, Dyrektor Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji.

Występując w imieniu Prezesa PWPW, Pani Aleksandra Grynkiewicz podziękowała za dotychczasową współpracę z Polskim Towarzystwem Kryminalistycznym, zwłaszcza w dziedzinie bezpieczeństwa dokumentów oraz zadeklarowała chęć dalszej współpracy z PTK w tych obszarach, które korespondują z działalnością szkoleniowo-edukacyjną i naukowo-badawczą PWPW. Z kolei Pani insp. dr Aneta Pawlińska, reprezentując Komendanta Głównego Policji oraz pion kryminalistyki policyjnej, wskazała na znaczenie współpracy Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji z Polskim Towarzystwem Kryminalistycznym w rozwoju kryminalistyki, m.in. przez realizację i przygotowywanie wspólnych projektów badawczo-rozwojowych.

W imieniu nagrodzonych Laureatów wystąpił prof. dr hab. Jerzy Kasprzak, dziękując za przyznane nagrody i wyróżnienia, a jako autor pierwszego w Polsce przekładu fundamentalnego dla kryminalistyki dzieła Hansa Grossa pt. Podręcznik dla sędziego śledczego jako system kryminalistyki zaproponował, aby Wydawnictwo PTK podjęło się przygotowania polskojęzycznej serii wydawniczej obejmującej najważniejsze dzieła światowej kryminalistyki.

Program uroczystości uświetnił wykład okolicznościowy pt. Programy komputerowe wspomagające ekspertyzę pismoznawczą, który wygłosił dr hab. prof. UŚ Marek Leśniak, Kierownik Katedry Kryminalistyki Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego.

Nagrody pieniężne w Konkursie ufundowała Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych
https://www.pwpw.pl/, a nagrody książkowe Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne
https://kryminalistyka.pl/,

GALERIAPowitanie Laureatów i Gości oraz ogłoszenie wyników XXIII Edycji Konkursu im. Prof. Tadeusza Hanauska na Pracę Roku z Dziedziny Kryminalistyki
Wręczenie nagród i wyróżnień w XXIII Edycji Konkursu im. Prof. Tadeusza Hanauska na Pracę Roku z Dziedziny Kryminalistyki


Wystąpienia Gości i przedstawiciela Laureatów podczas uroczystości wręczenia nagród i wyróżnień w XXIII Edycji Konkursu im. Prof. Tadeusza Hanauska na Pracę Roku z Dziedziny KryminalistykiWykład okolicznościowy pt. Programy komputerowe wspomagające ekspertyzę pismoznawczą, wygłoszony przez dr a hab. prof. UŚ Marka Leśniak a podczas uroczystości wręczenia nagród i wyróżnień w XXIII Edycji Konkursu im. Prof. Tadeusza Hanauska na Pracę Roku z Dziedziny Kryminalistyki.


XXII Edycja Konkursu Konkurs Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego im. Prof. Tadeusza Hanauska Na Pracę Roku z Dziedziny Kryminalistyki

25 listopada 2021 roku miała miejsce uroczystość ogłoszenia wyników XXII Edycji Konkursu im. Prof. Tadeusza Hanauska na Pracę Roku z Dziedziny Kryminalistyki. Ze względu na obowiązujące w przestrzeni publicznej ograniczenia związane z pandemią Covid-19, spotkanie odbyło się w trybie hybrydowym: stacjonarnie w siedzibie Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego w Warszawie przy ul. Zgoda 11 lok. 300 oraz online na platformie Join Zoom Meeting.

Uczestników uroczystości powitał Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego – dr hab. prof. UR Mieczysław Goc. W tym roku spotkanie miało szczególny charakter, gdyż gościliśmy na nim przedstawicieli władz Litewskiego Towarzystwa Kryminalistycznego w osobach prof. Snieguolė Matulienė – prezesa LTK, prof. Henryka Malewskiego – przewodniczącego Rady Naukowej LTK oraz prof. Vidmantas Egidijus Kurapki – członka Zarządu LTK. Wizyta ta wiązała się z podpisaniem tzw. aktu charkowskiego – KHARKIV FOUNDATION ACT OF EUROPEAN FEDERATION OF NATIONAL ASSOCIATIONS OF CRIMINALISTS, będącego kolejnym krokiem w realizacji koncepcji Europejskiej Federacji Stowarzyszeń Kryminalistycznych.

Fot. i Link do aktu charkowskiego

W dalszej części uroczystości prof. dr hab. Tadeusz Tomaszewski, jako przewodniczący Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego ogłosił wyniki XXII Edycji Konkursu, odczytując protokół z posiedzenia Jury z dnia 9 listopada 2021 r. Do udziału w konkursie zgłoszono 13 prac wykonanych w różnych ośrodkach kryminalistycznych: w tym 2 prace doktorskie, 2 prace w kategorii – monografie, 5 prac magisterskich, 1 pracę dyplomową oraz 3 prace w kategorii artykuły i publikacje. Oceniając nadesłane prace – Jury kierowało się ich poziomem naukowym, opiniami recenzentów i promotorów, aktualnością i nowatorstwem przedstawianej tematyki, a także szczególnym znaczeniem dla praktyki kryminalistycznej. Wysoko oceniano również prace zawierające część empiryczną oraz wnioski wynikające z przeprowadzonych badań.

Link do protokołu Jury

Podobnie jak w latach ubiegłych głównym darczyńcą nagród w Konkursie była Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych, członek wspierający Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego.


 
 
Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych

 
 
 
 

Program uroczystości uświetnił wykład okolicznościowy Pani nadkom. mgr Anny Przewor, kierownika Zakładu Badań Dokumentów i Technik Audiowizualnych Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji, zatytułowany Podpisy biometryczne jako przedmiot badań kryminalistycznych.

Regulamin przyznawania nagród Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego w Konkursie
im. Prof. Tadeusza Hanauska Na Pracę Roku z Dziedziny Kryminalistyki.

Galeria

Hanausek

Ogłoszenie wyników XXII Edycji Konkursu im. Prof. Tadeusza Hanauska Na Pracę Roku z Dziedziny Kryminalistyki

Hanausek

Podpisanie aktu charkowskiego – KHARKIV FOUNDATION ACT OF EUROPEAN FEDERATION OF NATIONAL ASSOCIATIONS OF CRIMINALISTS


Hanausek

Wręczenie nagród i wyróżnień w XXII Edycji Konkursu im. Prof. Tadeusza Hanauska Na Pracę Roku z Dziedziny Kryminalistyki

Hanausek

Wykład okolicznościowy pt. „Podpisy biometryczne jako przedmiot badań kryminalistycznych”, wygłoszony przez Panią nadkom. mgr Annę Przewor, kierownika Zakładu Badań Dokumentów i Technik Audiowizualnych Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego PolicjiXXI Edycja Konkursu Konkurs Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego im. Prof. Tadeusza Hanauska Na Pracę Roku z Dziedziny Kryminalistyki

Dnia 9 listopada 2020 roku miała miejsce uroczystość ogłoszenia wyników XXI Edycji Konkursu im. Prof. Tadeusza Hanauska na Pracę Roku z Dziedziny Kryminalistyki. Ze względu na obowiązujące w przestrzeni publicznej ograniczenia związane z pandemią Covid-19, spotkanie odbyło się w trybie zdalnym na platformie meet.google.
Uczestników uroczystości powitał Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego – dr hab. Mieczysław Goc.
Tradycyjnie, ogłoszenia wyników dokonał Przewodniczący Jury Konkursu – prof. dr hab. Tadeusz Tomaszewski /pełniący także funkcję Przewodniczącego Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego/ odczytując protokół z posiedzenia Jury z dnia 20.10.2020r. oraz przedstawiając laureatów w poszczególnych kategoriach konkursowych.
Program uroczystości uświetnił wykład okolicznościowy dr Piotra Lewulisa z Katedry Kryminalistyki Uniwersytetu Warszawskiego zatytułowany “Dowody cyfrowe – teoria kryminalistyki a praktyka postępowań karnych”.
Nagrody w Konkursie ufundowała Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych.
Protokół z posiedzenia Jury XXI Edycji Konkursu im. Prof. Tadeusza Hanauska.XX Edycja Konkursu im. Prof. Tadeusza Hanauska „Na Pracę Roku z Dziedziny Kryminalistyki”

W dniu 8.11.2019 r. odbyło się posiedzenie Jury XX Edycji Konkursu Konkursu im. Prof. Tadeusza Hanauska „Na Pracę Roku z Dziedziny Kryminalistyki”.

Do udziału w konkursie zgłoszono 20 prac z uczelni wyższych i środowisk kryminalistycznych. Zgodnie z regulaminem, do konkursu zakwalifikowano 15 prac o tematyce kryminalistycznej, które były opublikowane lub obronione w roku 2018.

Oceniając nadesłane prace – Jury kierowało się ich poziomem naukowym, opiniami recenzentów i promotorów, aktualnością i nowatorstwem przedstawianej tematyki, a także szczególnym znaczeniem dla praktyki kryminalistycznej. Wysoko oceniano również prace zawierające część empiryczną oraz wnioski wynikające z przeprowadzonych badań.

Głównym Sponsorem nagród w Konkursie jest Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych, członek wspierający Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego.

Protokół z posiedzenia Jury XX Edycji Konkursu im. Prof. Tadeusza Hanauska.

Uroczystość wręczenia nagród, wyróżnień i dyplomów laureatom i uczestnikom Konkursu odbędzie się w dniu 9 grudnia 2019 r. (rozpoczęcie o godz. 18:00) w Auli C Auditorium Maximum Uniwersytetu Warszawskiego, Krakowskie Przedmieście 26/28 w Warszawie.

Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych


Uroczystość wręczenia nagród, wyróżnień i dyplomów laureatom i uczestnikom Konkursu odbyła się w dniu 9 grudnia 2019 r. w Auli C Auditorium Maximum Uniwersytetu Warszawskiego, Krakowskie Przedmieście 26/28 w Warszawie. Wykład okolicznościowy pt. „Mikroślady – niedoceniany dowód naukowy w postępowaniu karnym” wygłosiła prof. dr hab. Janina Zięba-Palus – Instytut Ekspertyz Sądowych im. Prof. J. Sehna w Krakowie.


XIX Edycja Konkursu im. Prof. Tadeusza Hanauska „Na Pracę Roku z Dziedziny Kryminalistyki”

Na konkurs wpłynęło 15 zgłoszeń z różnych środowisk kryminalistycznych. Zgodnie z regulaminem, do konkursu zakwalifikowano zgłoszone prace, które były opublikowane lub obronione w roku 2017.

Oceniając nadesłane prace – Jury kierowało się ich poziomem naukowym, opiniami recenzentów i promotorów, aktualnością i nowatorstwem przedstawianej tematyki, a także szczególnym znaczeniem dla praktyki kryminalistycznej. Wysoko oceniano również prace zawierające część empiryczną oraz wnioski wynikające z przeprowadzonych badań.

W protokole z posiedzenia Jury przedstawiono nagrodzone i wyróżnione prace.

Uroczystość wręczenia nagród i wyróżnień odbyła się w dniu 14 listopada 2018 roku w Auli A2 Collegium Iuridicum II Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Lipowa 4 w Warszawie.

Sponsorem XIX Edycji Konkursu im. Prof. Tadeusza Hanauska „Na Pracę Roku z Dziedziny Kryminalistyki” jest Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych


XVIII Edycja Konkursu im. Prof. Tadeusza Hanauska „Na Pracę Roku z Dziedziny Kryminalistyki”

W dniu 27 października 2017 r. odbyło się posiedzenie Jury XVIII Edycji Konkursu im. Prof. Tadeusza Hanauska „Na Pracę Roku z Dziedziny Kryminalistyki”.

Na konkurs wpłynęło 14 zgłoszeń z różnych środowisk kryminalistycznych. Zgodnie z regulaminem konkursu, wszystkie zgłoszone prace były opublikowane lub obronione w roku 2016.

Oceniając nadesłane prace – Jury kierowało się ich poziomem naukowym, opiniami recenzentów i promotorów, aktualnością i nowatorstwem przedstawianej tematyki, a także szczególnym znaczeniem dla praktyki kryminalistycznej. Wysoko oceniano również prace zawierające część empiryczną oraz wnioski wynikające z przeprowadzonych badań.

W protokole z posiedzenia Jury przedstawiono nagrodzone i wyróżnione prace.

W dniu 28 listopada 2017 roku w Auli Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom XVIII Edycji Konkursu im. Prof. Tadeusza Hanauska „Na Pracę Roku z Dziedziny Kryminalistyki”.

Sponsorem XVIII Edycji Konkursu im. Prof. Tadeusza Hanauska „Na Pracę Roku z Dziedziny Kryminalistyki” jest Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych


XVII Edycja Konkursu im. Prof. Tadeusza Hanauska „Na Pracę Roku z Dziedziny Kryminalistyki”

W dniu 14 października 2016 roku odbyło się posiedzenie Jury XVII Edycji Konkursu im. Prof. Tadeusza Hanauska „Na Pracę Roku z Dziedziny Kryminalistyki”.
Na konkurs wpłynęło 14 prac z różnych środowisk kryminalistycznych. Oceniając prace – Jury kierowało się ich poziomem naukowym, aktualnością poruszanej tematyki, nowatorstwem w podejściu do tematyki, jak również szczególnym znaczeniem dla praktyki i oparciem wniosków na wynikach badań empirycznych. Wszystkie zgłoszone prace były opublikowane lub obronione w roku 2015.
W protokole z posiedzenia Jury przedstawiono nagrodzone i wyróżnione prace.

Protokół z posiedzenia Jury XVII Edycji Konkursu im. Prof. Tadeusza Hanauska.

W dniu 25 listopada 2016 roku w siedzibie Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom XVII Edycji Konkursu im. Prof. Tadeusza Hanauska
„Na Pracę Roku z Dziedziny Kryminalistyki”.


W dniu 10 grudnia 2015 roku na Uniwersytecie Warszawskim wręczono nagrody laureatom XVI Edycji Konkursu im. Prof. Tadeusza Hanauska „Na Pracę Roku z Dziedziny Kryminalistyki”.

Protokół z posiedzenia Jury XVI Edycji Konkursu im. Prof. Tadeusza Hanauska.Konkurs na Nagrodę Profesora Brunona Holysta dla Wyróżniających się Młodych Kryminalistyków

W 2009 r. odbyła się pierwsza edycja Konkursu na nagrodę Profesora Brunona Holysta dla wyróżniających się młodych kryminalistyków. Fundatorowi nagród w tym konkursie przyświeca zaszczytny cel wspierania badań naukowych w dziedzinie kryminalistyki prowadzonych przez młodych naukowców.

W dniu 1 października 2015 odbyło się posiedzenie – powołanej przez Radę Naukową Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego – Komisji Konkursowej na Nagrodę Prof. Brunona Holysta dla wyróżniających się młodych kryminalistyków.

Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej na Nagrodę Prof. Brunona Holysta.

Regulamin Konkursu na Nagrodę Profesora Brunona Holysta.

Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne
00-018 Warszawa, ul.Zgoda 11 lok. 300
tel. +48 22 692-43-85
fax +48 22 827-01-60
kom. +48 798-327-380
e-mail: ptk@kryminalistyka.pl
nr konta: PKO IX O/Warszawa
61 1020 1097 0000 7102 0108 3401
KRS 0000109111
NIP 526-17-63-900
REGON 000810466

Instytut Kryminalistyki Polskiego
Towarzystwa Kryminalistycznego Sp. z o.o.

Siedziba: 01-424 Warszawa, Aleja Prymasa Tysiąclecia 155
Adres do korespondencji: 00 - 018 Warszawa, ul. Zgoda 11 lok. 300
tel. +48 22 692-43-85
fax +48 22 827-01-60
kom. +48 798-327-380
kom. +48 601-075-106
kom. +48 609-605-536
e-mail: ptk@kryminalistyka.pl
nr konta: Credit Agricole Bank Polska S.A.
84 1940 1076 3146 6840 0000 0000
KRS 0000093600
NIP 521-30-13-064
REGON 014986697

Back to Top