XXIII Edycja Konkursu Konkurs Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego im. Prof. Tadeusza Hanauska Na Pracę Roku z Dziedziny Kryminalistyki – rozstrzygnięta

W uroczystości wręczenia nagród i wyróżnień, oprócz Laureatów Konkursu, uczestniczyli zaproszeni Goście reprezentujący środowisko naukowe, eksperckie i studenckie, wymiar sprawiedliwości, Policję i Żandarmerię Wojskową. Nie zabrakło również przedstawiciela Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych, członka wspierającego Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego i głównego darczyńcy nagród. PWPW reprezentowała Pani Aleksandra Grynkiewicz, Doradca Zarządu ds. Szkoleń i Ekspertyz, Redaktor Naczelny kwartalnika „Człowiek i Dokumenty”. W imieniu Komendanta Głównego Policji wystąpiła insp. dr n. o zdr. Aneta Pawlińska, Dyrektor Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji. Obecni byli również inni przedstawiciele kierownictwa CLKP, w tym: insp. dr n. med. Danuta Ulewicz, Zastępca Dyrektora Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji; mł. insp. Elżbieta Marciniak, Pełnomocnik Dyrektora CLKP ds. Zarządzania Jakością CLKP; mł. insp. Lech Hyb, Naczelnik Wydziału Wsparcia Logistycznego CLKP; mł. insp. Krzysztof Koloch, Naczelnik Wydziału Badań Genetycznych CLKP; nadkom. Marek Szczepański, Zastępca Naczelnika Wydziału Badań Dokumentów i Informatyki Śledczej CLKP; podinsp. dr Katarzyna Razarenkow, Ekspert Wydziału Badań Chemicznych CLKP. Instytut Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna w Krakowie reprezentował dr hab. Grzegorz Zadora, prof. IES, a Laboratorium Kryminalistyczne KSP – kom. Milena Nadolna, Kierownik Sekcji Badań Dokumentów. Obecna była liczna kadra naukowa, m.in. Prorektor Wszechnicy Polskiej dr Czesław Pietras, prof. dr hab. Tadeusz Tomaszewski (UW), prof. dr hab. Piotr Girdwoyń (UW), prof. dr hab. Jerzy Kasprzak (UP w Krakowie), prof. UŚ, dr hab. Marek Leśniak (UŚ), dr Zbigniew Nowak i dr Krzysztof Borkowski (UTH im. Heleny Chodkowskiej). Wśród gości nie zabrakło również nadinsp. w st. sp. Władysława Padło, byłego Zastępcy Komendanta Głównego Policji, oraz prokuratora Piotra Skiby, wieloletniego członka naszego Towarzystwa.

Uczestników uroczystości powitał prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego – dr hab. prof. UR Mieczysław Goc, a prof. dr hab. Tadeusz Tomaszewski, przewodniczący Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego, przybliżył zebranym sylwetkę Patrona Konkursu Prof. Tadeusza Hanauska oraz przedstawił krótką informację na temat historii Konkursu, zainicjowanego w 1999 r., a od 2002 r. noszącego imię Prof. Tadeusza Hanauska. Do tej pory na Konkurs w jego XXIII edycjach zgłoszono 276 prac w różnych kategoriach (monografie, prace habilitacyjne, doktorskie, magisterskie, dyplomowe, artykuły naukowe i inne opracowania). W ocenie prac Jury kierowało się zawsze ich poziomem naukowym, opiniami recenzentów i promotorów, aktualnością i nowatorstwem przedstawianej tematyki, a także szczególnym znaczeniem dla praktyki kryminalistycznej. Najwyżej oceniano prace przygotowane na podstawie wyników własnych badań empirycznych. Formą wyróżnienia w konkursie są nagrody finansowe, dyplomy i nagrody książkowe. Głównym fundatorem nagród od wielu lat jest Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych, członek wspierający Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego. Konkursy należą do najważniejszych stałych przedsięwzięć Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego, przyczyniając się do popularyzacji kryminalistyki, stanowiąc doskonałą okazję do przeglądu aktualnych jej osiągnięć praktycznych
i teoretycznych, a także w istotny sposób wpływając na podniesienie poziomu opracowań naukowych z tego zakresu.

Następnie Przewodniczący Jury Konkursu, prof. dr hab. Tadeusz Tomaszewski, odczytał protokół z posiedzenia Jury z dnia 25 października 2022 r. oraz przedstawił Laureatów w poszczególnych kategoriach konkursowych. Do uroczystego wręczenia nagród przez prezesa PTK i przewodniczącego Jury Konkursowego zostali zaproszeni: Pani Aleksandra Grynkiewicz, Doradca Zarządu ds. Szkoleń i Ekspertyz PWPW, oraz insp. dr Aneta Pawlińska, Dyrektor Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji.

Występując w imieniu Prezesa PWPW, Pani Aleksandra Grynkiewicz podziękowała za dotychczasową współpracę z Polskim Towarzystwem Kryminalistycznym, zwłaszcza w dziedzinie bezpieczeństwa dokumentów oraz zadeklarowała chęć dalszej współpracy z PTK w tych obszarach, które korespondują z działalnością szkoleniowo-edukacyjną i naukowo-badawczą PWPW. Z kolei Pani insp. dr Aneta Pawlińska, reprezentując Komendanta Głównego Policji oraz pion kryminalistyki policyjnej, wskazała na znaczenie współpracy Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji z Polskim Towarzystwem Kryminalistycznym w rozwoju kryminalistyki, m.in. przez realizację i przygotowywanie wspólnych projektów badawczo-rozwojowych.

W imieniu nagrodzonych Laureatów wystąpił prof. dr hab. Jerzy Kasprzak, dziękując za przyznane nagrody i wyróżnienia, a jako autor pierwszego w Polsce przekładu fundamentalnego dla kryminalistyki dzieła Hansa Grossa pt. Podręcznik dla sędziego śledczego jako system kryminalistyki zaproponował, aby Wydawnictwo PTK podjęło się przygotowania polskojęzycznej serii wydawniczej obejmującej najważniejsze dzieła światowej kryminalistyki.

Program uroczystości uświetnił wykład okolicznościowy pt. Programy komputerowe wspomagające ekspertyzę pismoznawczą, który wygłosił dr hab. prof. UŚ Marek Leśniak, Kierownik Katedry Kryminalistyki Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego.

Nagrody pieniężne w Konkursie ufundowała Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych
https://www.pwpw.pl/, a nagrody książkowe Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne
https://kryminalistyka.pl/,

GALERIAPowitanie Laureatów i Gości oraz ogłoszenie wyników XXIII Edycji Konkursu im. Prof. Tadeusza Hanauska na Pracę Roku z Dziedziny Kryminalistyki
Wręczenie nagród i wyróżnień w XXIII Edycji Konkursu im. Prof. Tadeusza Hanauska na Pracę Roku z Dziedziny Kryminalistyki


Wystąpienia Gości i przedstawiciela Laureatów podczas uroczystości wręczenia nagród i wyróżnień w XXIII Edycji Konkursu im. Prof. Tadeusza Hanauska na Pracę Roku z Dziedziny KryminalistykiWykład okolicznościowy pt. Programy komputerowe wspomagające ekspertyzę pismoznawczą, wygłoszony przez dr a hab. prof. UŚ Marka Leśniak a podczas uroczystości wręczenia nagród i wyróżnień w XXIII Edycji Konkursu im. Prof. Tadeusza Hanauska na Pracę Roku z Dziedziny Kryminalistyki.

Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne
00-018 Warszawa, ul.Zgoda 11 lok. 300
tel. +48 22 692-43-85
fax +48 22 827-01-60
kom. +48 798-327-380
e-mail: ptk@kryminalistyka.pl
nr konta: PKO IX O/Warszawa
61 1020 1097 0000 7102 0108 3401
KRS 0000109111
NIP 526-17-63-900
REGON 000810466

Instytut Kryminalistyki Polskiego
Towarzystwa Kryminalistycznego Sp. z o.o.

Siedziba: 01-424 Warszawa, Aleja Prymasa Tysiąclecia 155
Adres do korespondencji: 00 - 018 Warszawa, ul. Zgoda 11 lok. 300
tel. +48 22 692-43-85
fax +48 22 827-01-60
kom. +48 798-327-380
kom. +48 601-075-106
kom. +48 609-605-536
e-mail: ptk@kryminalistyka.pl
nr konta: Credit Agricole Bank Polska S.A.
84 1940 1076 3146 6840 0000 0000
KRS 0000093600
NIP 521-30-13-064
REGON 014986697

Back to Top