Ubezpieczenie biegłych

Ubezpieczenie Biegłych

Biegły sądowy / biegły ad hoc / ekspert i rzeczoznawca ponoszą odpowiedzialność za wydaną ekspertyzę (opinię) wobec, organu procesowego oraz osób trzecich, których ta ekspertyza (opinia) dotyczy. Kodeks Cywilny definiuje odpowiedzialność cywilną na zasadach ogólnych; za szkody majątkowe (art. 414 KC) oraz za szkody niemajątkowe (np. naruszenie dóbr osobistych, art. 24 i 448 KC). To biegły odpowiada osobiście wobec osób trzecich za wykonywane przez siebie czynności i fakt, iż wydanie opinii biegłemu zleca sąd czy też inny organ, nie oznacza, że sąd lub inny organ przejmuje tę odpowiedzialność. Na odpowiedzialność biegłego nie wpływa również prawidłowość orzeczenia wydanego w sprawie, w której była wykorzystywana dana opinia. Coraz częściej biegli niezależnie od rzetelności i staranności wykonanej opinii, są narażani na ryzyko pozwania przez stronę niezadowoloną z ekspertyzy i ponoszenia z tego tytułu kosztów sądowych, w tym reprezentacji przez pełnomocnika procesowego (adwokata, radcę prawnego), a w przypadku przegranego procesu wypłaty niemałych nieraz kwot na rzecz powoda.
W odpowiedzi na potrzeby środowiska biegłych, ekspertów i rzeczoznawców zostało przygotowane Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej i Ochrony Prawnej AXA Ubezpieczenia TUiR S.A. Więcej informacji na stronach: www.acmepartners.pl/ubezpieczenie-bieglych
oraz axa.pl/biznes/majatek-i-oc/ubezpieczenia-odpowiedzialnosci-cywilnej-firmy/
 
Przedmiot i zakres ubezpieczenia:

1. Przedmiotem ubezpieczenia jest zawodowa odpowiedzialność cywilna osób pełniących funkcję biegłego sądowego oraz ekspertów (w tym rzeczoznawców) w związku
z wykonywaniem Ubezpieczonej działalności.
2. Odpowiedzialność Ubezpieczonego z tytułu roszczeń o zapłatę zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych.
3. Odpowiedzialność Ubezpieczonego z tytułu roszczeń zwrotnych Skarbu Państwa w związku z naprawieniem szkody oraz zadośćuczynienia za krzywdę w związku z niesłusznym skazaniem, zastosowaniem środka zabezpieczającego, niewątpliwie niesłusznym zatrzymaniem lub tymczasowym aresztowaniem osoby trzeciej (na podst. Art. 557 k.p.k.).
4. Szkody w rzeczach należących do Osób Trzecich: wyrządzonych w związku
z wykonywaniem działalności Ubezpieczonego prowadzonej przy użyciu tych rzeczy, kiedy stanowią przedmiot tej działalności (np. ekspertyza), jeżeli były przechowywane przez Ubezpieczonego w związku z wykonywaniem wymienionej działalności.
5. Koszty ochrony prawnej – w sporze prowadzonym na polecenie Ubezpieczyciela odpowiedzialność ponad sumę gwarancyjną w zależności od wyboru wariantu.

W celu zawarcia umowy ubezpieczenia należy:

– wejść na stronę www.acmepartners.pl
– wybrać zakładkę: ubezpieczenie biegłych
– pobrać pakiet dokumentów klikając na ikonę umieszczoną w prawym dolnym rogu
– rozpakować plik .zip, zapoznać się z załączonymi dokumentami
– wypełnić wniosek ubezpieczeniowy
– opłacić składkę na nr konta wskazany we wniosku
– odesłać skan lub zdjęcie wypełnionego i podpisanego wniosku na adres ocbs@acmepartners.pl
Szczegółowe informacje na www.acmepartners.pl/ubezpieczenie-bieglych

Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne
00-018 Warszawa, ul.Zgoda 11 lok. 300
tel. +48 22 692-43-85
fax +48 22 827-01-60
kom. +48 798-327-380
e-mail: ptk@kryminalistyka.pl
nr konta: PKO IX O/Warszawa
61 1020 1097 0000 7102 0108 3401
KRS 0000109111
NIP 526-17-63-900
REGON 000810466

Instytut Kryminalistyki Polskiego
Towarzystwa Kryminalistycznego Sp. z o.o.

Siedziba: 01-424 Warszawa, Aleja Prymasa Tysiąclecia 155
Adres do korespondencji: 00 - 018 Warszawa, ul. Zgoda 11 lok. 300
tel. +48 22 692-43-85
fax +48 22 827-01-60
kom. +48 798-327-380
kom. +48 601-075-106
kom. +48 609-605-536
e-mail: ptk@kryminalistyka.pl
nr konta: Credit Agricole Bank Polska S.A.
84 1940 1076 3146 6840 0000 0000
KRS 0000093600
NIP 521-30-13-064
REGON 014986697

Back to Top