Monografia składa się z pięciu rozdziałów, wstępu i podsumowania. Zawiera oprócz bogatej warstwy teoretycznej dotyczącej m.in. takich zagadnień, jak: umiejscowienie ekspertyzy pismoznawczej w teorii śladów i identyfikacji kryminalistycznej, naukowe podstawy i wartość dowodowa opinii pismoznawczej, metody badań pisma ręcznego, problem kategoryczności opinii pismoznawczych, wartościowanie cech identyfikacyjnych pisma, problem błędnych opinii, część empiryczną składającą się z prezentacji i omówienia wyników badań ankietowych, badań aktowych i eksperymentalnych. W ostatnich dwóch rozdziałach autor przedstawia zmodyfikowane podejście do metody graficzno-porównawczej, z szerokim zastosowaniem nowoczesnych technik badawczych w postaci specjalistycznych programów komputerowych do badań pismoznawczych oraz nowatorskich metod i technik instrumentalnych (mikroskopia optyczna i konfokalna z funkcją 3D, spektroskopia ramanowska i inne) wykorzystywanych w ekspertyzie pisma.
Praca jest skierowana przede wszystkim do szerokiego kręgu biegłych sądowych, ekspertów i kandydatów na ekspertów, przedstawicieli kryminalistyki akademickiej, studentów, słuchaczy szkół policyjnych, sędziów, prokuratorów i adwokatów oraz wszystkich tych, których interesują najnowocześniejsze osiągnięcia nauki mającej na celu doskonalenie metodyki badań pismoznawczych.

Spis treści
Wprowadzenie 7
1. Wstęp – główne tezy, przedmiot i zakres opracowania 7
2. Cele, hipotezy badawcze i metody badań 11

Rozdział I.
Badania pismoznawcze jako rodzaj ekspertyzy dokumentów w ujęciu prawno-kryminalistycznym 17
1. Pojęcie i rodzaje dokumentów 17
2. Dokument jako ślad kryminalistyczny w teorii kryminalistycznych badań identyfikacyjnych 20
3. Pojęcie i istota ekspertyzy 30
4. Ekspertyza kryminalistyczna a ekspertyza dokumentów 37
5. Ekspertyza pismoznawcza a ekspertyza techniczna dokumentów 38

Rozdział II.
Naukowe podstawy ekspertyzy pismoznawczej 47
1. Wprowadzenie 47
2. Amerykańskie standardy naukowe ekspertyzy pismoznawczej 49
3. Europejskie standardy naukowe ekspertyzy pismoznawczej 58
4. Standardy naukowe ekspertyzy pismoznawczej w polskiej doktrynie i orzecznictwie 68
5. Problem kategoryczności opinii pismoznawczych 80
6. Wartość dowodowa i poziom błędów w opiniach pismoznawczych 91

Rozdział III.
Tradycyjny model ekspertyzy pismoznawczej 107
1. Rozwój kryminalistycznych badań pisma ręcznego 107
2. Metoda graficzno-porównawcza 118
3. Metodyka badań pisma ręcznego 128
3.1. Kształtowanie się osobniczych cech pisma ręcznego 128
3.2. Właściwości identyfikacyjne pisma ręcznego 134
3.3. Klasyfikacja cech pisma i ich wartość identyfikacyjna 135
3.4. Materiał porównawczy w ekspertyzie pismoznawczej 148
3.5. Procedura badań w ekspertyzie pismoznawczej 156
3.6. Wyróżniki metody graficzno-porównawczej 164
4. Ekspertyza pismoznawcza a grafologia 176
5. Metodyka badań podpisów 185
5.1. Pojęcie i rodzaje podpisów 185
5.2. Rodzaje fałszerstw podpisów 186
5.3. Przedmiot i zakres kryminalistycznych badań podpisów 191
5.3.1. Analiza techniczna 192
5.3.2. Analiza znamion nieautentyczności podpisów 199
5.3.3. Analiza identyfikacyjna 205
6. Kryminalistyczne badania podpisów i zapisów ręcznych składanych w nietypowych warunkach 208
7. Badania pismoznawcze kopii dokumentów 222
8. Mankamenty tradycyjnego modelu ekspertyzy pismoznawczej 230

Rozdział IV.
Zastosowanie metod komputerowych – nowa metodyka badań pismoznawczych 235
1. Komputeryzacja badań pismoznawczych – wprowadzenie 235
2. Programy komputerowe wykorzystywane w badaniach pismoznawczych 240
3. GRAFOTYP – program do weryfikacji strukturalnych i wielkościowych cech pisma 246
4. RAYGRAF – program do weryfikacji strukturalno-geometrycznych cech pisma 256
5. KINEGRAF – program do weryfikacji kinetyczno-geometrycznych cech pisma 270
6. SCANGRAF – program do wizualizacji motorycznych cech pisma 280
7. Perspektywy rozwoju metod komputerowych w badaniach pismoznawczych 287
8. Katalog cech pisma z uwzględnieniem parametrów wyznaczanych w programach komputerowych 295
9. Wykorzystanie programów komputerowych w praktyce opiniodawczej 309

Rozdział V.
Metodyka i technika badania chronologii zapisów 319
1. Metody badania kolejności zapisów na dokumentach 319
2. Badania chronologii krzyżujących się zapisów przy wykorzystaniu mikroskopii optycznej z techniką 3D 332
2.1. Analiza kolejności naniesienia krzyżujących się odcisków pieczątek i zapisów ręcznych 335
2.2. Analiza kolejności naniesienia krzyżujących się wydruków z drukarek komputerowych, odbitek pieczątek i zapisów ręcznych 339
2.3. Analiza kolejności nakreślania krzyżujących się zapisów ręcznych 344
3. Badania chronologii krzyżujących się zapisów przy wykorzystaniu spektroskopii ramanowskiej 347
4. Badania chronologii niekrzyżujących się zapisów 355
4.1. Badania chronologii niekryzujących się zapisów na podstawie analizy właściwości fizyko-optycznych drobin tonera 358
4.2. Badania chronologii niekrzyżujących się zapisów na podstawie analizy właściwości strukturalnych linii graficznej metodami mikroskopowymi 363
4.3. Badania chronologii niekrzyżujących się zapisów przy wykorzystaniu spektroskopii ramanowskiej 371
Zakończenie 377
Streszczenie 393
Summary 395
Aneks 397
Bibliografia i źródła 405
Wykaz najważniejszych skrótów 449

Back to Top