Autor Tytul Wydawca Rok wydania Słowa kluczowe
Ajdukiewicz Kazimierz Zarys logiki Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych 1958 logika, myśl, sylogistyka, wnioskowanie
Aleksandrowicz Tomasz Terroryzm międzynarodowy Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne Spółka z o.o. Grupa Kapitałowa WSiP SA 2008 terroryzm międzynarodowy, zwalczanie, wojna, obowiązki państwa, zagrożenie
Aleksandrowicz Tomasz, Konieczny Jerzy, Konik Anna Podstawy detektywistyki. Usługi detektywistyczne, prawo, taktyka, moralność Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne Spółka z o.o. Grupa Kapitałowa WSiP SA 2008 detektyw, prawo, usługi, taktyka, etyka, moralność, licencja, kwalifikacje
Apanowicz Jerzy Metodologia ogólna Wydawnictwo Diecezji IV lplińskiej "BERNARDINUM" 2002 metodologia, badania, wiedza, nauka, badania naukowe, problemy badawcze, metody badawcze, techniki badań naukowych, ankietowanie, wywiad
Awaniesow G.A. Tieoria i metodołogia kriminołogiczeskowo prognozirowanija Juridiczeskaja literatyra 1972 kryminalistyka, metody
Bajew Ja. O. Osnowy metodiki ugołownogo priesliedowanija i profiessionalnoj zaszczity ot niego Juridiczieskaja Bibliotieka Rosii 2009 kryminalistyka, metodyka,
Baran Tadeusz, Aldona Policha Zeszyty metodyczne 21 - Badania fizykochemiczne - Wybuch i jego skutki - Kryminalistyczne badania materiałów i urządzeń wybuchowych Centralne Laboratorium Kryminalistyczne KGP 2004 chemia, wybuch, technika, kryminalistyka, badania, ślady, zabezpieczanie, identyfikacja, materiały wybuchowe, zapalniki, badania instrumentalne, charakterystyka, amunicja, ślady powybuchowe
Bartczak Józef Przeszukanie w przepisach prawa i w praktyce Departament Szkolenia i Doskonalenia zawodowego MSW 1973 przeszukanie, prawo, praktyka
Bartos Ewa "Obsada kona" - problematyka kryminalistyczna w wybranych tragediach Williama Szekspira Uniwersytet Jagielloński 2005 praca magisterska, kryminalistyka, Szekspir
Bełdzikowski Ryszard Zagraniczne dokumenty samochodowe. System identyfikacji VIN Agencja Uni-Press 1998 VIN, identyfikacja, dokumenty, zagraniczne
Berlak Marcin Gangi polskie (aspekt kryminalistyczny) Uniwersytet im. Adama Mickiewicza 2004 praca magisterska, przestępczość zorganizowana, prawo, mafia, gang, zabójstwa, polityka, Polska, zwalczanie
Białas Magdalena Pismo osób z otępieniem typu alzheimerowskiego Uniwersytet Śląski 2006 alzheimer, pismo, otępienie, prawo, grafizm, statystyka, obraz pisma, pismo zaburzone
Bielińska Anna Badania porównawcze podpisów skróconych (częściowo czytelnych, nieczytelnych oraz paraf) w opiniach kryminalistycznych Straży Granicznej Straż Graniczna 2013 podpis, badania porównawcze, parafa, opinia, kryminalistyka, pismo ręczne, fałszerstwo, kiopiowanie, odwzorowanie, naśladownictwo, autofałszerstwo, identyfikacja, badania graficzno-porównawcze
Bielińska-Robak Anna Kryminalistyczne metody identyfikacji zwłok ludzkich Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego 2008 praca magisterska, prawo, zwłoki ludzkie, identyfikacja, oględziny, miejsce zdarzenia, biomateriały, zbiorowe wypadki śmiertelne
Bielska Teresa Wybrane cechy osobowości sprawców zabójstw i innych przestępstw Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie 2003 zabójstwo, ofiara, psychologia, sprawca, motywacja, sylwetki, osobowość
Biełkin R. S. Kriminalistika: probliemy, tendencii, perspektiwy Juridiczeskaja literatyra 1987 kryminalistyka, język kryminalistyki,
Bieniek Józef Badania mechanoskopijne w praktyce kryminalistycznej Wydawnictwo Zakładu Kryminalistyki KG MO 1988 mechanoskopia, kryminalistyka, narzędzia, identyfikacja, cechy, badania,
Bilińscy Agnieszka i Włodek Tatry Videograf II Sp. z o.o. 2006 zdjęcia, Tatry, album
Blak Maciej, Augustyniak Piotr, Kulmaga Tomasz, Zeszyty metodyczne 19 - Wybrane zagadnienia dotyczące rekonstrukcji wypadków drogowych Centralne Laboratorium Kryminalistyczne KGP 2003 wypadek drogowy, rekonstrukcja, badania, kryminalistyka, opony, hamowanie, fotogrametria jednoobrazowa
Bleikolm Anton SICPA GROUP. Company profile and mission. Security Value Documents.Security Conference - Poland SICPA S.A. 2001 dokument, zabezpieczenia, SICPA, system bezpieczeństwa, banknoty, paszport, badania, tusze, testy
Błachut Dariusz Badanie struktury i dystrybucji produktów ubocznych w różnych syntetycznych prowadzących do analogów amfetaminy Uniwersytet Warszawski 2005 praca doktorska, badania, produkt uboczny, analog, amfetamina, narkotyki syntetyczne, analiza instrumentalna, GCMS, profilowanie, modele syntezy, marker, IR, spektroskopia,
Bochnak Adam Historia sztuki nowożytnej - tom I Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1983 historia, sztuka nowożytna, sztuka włoska, rzeźba, malarstwo, florenckie, umbryjskie, umbryjsko-toskańskie, padewskie, weneckie, niderlandzkie, francuskie, architektura, Leonardo da Vinci, toskańska, Michał Anioł Buonarroti, manieryzm, renesans, Francja,
Bochnak Adam Historia sztuki nowożytnej - tom II Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1983 historia, sztuka nowożytna, barok włoski, architektura, eklektyzm, malarstwo, hiszpańskie, flamandzkie, holenderskie, sztuka Francuzka, rokoko, Rzesza Niemiecka, Anglia
Bodziak Anna Oględziny sądowo-lekarskie zwłok Uniwersytet Rzeszowski 2003 oględziny, zwłoki, prawo, KPK, postępowanie przygotowawcze, proces karny, sekcyjne otwarcie zwłok
Bodziak J. William Footwear impression evidence CRC Press 1995 traseologia, badania, obuwie, produkcja, rozmiar, ślady, opinia, ekspertyza, zabezpieczanie, ujawnianie
Borkowska Maria, Karczykowski Alojzy, Koc Stanisław Zakładowy plan kont dla spółek prawa handlowego i cywilnego w świetle ustawy o rachunkowości (typowe rozwiązania) Finans-Servis Zespół Doradców Finansowo-Księgowycvh Spółka z o.o. 1999 spółka, plan kont, prawo handlowe, cywilne, rachunkowość, konta, księga główna, sprawozdanie finansowe, majątek trwały, pieniądze, koszty, kapitał, fundusze, rezerwy, wynik finansowy, produkt, rozliczenie, towar, roszczenia, rozrachunki, rachunki bankowe
Borkowski Krzysztof Kryminalistyczna identyfikacja śladów stóp Uniwersytet Warszawski 2012 praca doktorska, traseologia, prawo, kryminalistyka, stopa, obuwie, antropometria, identyfikacja, korelacja, chód, ichnogram, biomechanika, badania porównawcze, badania identyfikacyjne, ekspertyza, opinia
Bracanowić Daniel Wypadki śmiertelne na terenach górskich. Aspekty kryminalistyczne i prawne. Uniwersytet Warszawski 2013 wypadki śmiertelne, góry, kryminalistyka, prawo, przyczyny, rekonstrukcja, Tatry, prokuratura, TOPR, statystyka, badania ankietowe, mechanizm śmierci, uraz mechaniczny, upadek z wysokości, uraz termiczny, uduszenie, rażenie piorunem, lawina, choroba, prze
Bronicki Wojciech, Kupiec Tomasz, Wolańska-Nowak Paulina Badania DNA dla celów sądowych Wydawnictwo Instytutu Ekspertyz Sądowych 2008 prawo, medycyna, wymiar sprawiedliwości, DNA, ujawnianie, badanie, analiza
Brożek-Mucha Zuzana Chemiczne i morfologiczne aspekty badań śladów powystrzałowych metodą mikroanalizy rentgenowskiej Instytut Ekspertyz Sądowych 2013 GSR, badania, mikroanaliza rentgenowska, cząstki metaliczne, cząstki powystrzałowe, skład chemiczny, dyspersja, rozkład, amunicja, ślady powystrzałowe
Brzostowski M., Dmoch M., Kałat M. Rodzaje banderol na opakowania jednostkowe krajowych wyrobów tytoniowych i spirytusowych Ministerstwo Finansów 1993 banderola, wyrób tytoniowy, wyrób alkoholowy
Brzozowska Ewa, Dusza-Rusinowicz, Marcinkowski Jacek, Wojciechowski Leszek, Miłkowski Michał, Nowicka-Kiliś Kamila, Oleksiewicz Ewa Maria Zeszyty metodyczne 12 - Badania dokumentów Centralne Laboratorium Kryminalistyczne KGP 2001 dokumenty, technika, kryminalistyka, badania, pismo, spokrewnienie, grafizm, słuch, schizofrenia paranoidalna, udar mózgu
Buchholtz Zbigniew, Prusak Feliks Bibliografia 1957÷1977 Departament Szkolenia i Doskonalenia Zawodowego MSW 1979 skorowidz
Buczyński Szymon Seryjni zabójcy - instrumentalna agresja a ekspresyjna przemoc Uniwersytet Warmińsko-Mazurski 2011 praca magisterska, prawo, seryjni zabójcy, kultura masowa, naśladownictwo, instrumentalna agresja, anatomia zbrodni, zabójstwo
Buduj Emil Kryminalistyczne badania dokumentów - Przewodnik bibliograficzny 1945÷1986 Wydawnictwo Instytutu Kryminalistyki MSW 1989 bibliografia
Budziłek Aneta Porównanie śladów czerwieni wargowej pokrytych substancją ślinową ze śladami pokrytymi substancją natłuszczającą Uniwersytet Śląski 2006 praca magisterska, ślad, czerwień wargowa, kryminalistyka, chelioskopia, usta, wargi, ujawnianie, zabezpieczanie, ekspertyza, badania, identyfikacja
Bury Jan Obraz metod śledczych stosowanych przez surtę –policję kalifatu - w średniowiecznej literaturze arabskiej Uniwersytet Warszawski 2005 praca doktorska, prawo, historia, metody śledcze, surta, średniowiecze, proza arabska, Kalifat, policja, metody śledcze, muzułmański proces karny
Bury Jan, Kasprzak Jerzy Prawo karne islamu Centru Doractwa i Informacji Difin sp. z o.o. 2007 Islam, teoria, prawo karne, procedura, muzułmański, Arabia Saudyjska
Byrska Bogumiła Zastosowanie wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC) w profilowaniu wybranych "narkotyków ulicznych" Uniwersytet Jagieloński 2004 praca magisterska, narkotyki, profilowanie, analiza, HPLC, MDMA, ekstrakcja, optymalizacja, statystyka
Cackowski Zdzisław Filozofia 3. Filozoficzne problemy człowieka i społeczeństwa Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1990 filozofia, człowiek, problemy, społeczeństwo, struktura, praca
Cackowski Zdzisław Główne zagadnienia i kierunki filozofii Książka i Wiedza 1977 filozofia, struktura, problemy, ontologia, determinizm, indeterminizm, kauzalizm, finalizm, psychika, gnozeologia
Całkiewicz Monika Modus operandi sprawców zabójstw POLTEXT sp. z o.o. 2012 prawo, modus operandi, sprawca, determinanty, przyczyny zabójstw, rodzaje zabójców, zabójstwa seryjne, zabójstwa masowe, zabójstwa pojedyncze, zabójstwa wielokrotne, taktyka, przesłuchanie, oględziny, opinia, badania, profilowanie psychologiczne, poszlaka
Całkiewicz Monika Modus operandi sprawców zabójstw POLTEXT sp. z o.o. 2012 prawo, modus operandi, sprawca, determinanty, przyczyny zabójstw, rodzaje zabójców, zabójstwa seryjne, zabójstwa masowe, zabójstwa pojedyncze, zabójstwa wielokrotne, taktyka, przesłuchanie, oględziny, opinia, badania, profilowanie psychologiczne, poszlaka
Całkiewicz Monika Oględziny zwłok i miejsca ich znalezienia Wydawnictwo Poltext 2010 oględziny zwłok, oględziny miejsca znalezienia zwłok, przyczyna zgonu, błędy
Całkiewicz Monika Wpływ wybranych czynników psychopatologicznych na obraz pisma Uniwersytet Warszawski 2003 praca doktorska, psychopatologia, pismo ręczne, obraz, biegły, badania, czytanie, pisanie, neuropsychologia, dysgrafia, osoby upośledzono umysłowo, chorzy psychicznie
Cernobila Milan, Kotrbova Marie Popisy a atributy svetcu Ministerstvo Vnitra 1970 sztuka, obraz, podpis, ikona
Chlebowicz Paweł, Filipkowski Wojciech Analiza kryminalna - aspekty kryminalistyczne i prawdopodobne LEX a Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. 2011 monografia, prawo, organy ścigania, przestępstwo, przestępczość zorganizowana, terroryzm, analiza kryminalna, ankiety
Chlebowicz Piotr Chuligaństwo stadionowe. Studium kryminologiczne Oficyna a Wolters Kluwer business 2009 chuligaństwo, stadion, subkultura, przestępstwo, bojówki, pseudokibice, zapobieganie
Chlebowicz Piotr Nielegalny handel bronią. Studium kryminologiczne LEX a Wolters Kluwer business 2015 handel bronią, nielegalny, rynek bronią, legalny, rynek biały, rynek czarny, rynek szary, służby specjalne, towar, przemyt broni, arsenał, kontrola, pranie brudnych pieniędzy, kradzież broni, utrata broni, obrót cywilny bronią, Wiktor Buta, przestępczość
Chlebowicz Piotr, Kamińska Joanna Operacyjna analiza kryminalna w służbach policyjnych Difin 2015 geneza analizy kryminalistycznej, cykl analityczny, wywiad kryminalny, policing, analityk kryminalny, analiza zdarzeń, porównawcza, grupa przestępcza, profil,
Chmelik Jan a kolektiv Rukovet kriminalistiky Aleš Čenĕk s.r.o. 2005 policja, system, kryminalistyka, przewodnik
Ciopiński Zdzisław Sytuacja prawna obywateli odmawiających powrotu do kraju z czasowego pobytu za granicą Akademia Spraw Wewnętrznych 1983 prawo, pobyt za granicą, powrót
Cioroch Karolina Porównanie metod profilowania 3, 4 - metylenodioksymetamfetaminy (MDMA, ecstazy) Uniwersytet Jagieloński 2007 praca magisterska, chemia, profilowanie, MDMA, ekstazy, tabletki, proszki, badania, analiza instrumentalna, przygotowanie próbek, statystyka
Cybulski Sławomir Policjanci i ich klienci. Prawo w działaniu - raport z monitoringu Helsinska Fundacja Praw Człowieka 2001 raport, prawa człowieka, monitoring, Policja, areszt, wyposażenie, warunki pracy, kompetencje
Czapnik Anneta Fizykochemiczne badania dekoracyjnych farb białych Komenda Stołecza Policji 2009 praca zaliczeniowa, policja, kryminalistyka, badania, farba, skład, identyfikacja
Czechowicz Bartłomiej, Stryjewski Wojciech Metody sztucznej inteligencji w analizie logów systemowych Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków 2009 praca magisterska, prawo, sztuczna inteligencja, sieci neuronowe, informatyka śledcza, dyski, środowisko PyFlag, baza, oprogramowanie, algorytm
Czeczot Zbigniew Badania identyfikacyjne pisma ręcznego Wydawnictwo Zakładu Kryminalistyki KG MO 1971 pismo ręczne, badania, cechy, grafologia, identyfikacja, podpis, testament, rękopis samobójcy, anonim
Czeczot Zbigniew, Czubański Mieczysław Zarys kryminalistyki Prokuratura Generalna (Zakłady Graficzne "Tamka") 1972 prawo, kryminalistyka, szkolenie, historia
Czeczot Zbigniew, Czubański Mieczysław Zarys kryminalistyki cz. I Prokuratura Generalna (Zakłady Graficzne "Tamka") 1970 prawo, kryminalistyka, szkolenie, historia
Czeczot Zbigniew, Czubański Mieczysław Zarys kryminalistyki cz. II Prokuratura Generalna (Zakłady Graficzne "Tamka") 1970 prawo, kryminalistyka, szkolenie, historia
Czeczot Zbigniew, Tomaszewski Tadeusz Podstawy kryminalistyki ogólnej Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego 1989 kryminalistyka, technika, definicje, przestępstwo, przesłuchanie, ekspertyza, opinia, identyfikacja, laboratorium
Dąbrowska Justyna, Gumkowska Marta, Wygnański Jakub Podstawowe fakty o organizacjach pozarządowych - raport z badań 2002 Stowarzyszenie KLON/JAWOR 2002 organizacje pozarządowe, raport,
Dąbrowski Przemysław Mutationes in doctrina iuris. Kwestia prac nad reformą uniwersyteckich studiów prawniczych w Polsce (1918-1939) Wydawnictwo Gdańskiej Szkoły Wyższej 2015 studia prawnicze, Ministerstwo Religi i Oświecenia Publicznego, Oswald Balzar, Antoni Peretiatkowicz, Ernest Tilla, Stanisław Estreicher, Przemysław Dąbkowski, Witold Grabowski, Kazimierz Władysław Kumanicki, Jan Haytler
Demusiak Katarzyna Mitologie świata - Ludy starożytnej Japonii t. 14/MŚ Rzeczpospolita 2007 słownik, mitologia, Japonia, ludy, starożytność, historia
Dorniak Andrzej, Mydlarska Maria Anna Polskie drogi do niepodległości Komisja Krajowa NSZZ Solidarność 2005 Solidarność, Związki Zawodowe
Douglas John, Olshaker Mark Motywy zbrodni. Metody działania agenta specjalnego FBI Książka i Wiedza 2002 FBI, zbrodnia, agent specjalny, szkolenie, postępowanie
Drewnowska-Rymarz Olga, Wygnańska Zuzanna Mitologie świata - Ludy Mezopotamii t. 13/MŚ Rzeczpospolita 2007 słownik, mitologia, Mezopotamia, historia
Ellen David Scientific Examination of Documents. Methods and Techniques - Third edition Taylor&Francis 2006 dokumenty, badania, technika, metody, pismo ręczne, identyfikacja, drukarki, tekst, tusze, farby, papier, tonery, ujawnianie, fotokopie, druk, fotografia, znakowanie, znaki, video, mikroskopia, techniki specjalne,
ENFSI EFG A Summary of Judicial Systems associated with European Fibres Group Members Bundeskriminalamt Wiesbaden 2004 włókna, prawo, system prawny, ENFSI, grupa
Eustachiewicz Lesław Dwudziestolecie 1919÷1939 Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne 1982 synteza literacka, dwudziestolecie międzywojenne, literatura
Fajer Lucjan Ewolucja metod badań identyfikacyjnych pisma ręcznego Uniwersytet Śląski 1981 ewolucja, identyfikacja, pismo ręczne, grafologia, autoreferat, metoda kaligraficzna, metoda opisowo-porównawcza, metoda grafometryczna, metoda graficzno-porównawcza, metoda kryminalistyczna
Fajer Lucjan Pismo jako dowód rzeczowy Gazeta Administracja i Policja Państwowa 1939 pismo, badania, dowód rzeczowy, fałszerstwo, atrament, ekspertyza, dokument
Feluś Antoni Podpisy. Studium z pismoznawstwa kryminalistycznego Uniwersytet Śląski 1987 podpis, podpis uproszczony, badania, długość, impuls, wielkość, kąt, nachylenie
Feluś Antoni Poziom integracji pisma oraz jego znaczenie dla kryminalistyki i psychologii Wydawnictwo Biura Techniki Kryminalistycznej KGP 1991 integracja, pismo, ekspertyza, gamma, współczynnik integracji, interpretacja
Feluś Antoni Z zagadnień językoznawstwa kryminalistycznego Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w poznaniu 2011 ekspertyza pisma, ślad kryminalistyczny, ślad języka pisanego, struktura języka, indywidualność języka, grupowość języka, analiza językowa, ekspertyza kompleksowa
Feyyaz Photography inspirations the world is the human's project daab gmbh 2006 sztuka, zdjęcie, fotografia, świat, ludzie
Filewicz Andrzej Skaningowy mikroskop elektronowy w badaniach mechanoskopijnych Wydawnictwo Zakładu Kryminalistyki KG MO 1988 mechanoskopia, kryminalistyka, narzędzia, identyfikacja, cechy, badania, mikroskop elektronowy, scaningowy, ekspertyza, stereoscan, SEM, repliki
Filipowicz Stanisław Demokracja. O władzy iluzji w królestwie rozumu Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne Sp. z o.o. 2007 demokracja, iluzja, władza, rozum, wiedza
Forker Armin Kraftfahrzeug delikte Ministerium des Innern - Publikatiunsabteilung 1965 kryminalistyka, technika, badania, ślady, ujawnianie
Furmankiewicz Henryk, Majster Maciej, Penner Leon Akty oskarżenia i rewizje. Zasady sporządzania i przykłady Wydawnictwo Prawnicze 1954 akt oskarżenia, rewizja, kodeks karny, wzory, zasady
Gagliardi Pete The 13 Critical Tasks an inside-out approach to solving more gun crime Forensic Technology WAI Inc. 2014 broń palna, balistyka, Interpol, identyfikacja, automatyka, Interpol, iARMS, COMPSTAT, PSN, NIBIN, NABIS, amunicja, dowody rzeczowe
Gawron Magdalena Etiologia i symptomatologia terroryzmu na świecie i w Polsce Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego 2003 praca magisterska, terroryzm, etiologia, symptomatologia, profilaktyka
Gawroński Jan Kolacja z Janem Pawłem II Newsweek Polska 2005 Jan Paweł II, kolcja, wywiad
Glibowska Małgorzata, Pawełczyk Beata, Szcześ Małgorzata, Żogała Marcin Przebieg procesu wprowadzania banknotów i monet euro w państwach uni gospodarczej i walutowej Narodowy Bank Polski 2003 Euro, Unia, banknoty, wprowadzenie, monety, zabezpieczenia
Goc Mieczysław Prawne i kryminalistyczne aspekty ochrony granicy państwowej na przykładzie naruszeń granicy morskiej Akademia Spraw Wewnętrznych 1990 ochrona granic, granica morska, granica państwowa
Goc Mieczysław Współczesny model ekspertyzy pismoznawczej. Wykorzystanie nowych metod i technik badawczych Volumina.pl 2015 ekspertyza pismoznawcza, dokument, śład kryminalistyczny, ekspertyza dokumentu, standardy amerykańskie, kategoryczność, błędy w ekspertyzie, wartość dowodowa, model tradycyjny, metoda graficzno-porównawcza, metodyka badań pisma ręcznego, cechy pisma ręczn
Goc Mieczysław, Kasprzak Jerzy Mianownictwo przedmiotów oględzin Wydawnictwo Centrum Szkolenia Policji w Legionowie 1997 mianownictwo, nazwy, opis
Golonka Paweł, Sadowska Ewa, Piekarski Waldemar Pakiet kryminalistyczny do zabezpieczania śladów biologicznych przestępstw seksualnych - projekt Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie 2009 pakiet kryminalistyczny, ślady biologiczne, przestępstwo seksualne
Gołębiowska Jagoda Jubileusz 40-lecia Zakładu Szkolenia Przewodników i Tresury Psów w Sułkowicach 1956-1996 Wydawnictwo Centrum Szkolenia Policji w Legionowie 1996 psy, osmologia, szkolenie, historia
Gołębiowski Janusz Praca operacyjna w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne Spółka z o.o. Grupa Kapitałowa WSiP SA 2008 praca operacyjna, przestępczość zorganizowana, kontrola operacyjna, obserwacja, zasadzka, analiza kryminalna, policja, prowokacja, przesyłka niejawna
Gontarz Jolanta Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy za szkody wyrządzone podczas wykonywania czynności detektywa Uniwersytet Łódzki 2004 praca magisterska, ubezpieczenia, przedsiębiorca, detektyw, odpowiedzialność cywilna, szkody, usługa detektywistyczna
Goraj Natalia Mitologie świata - Hindusi t. 5/MŚ Rzeczpospolita 2007 słownik, mitologia, Hindusi, historia
Goraj Natalia Mitologie świata - Ludy Starożytnej Persji t. 24/MŚ Rzeczpospolita 2008 mitologia, Starożytność, Persja, ludy, historia, kultura
Goraj Natalia Mitologie świata - Tybetańczycy t. 9/MŚ Rzeczpospolita 2007 słownik, mitologia, Tybetańczycy, historia
Goraj Natalia, Cieślewska Joanna, Turowska-Rawicz Magdalena, Kałużna-Ross Joanna Mitologie świata - Ludy Czarnej Afryki t. 11/MŚ Rzeczpospolita 2007 słownik, mitologia, Afryka, ludy, historia
Górka Marek Mossad. Porażki i sukcesy tajnych służb izraelskich Difin 2015 mossad, służby wywiadowcze, izraelskie służby, Związek Radziecki, agenci
Grabowska Barbara, Pietryk Artur, Wolny Marcin, Bodnar Adam Biegli sądowi w Polsce Polska Rada Biznesu 2014 prawo, biegły, opinia, zasady, błędy
Graham G. Robert, Gray F. Clifford Podręcznik gier kierowniczych cz. 1 Ośrodek Doskonalenia Kadr Kierowniczych MSW w Łodzi 1989 kadra kierownicza, szkolenie, gra
Grenda Agnieszka Prowokacja policyjna Uniwersytet Warszawski 2006 praca magisterska, prowokacja policyjna, przestępczość, postęp, taktyka, czynności operacyjno-rozpoznawcze, zakup kontrolowany, kontrolowana łapówka, pułapka operacyjna, wartość dowodowa
Gruza Ewa Biegły w sądzie Polskie Towarzystwo Kryminalityczne 2014 biegły, zasady, sąd, poradnik
Gruza Ewa Ocena wiarygodności zeznań świadków w procesie karnym - problematyka kryminalistyczna Kantor Wydawniczy "ZAKAMYCZE" 2003 kryminalistyka, świadek, wiarygodność, proces karny, zeznanie, przesłuchanie, ocena zeznań
Gruza Ewa, Goc Mieczysław, Moszczyński Jarosław Kryminalistyka - czyli rzecz o metodach śledczych Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne Sp. z o.o. 2008 kryminalistyka, technika kryminalistyczna, prawo, historia, nauka, dochodzenie, administracja, podręcznik akademicki
Gryglewski Janusz Zeszyty metodyczne - Wskazówki metodyczne do oględzin miejsca wypadków drogowych Biuro Techniki Kryminalistycznej KGP 1991 kryminalistyka, technika kryminalistyczna, wypadki drogowe, oględziny, protokół, dokumentacja, szkic, teren, ujawnianie, zabezpieczanie
Gryglewski Janusz, Gosławski Marek Znaki identyfikacyjne samochodów osobowych i dostawczych Wydawnictwo Instytutu Kryminalistyki MSW 1989 identyfikacja, znaki, samochód, osobowy, dostawczy
Grzeszyk Czesław Daktyloskopia Wydawnictwo Naukowe PWN 1992 daktyloskopia, klasyfikacja, wzory, bruzdy, znaki pracownicze, ekspertyza, CRD, kartoteka, dziedziczenie, dermatoglify, filogeneza, antropologia, dokumenty, obrazy, dzieła
Grzeszyk Czesław Wykorzystanie techniki kryminalistycznej w ustalaniu sprawców czynów przestępnych - wybrane zagadnienia Wydawnictwo Centrum Szkolenia Policji w Legionowie 1993 technika kryminalistyczna, przestępstwo, sprawca, miejsce zdarzenia, ekspertyza
Grzeszyk Czesław Wykrywanie sprawców zabójstw z rozbojem Wydawnictwo Prawnicze 1994 zabójstwo, rozbój, przestępczość, tożsamość zwłok, ekspertyza
Grzeszyk Czesław, Sławik Karol Przestępczość a kryminalistyka Wydawnctwo Prawnicze 1985 kryminalistyka, przestępczość, etiologia przestępczości, przestępstwo, dowody, ekspertyzy, identyfikacja zwłok, odtwarzanie wyglądu, oględziny
Grzeszyk Czesław, Szklanko Magdalena Kryminalistyczne badania testamentów Wydawnicctwo Prywatnej Wyższej Szkoły Businessu i Administracji 1997 testament, badania fałszerstwo, opinia, biegły, badania dokumentów
Gumowska Marta, Herbst Jan Podstawowe fakty o organizacjach pozarządowych - raport z badań 2004 Stowarzyszenie KLON/JAWOR 2005 organizacje pozarządowe, raport,
Hanausek Tadeusz Kryminalistyka. Zarys wykładu - wyd. II Kantor Wydawniczy "ZAKAMYCZE" 1997 kryminalistyka
Hanausek Tadeusz Zarys kryminalistycznej teorii wykrywania cz. 1 Departament Szkolenia i Doskonalenia zawodowego MSW 1978 wykrywanie, proces, metody wykrywcze
Hanausek Tadeusz Zarys kryminalistycznej teorii wykrywania cz. 2 Departament Szkolenia i Doskonalenia zawodowego MSW 1987 wykrywanie, proces, metody wykrywcze
Hanausek Tadeusz, Radziejewski Stanisław Hippisi. Kryminologiczne i kryminalistyczne aspekty ruchu hippisów oraz niektóre zjawiska towarzyszące Departament Szkolenia i Doskonalenia zawodowego MSW 1975 hippisi
Harasimowicz Anna Karolina Kryminalistyczne aspekty wykorzystania głosu ludzkiego w audytywnych metodach badań fonoskopijnych Uniwersytet Warmińsko-Mazurski 2006 praca magisterska, fonoskopia, mowa, dźwięk, fonetyka, farmaceutyki, badania
Harasym Zenon Stare fotografie - poradnik kolekcjonera Wydawnictwo ARKADY Sp. z o.o. 2005 album, fotografia, zdjęcie, dagerotypia, kalotypia, techniki fotograficzne, diapozytywy, techniki specjalne, druk, stereoskopia, portret, konserwacja zbiorów
Himmelfarb Gertrude Jeden naród dwie kultury Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne Sp. z o.o. 2007 demokracja, system społeczny, religia, prawo, ustrój, naród kultura
Hoffman David Zaburzenia trawienia. Zioła na biegunkę, zaparcia, wzdęcia, zgagę i inne dolegliwości Toruńskie Zakłady Graficzne Zapolex Sp. z o.o. 2005 leczenie, zaparcia, zioła, zaburzenie, trawienie, biegunka, wzdęcia, zgaga, wątroba
Holyst Brunon Bibliografia publikacji za lata 1955÷2006 wydanie zbiorowe 2007 kryminalistyka, prawo
Holyst Brunon Bibliografia publikacji za lata 1955÷2006 wydanie zbiorowe 2007 kryminalistyka, prawo
Holyst Brunon Kryminalistyczna problematyka pożarów Zakład Kryminalistyki KG MO 1962 pożar, kryminalistyka, przyczyny, sprawcy, podpalenia, motywy, taktyka, technika, ochrona przeciwpożarowa, odpowiedzialność
Holyst Brunon Kryminalistyka Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1973 kryminalistyka, technika, prawo, nauka
Holyst Brunon Kryminalistyka - wyd. IV Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1981 kryminalistyka, technika, prawo, nauka
Holyst Brunon Kryminalistyka - wyd. V Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1983 kryminalistyka, technika, prawo, nauka
Holyst Brunon Kryminalistyka na świecie nr 1 rok 2011 Fundacja "Ubi societas, ibi ius" 2011 terroryzm, przestępczość zorganizowana, z użyciem przemocy, dzieci, osoby starsze, kryminalistyka komputerowa, badania dokumentów, badania śladów opon, obuwia, daktyloskopia, kamery termograficzne, pożar, hotel, biometria
Holyst Brunon Kryminalistyka na świecie nr 1(2) rok 2012 Fundacja "Ubi societas, ibi ius" 2012 Europol, przestępczość internetowa, przestępczość, Policja w Niemczech, detektywi, współpraca, ochrona świadka, narkomania, Szwajcaria, Portugalia, osoby starsze, mikroślady, wypadek drogowy, pismo ręczne, broń palna, badania, daktyloskopia, biologia, śla
Holyst Brunon Kryminalistyka wyd. VII Wydawnictwa Prawnicze PWN 1993 kryminalistyka, technika, prawo, nauka
Holyst Brunon Kryminalistyka wyd. VIII Wydawnictwa Prawnicze PWN 1996 kryminalistyka, technika kryminalistyczna, prawo, nauka
Holyst Brunon Kryminalistyka wyd. X Wydawnctwo Prawnicze LexisNexis 2004 kryminalistyka, technika, prawo, nauka
Holyst Brunon Kryminalistyka wyd. XI zmienione LexisNexis 2007 kryminalistyka, badania, prawo, ślady, zabezpieczanie, technika, policja, przestępstwo, metody śledcze, profilaktyka
Holyst Brunon Kryminologia Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis sp.z o.o. 2007 kryminologia, metodologia, badania, doktryny, przestępstwo, profilaktyka
Holyst Brunon Psychologia kryminalistyczna Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis sp.z o.o. 2006 psychologia, kryminalistyka, metodologia, przestępcy, ofiara, wykrywalność, zapobieganie, poglądy, wymiar kary, opinie, ocena
Holyst Brunon Socjologia kryminalistyczna cz. 1 Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis sp.z o.o. 2007 socjologia kryminalistyczna teoria, badania, przestępczość, patologia społeczna, wiktymologia
Holyst Brunon Socjologia kryminalistyczna cz. 2 Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis sp.z o.o. 2007 socjologia kryminalistyczna, wykrywalność, przestępstwa, przestępca, profilaktyka, zapobieganie, przemoc, molestowanie, cyberprzestrzeń, narkomania, patologia
Holyst Brunon Terroryzm t. 1 Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis sp.z o.o. 2009 terroryzm, terrorysta, pojęcia, badania, cechy, przegląd, biografia, uwarunkowania, organizacje, ofiary
Holyst Brunon Terroryzm t. 2 Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis sp.z o.o. 2009 terroryzm, prawo, strategia, ustawodawstwo, wykrywanie, badanie, przesłuchanie, terrorysta, oddziały specjalne, siły specjalne, zapobieganie
Holyst Brunon Wiktymologia Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis sp.z o.o. 2006 wiktymologia, zagrożenia, metodologia, badania, wiktymizacja, autowiktymizacja, społeczeństwo, opinie, etiologia, przestępstwo
Holyst Brunon Zabójstwa - studium kryminalistyczne i kryminologiczne Ministerstwo Spraw Wewnętrznych 1970 zabójstwo, motywy, sprawcy, ofiary, śledztwo, wykrywalność, kary
Holysta Brunona Technika kryminalistyczna w pierwszej połowie XXI wieku. Wybrane problemy Państwowe Wydawnictwo Naukowe 2014 przestępczość komputerowa, terroryzm, cyberprzestrzeń, ślad cyfrowy, narkotyki, substancje psychoaktywne, dopalacze, amfetamina, grupa amfetaminy, synteza, badania, materiały wybuchowe, narkotyki syntetyczne, spektrometria, jony, analiza śladowa, dokument
Horoszewski Paweł Daktyloskopia. Kurs praktyczny Wydawnictwo Komendy Głównej Milicji Obywatelskiej 1947 daktyloskopia, kryminalistyka, szkolenie, kurs, praktyka, odcisk palca, wzory, karta, identyfikacja
Horoszowski Paweł Śledcze oględziny miejsca Wydawnictwo Prawnicze 1959 oględziny, technika, kryminalistyka, środki dowodowe, fotografia, szkic, ślady
Houpt Simon Muzeum zaginionych dzieł - historia kradzieży dzieł sztuki Sterling Publishing Co. Inc. 2007 kradzież, dzieła sztuki, historia, grabież, galeria, zaginione, dzieło, sztuka, agencja detektywistyczna, wojna, towar
Hrehorowicz Małgorzata Opinia biegłego w sprawach karnych gospodarczych i jej ocena sądowa Wydawnictwo Poznańskie 2013 opinia, biegły, sprawa karna, przestęstwo gospodarcze, ekspert, kompetencje, badania biegłości, biegły rewident, rzeczoznawca, doskonalenie, stowarzyszenia, patologie społeczne, przeciwdziałanie, PIKW, PIB, firmy audytorskie, nadużycia pracownicze, budowa
Hryciuk Marek, Nowicka-Kiliś Kamila Zeszyty metodyczne 8 - Badania dokumentów - Kryminalistyczne badania podłoża i środków kryjących Centralne Laboratorium Kryminalistyczne KGP 2000 badania dokumentów, kryminalistyka, badania podłoża, środki kryjące, długopis, linia graficzna, papier, działanie, końcówka pisząca, technologia, cechy grupowe, cechy indywidualne, kreślenie, przewinięcia, identyfikacja, kierunek kreślenia, zjawisko konce
Hubner - Wojciechowska Joanna Art Deco przewodnik dla kolekcjonerów Wydawnictwo ARKADY Sp. z o.o. 2007 sztuka, Art Eco, porady, przewodnik, styl
Ibek Anna Metodologiczne modele śledztwa Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego 2011 praca magisterska, modele śledztwa, teoria śledztwa kryminalnego, prawo, model argumentacyjny, model narracyjny, model hybrydalny
Jakubiec Anna, Gąsowski Andrzej, Wojciechowska Dorota Słownik specjalistyczny angielsko-polskiej polsko-angielski z zakresu genetyki i hodowli rośłin oraz nasiennictwa Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego - Akademia Rolnicza 1990 słownik, polski, angielski, rolnictwo, nasiennictwo genetyka
Jakucewicz Stefan, Khadzhynova Svitlana Sposoby zabezpieczania dokumentów Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej 2015 papier, zabezpieczenie, druk, włókna, znaki wodne, broki, nitki, barwniki, farba, techniki, plomby, biometria, optyczne, sprzęt, weryfikacja, autentyczność, banknoty, dokumenty,
Jałoszyński Kuba Wybrane elementy taktyki antyterrorystycznej Centrum Szkolenia Policji 1995 taktyka, antyterror, szkolenie wysokościowe
Jankowska Małgorzata Możliwości identyfikacji wykonawcy podpisu nakreślonego na nietypowo położonym podłożu Laboratorium Kryminalistyczne Komendy Wojewódzkiej Policji 2009 praca dyplomowa, policja, kryminalistyka, badania, podpis, identyfikacja, cechy, podłoże
Jaworski Ryszard Opinia z ekspertyzy poligraficznej jako dowód obciążający Kolonia Limited 1999 poligrafia, ekspertyza, wariografia, emocje, opinia, diagnostyka, testy sekwencyjne
Jerzewska Jolanta Klasyfikacja daktyloskopijna dziesięciopalcowa Wydawnictwo Centrum Szkolenia Policji w Legionowie 1996 formuła, daktyloskopia, dziesięciopalcowa, klasy, subklasy, CRD
Jezierski Antoni Tadeusz Zeszyty metodyczne 4 - Badania osmologiczne - Podstawy fizjologii węchu, uczenia się i etologii zwierząt Centralne Laboratorium Kryminalistyczne KGP 1999 osmologia, technika, kryminalistyka, badania, fizjologia, etologia, zapach, pies, błędy
Jurczyk Ewa Dowód z ekspertyzy chelioskopijnej Uniwersytet Wrocławski 2008 praca doktorska, chelioskopia, ekspertyza, orzecznictwo, czerwień wargowa, prawo, badania, identyfikacja, badania chelioskopiijne, usta, patologia jamy ustnej, klasyfikacja, znamiona odleżynowe, techniki fotograficzne, metodologia badań
Kaczmarek Krystyna Kompleksowa rekonstrukcja wypadków drogowych cz. 1. Problematyka kryminalistyczna Wydawnictwo Zakładu Kryminalistyki KG MO 1981 rekonstrukcja, kompleksowa, wypadek drogowy, droga, pojazd, człowiek, ruch drogowy, metody, ślady
Kalicki Adam Laboratorium Kryminalistyczne KSP - informator LK KSP, Warszawa 2003 policja, Komenda Stołeczna Policji, Laboratorium Kryminalistyczne, zakres badań
Kalinowski Stefan Polski proces karny Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1971 proces karny, definicje, zasady procesowe, przesłanki procesowe, sąd, strony, obrońca, pełnomocnik, przedstawiciel, oskarżyciel posiłkowy, pokrzywdzony, publiczny, prywatny, powód, oskarżony, obrońca, dowody, środki dowodowe, czynności, orzeczenia, zarząd
Kalinowski Stefan Przebieg procesu karnego wyd. II Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1961 proces karny, postępowanie przygotowawcze, śledztwo, dochodzenie, akt oskarżenia, sąd, rozprawa, przewód sądowy, strony, wyrok, odwołanie, zażalenie, rewizja, wznowienie, wykonanie wyroku, nieletni, zatarcie, odszkodowanie, przestępca, nakazowe, doraźne,
Kała Krzysztof Badanie identyfikacyjne punc Uniwersytet Śląski 2003 mechanoskopia, kryminalistyka, punca, identyfikacja, cechy
Kapełuś Magdalena Mitologie świata - Ludy starożytnej Anatolii t. 22/MŚ Rzeczpospolita 2008 mitologia, Anatolia, starożytność, ludy, historia, kultura
Karwowski Edward Zakładowy plan kont oraz polityka rachunkowości w organizacjach społecznych, stowarzyszeniach, fundacjach, związkach… prowadzących działalność statutową lub statutową i gospodarczą równocześnie. Wyd. 5-te Perfectum-Audit Doradcy Finansowo-Księgowi Spóła z o.o. 2002 wycena aktywów, pasywów, wynik finansowy, księgi rachunkowe, prowadzenie, ochrona danych, ochrona zbiorów, sprawozdanie, finansowe, działalność statutowa, polityka rachunkowa, fundacja, zakładowy plan kont, polityka rachunkowości w organizacjach społeczny
Karwowski Edward Zakładowy plan kont oraz polityka rachunkowości w organizacjach społecznych, stowarzyszeniach, fundacjach, związkach… prowadzących działalność statutową lub statutową i gospodarczą równocześnie. Wyd. 5-te Perfectum-Audit Doradcy Finansowo-Księgowi Spóła z o.o. 2002 wycena aktywów, pasywów, wynik finansowy, księgi rachunkowe, prowadzenie, ochrona danych, ochrona zbiorów, sprawozdanie, finansowe, działalność statutowa, polityka rachunkowa, fundacja, zakładowy plan kont, polityka rachunkowości w organizacjach społeczny
Karwowski Tomasz Badania przerobionych dokumentów Instytut Problematyki przestępczości 1977 przestępczość, dokument, przerobiony dokument, fałszerstwo, ślady przerabiania, odtwarzanie napisów, zabezpieczanie
Kasprzak Andrzej Wojciech Kryminalistyczna problematyka kradzieży dóbr z gier komputerowych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego 2013 gry internetowe, kradzież, prawo, metody kradzieży, wykrywanie, ściganie, zapobieganie, program, hacker, hasło, komputer, internet, włamanie, oprogramowanie
Kasprzak Andrzej Wojciech Ślady cyfrowe. Studium prawno-kryminalistyczne Difin 2015 ślad cyfrowy, ślady, kryminalistyka, cyberprzestrzeń, patologie, prawo, mechanizm powstawania śladu, modus operandi, przestępstwo, trwałość śladu, zabezpieczanie, ujawnianie śladów cyfrowych, urządzenie teleinformatyczne, ślady połączeń, materiał cyfrowy,
Kasprzak Jerzy Broń gazowa i elektryczna Ośrodek Szkolenia Żandarmerii Wojskowej 1991 broń gazowa, elektryczna, budowa, prawo, użycie
Kasprzak Jerzy Cheiloskopia kryminalistyczna Wydawnictwo Biura Techniki Kryminalistycznej KGP 1991 chelioskopia, kryminalistyka, badania, czerwień wargowa, ujawnianie, zabezpieczanie, identyfikacja
Kasprzak Jerzy Nielegalne wytwarzanie broni palnej i amunicji. Problematyka prawno-kryminalistyczna Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie 2013 broń palna, amunicja, wytwarzanie, produkcja, nielegalna produkcja, przestępstwo, struktura, dynamika, sprawca, nielegalne wytwarzanie, broń samodziałowa, identyfikacja, łuska, pocisk, czynności śledcze, zapobieganie
Kasprzak Jerzy Odontoskopia kryminalistyczna Volumina.pl 2011 odontoskopia kryminalistyczna, zęby człowieka, ślady zębów, ekspertyza odontoskopijna
Kasprzak Jerzy Otoskopia kryminalistyczna - System identyfikcji. Zagadnienia dowodowe Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego 2003 otoskopia, kryminalistyka, identyfikacja, dowód, małżowina, ucho, prawo, cechy, ślad, ekspertyza
Kasprzak Jerzy Zeszyty metodyczne 20 - Badania otoskopijne - Ślady małżowiny usznej Centralne Laboratorium Kryminalistyczne KGP 2003 otoskopia, technika, kryminalistyka, badania, małżowina, ucho, ontogeneza, kryteria, typy, cechy, ślady, zabezpieczanie, identyfikacja, ekspertyza
Kasprzak Jerzy, Brywczyński Wiesław Nielegalne posiadanie broni i amunicji. Studium prawno-kryminalistyczne Wydawnictwo Stowarzyszenia Absolwentów Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku 2013 reglamentacja broni, ograniczenia, regulacje prawne, nielegalne posiadanie broni palnej i amunicji, broń palna, amunicja, zapobieganie
Kasprzak Jerzy, Młodziejowski Bronisław Anatomia zbrodni Muza S.A. 2004 Kennedy, prezydent, zamach, ekspertyza, badania
Kasprzak Jerzy, Młodziejowski Bronisław, Kasprzak Wojciech Kryminalistyka. Zarys systemu Difin 2015 kryminalistyka, metody śledcze, taktyka kryminalistyczna, technika kryminalistyczna, rozwój, przestępczość, cyberprzestrzeń, identyfikacja, ślady kryminalistyczne, dowody rzeczowe, identyfikacja człowieka, daktyloskopia, podstawy biologiczne daktyloskopii
Kędzierski Włodzimierz, Kędzierska Grażyna Kryminalistyka 2012
Kiersztyn Anna Czy bieda czyni złodzieja? Związki między bezrobociem, ubustwem a przestępczością Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego 2008 socjologia, bieda, złodziej, ubóstwo, bezrobocie, przestępczość, analiza
Klafkowski Alfons Sprawa traktatu pokoju z Niemcami Wydawnictwo Prawnicze 1953 traktat, pokój, Niemcy
Kluska-Kaczmarek Sylwia Próba genezy kryminalistycznej identyfikacji śladów traseologicznych Laboratorium Kryminalistyczne Komendy Stołecznej Policji 2009 praca dyplomowa, traseologia, ślad, stopa, obuwie, badania, historia
Kłycińska Barbara Determinanty i czynności mające wpływ na skuteczność wykrywczo-dowodową Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego 2005 praca magisterska, prawo, skuteczność, działanie wykrywcze, dowód, oględziny, sprawca, przestępstwo, ekspertyza kryminalistyczna, opinia, biegły, wersja kryminalistyczna, taktyka
Kmak Magdalena, Lewandowska Justyna, Tokarz Bartłomiej, Witan Paweł Dobre praktyki sędziowskie Helsińska Fundacja Praw Człowieka 2006 prawo, człowiek, sąd, sędzia
Knobloch Edward Lekarska kryminalistika Státni Zdravotnické Nakladatelství 1999 medycyna, kryminalistyka
Koc Stanisław, Fołta Teresa, Godlewska Jadwiga Bilans 2004 Grupa Wydawnicza ONFOR Sp. z o.o. 2005 aktywa obrotowe, aktywa pieniężne, pasywa, rozlieczenia, finanse, instumenty, inwentaryzacja, długoterminowe, krótkoterminowe, jednostki powiązane, kapitał, fundusz, cena, leasing, metoda netto, podstawowy, wpłaty, amortyzacja, przychód, sprzedaż, przepły
Kochan Klaudia Przestępczość zorganizowana w Afryce Akademia Leona Koźmińskiego 2012 praca magisterska, przestępczość zorganizowana, Afryka, handel ludźmi, niewolnictwo, handel bronią, piractwo
Kojder Andrzej Myśli Leona Petrażyckiego Oficyna Naukowa 2009 Petrażycki, nauka, społeczeństwo, socjologia, psychologia, głód, apetyt, prawo, moralność, człowiek
Kołeckiego Huberta Technicznokryminalistyczne badania autentyczności dokumentów publicznych Wydawnictwo Poznańskie 2002 dokumenty, autentyczność, badania, wideospektrokomparator, techniki optyczne, badania nieniszczące, fałszerstwo, zabezpieczenia, opiniowanie
Komorowski Bronisław Dwa lata prezydentury. 6 sierpnia 2010 ÷ 5 sierpnia 2012 POZKAL sp. z o.o. 2012 prezydent, historia, Rzeczpospolita Polska
Konarowska Urszula Badania chronologii wykonania nie krzyżujących się zapisów ręcznych oraz wydruku sporządzonego na drukarce laserowej przy wykorzystaniu mikroskopu 3D model ECLIPSE 80i z przystawką konfokalną Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego 2012 praca magisterska, prawo, badanie pisma, chronologia wykonania pisma, drukarki
Konieczny Jerzy Metodologiczna charakterystyka kryminalistyki Uniwersytet Śląski 1984 kryminalistyka
Konieczny Jerzy Wprowadzenie do bezpieczeństwa biznesu Konsalnet 2004 biznes, bezpieczeństwo
Kopaliński Władysław Encyklopedia „Drugiej płci” t. IX cz. I Życiorysy Rzeczpospolita 2007 słownik, opinie, życiorys
Kopaliński Władysław Encyklopedia „Drugiej płci” t. X cz. II Opinie Rzeczpospolita 2007 słownik, opinie, kobieta
Kopaliński Władysław Koty w worku, czyli z dziejów pojęć i rzeczy t. XII Rzeczpospolita 2007 komentarz, wyraz, nazwa, wyrażenie, przysłowia
Kopaliński Władysław Opowieści o rzeczach powszednich t. XI Rzeczpospolita 2007 komentarz, przedmiot, pożywienie, ubiór, narzędzia, sprzęt, zabawy, zabawki, gry, dom, podwórze, ogród
Kopaliński Władysław Słownik mitów i tradycji kultury t. I cz. I (od A do J) Rzeczpospolita 2007 słownik, mity, tradycje, kultura
Kopaliński Władysław Słownik mitów i tradycji kultury t. II cz. II (od K do P) Rzeczpospolita 2007 słownik, mity, tradycje, kultura
Kopaliński Władysław Słownik mitów i tradycji kultury t. III cz. III (od P do Ż) Rzeczpospolita 2007 słownik, mity, tradycje, kultura
Kopaliński Władysław Słownik przypomnień t. VII cz. I od A do Ś) Tropy Rzeczpospolita 2007 słownik, zbiory, sygnały
Kopaliński Władysław Słownik przypomnień t. VIII cz. II (od T do Ż) Tropy, Zbiory, Sygnały Rzeczpospolita 2007 słownik, zbiory, sygnały
Kopaliński Władysław Słownik symboli t. VI Rzeczpospolita 2007 słownik, symbole, kultura
Kopaliński Władysław Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych z almanachem t. IV (od A do M) Rzeczpospolita 2007 słownik, wyrazy obce, almanach, kultura
Kopaliński Władysław Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych z almanachem t. V (od M do Ż) Rzeczpospolita 2007 słownik, wyrazy obce, almanach, kultura
Kordyka Karol Wykrywanie fałszerstw, przeróbek oraz ingerencji konserwatorskich w obrazach olejnych, ze szczególnym uwzględnieniem badań sygnatur Uniwersytet Śląski 2009 praca magisterska, obraz olejny, fałszerstwo, wykrywanie, sygnatura, prawo, ekspertyza, biegły, opinie, analiza porównawcza, techniki fotograficzne, RTG, tomografia optyczna, badania, interpretacja
Korycki Rafał Wybrane metody poprawy jakości sygnału mowy Biuro Badań Kryminalistycznych ABW sygnał mowy, mowa, poprawa, poprawa nagrania jednokanałowego, poprawa nagrania wielokanałowego, ślepa separacja źródła, system jednokanałowy, system wielokanałowy
Korycki Rafał Zastosowanie metod czasowo - częstotliwościowych w badaniach autentyczności cyfrowych nagrań fonicznych Politechnika Warszawska 2008 zapis dźwięku, badania, nagranie cyfrowe, metoda czasowo-częstotliwościowa
Korycki Rafał Zastosowanie metod czasowo-częstotliwościowej analizy sygnałów w wykrywaniu śladów ingerencji w ciągłość cyfrowych zapisów fonicznych Politechnika Warszawska 2011 praca doktorska, zapis dźwięku, zapis cyfrowy, autentyczność, częstotliwość prądu, analiza widmowa sygnału, metoda uczenia maszynowego, kodery, MP3, AAC, Ogg Vorbis
Korzeniowski F. Leszek Podstawy nauk o bezpieczeństwie Difin 2012 bezpieczeństwo, katastrofizm, pesymizm, Rzeczpospolita, metody badawcze, techniki, securitologia, dychotomia, interes, zagrożenie, informacja, pozyskiwanie informacji, ryzyko,ocena ryzyka, zegar zagłady, rejestr katastrof
Kosiński Jerzy Paradygmaty ceberprzestępczości Difin 2015 cyberprzestrzeń, cyberprzestępstwa, poufność, integralność, komputer, przestępstwo, pornografia, małoletni, nienawiść rasowa, treści ksenofobiczne, prawa autorskie, malware, spam, spam nigeryjski, fałszywa reklama, pay per click, portale społecznościowe,
Kowal Witold Bezpieczeństwo użytkowanie kart płatniczych - wybrane zagadnienia Akademia Leona Koźmińskiego 2011 praca magisterska, karty płatnicze, skimming, bankomat, PIN, pasek magnetyczny, mikroprocesor, kradzież
Kowalczyk Marta Kryminalistyczne aspekty syndromu wypalenia zawodowego Uniwersytet Warmińsko-Mazurski 2008 praca magisterska, wypalenie zawodowe, geneza, etapy, lekarz, żołnierz, policjant, nauczyciel, pomiar, koszty, zapobieganie
Kozdrowski Stanisław Oględziny miejsca zdarzenia cz. I Centrum Szkolenia Policji 1991 oględziny, kryminalistyka, technika, zabezpieczenie, postępowanie przygotowawcze, organizacja oględzin, przebieg oględzin, wyniki
Kozdrowski Stanisław Oględziny miejsca zdarzenia cz. II Centrum Szkolenia Policji 1991 oględziny, kryminalistyka, technika, dokumentowanie oględzin
Kozdrowski Stanisław Taktyka zwalczania przestępstw kryminalnych cz. I Centrum Szkolenia Policji 1991 przestępstwo, taktyka, posterunkowy, przestępstwo, kradzieże, paserstwo
Kozdrowski Stanisław Taktyka zwalczania przestępstw kryminalnych cz. II Centrum Szkolenia Policji 1991 przestępstwo, taktyka, kradzież z włamaniem, oszustwo, chuligaństwo, bójka, pobicie, rozbój
Kozdrowski Stanisław Taktyka zwalczania przestępstw kryminalnych cz. III Centrum Szkolenia Policji 1992 przestępstwo, taktyka, tło seksualne, zabójstwo, narkomania, pożar
Kożuch Joanna Zdarzenia drogowe z udziałem samochodów ciężarowych powyżej 3 500 kilogramów dopuszczalnej masy całkowitej - analiza przyczyn Uniwersytet Śląski 2013 zdarzenia drogowe, samochody ciężarowe, transport drogowy, ruch drogowy, kierowca zawodowy, oględziny miejsca zdarzenia, ślady, oględziny miejsca wypadku, fotografia, dokument fotograficzny, statystyka, tachograf, hamowanie, zwłoki
Krajniak Olga Zorganizowane grupy przestępcze. Studium kryminalistyczne Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. 2011 prawo, przestępczość zorganizowana, badania, socjologia, kryminologia, grupa przestępcza, szkoda, kategoria, ślady działania, organa ścigania, informacja, zapobieganie
Krawczyk Waldemar Nielegalne laboratoria narkotykowe Centralne Laboratorium Kryminalistyczne KGP 2005
Królik Aneta Wstępne szacowanie ilorazu wiarygodności w sprawach w których wykryto włókna Laboratorium Kryminalistyczne KWP w Olsztynie 2010 włókna, iloraz wiarygodności, szacowanie
Kryłow I.F. Byli i liegiendy kriminalistiki Izdatielstwo Leningradskogo Uniwiersitieta 1987 kryminalistyka, ekspertyza, legenda, przeszłość, balistyka
Kryszkowski Zbigniew Fotografia źródłem dowodowym w procesie karnym Departament Szkolenia i Doskonalenia zawodowego MSW 1973 fotografia, proces karny, przestępstwo,
Krzyna Izabela, Cichorz Tadeusz, Misiuk Andrzej Komunikacja społeczna w Policji Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji 2000 komunikacja społeczna, przełożony, policja, opinia publiczna, środki masowego przekazu, rzecznik prasowy
Kulicki Mariusz, Kwiatkowska-Darul Violetta, Stępka Leszek Kryminalistyka - wybrane zagadnienia teorii i praktyki śledczo-sądowej Uniwersytet Mikołaja Kopernika 2005 kryminalistyka, prawo, sąd, dowód, przesłuchanie, technika, fotografia, ślady, oględziny, eksperyment, broń palna, dokumenty, wariografia,
Kur Anna Portret pamięciowy Uczelnia Łazarskiego 2011 praca magisterska, prawo, portret pamięciowy, identyfikacja, świadek, rysopis, wygląd, technika komputerowa, antropologia, portrecista, rysunek
Kuras Marzena Opracowanie i walidacja metodyki określania profilu pierwiastków śladowych w konopiach włóknistych i narkotycznych oraz możliwości jej zastosowania w analizie kryminalistycznej Akademia Medyczna w Warszawie 2006 praca doktorska, konopie, chemia, profilowanie, analiza instrumentalna, metodyka, walidacja, skład pierwiastkowy, analiza dyskryminacyjna, statystka, ICP-OES, GF-AAS
Kurczewski Jan Materiały i studia 48 - Rys historyczny mechanoskopii Ośrodek Doskonalenia Kadr Kierowniczych MSW 1981 kryminalistyka, mechanoskopia, ekspertyza, historia
Kurczewski Jan Materiały i studia 50 - Kryminalistyczna ekspertyza mechanoskopijna w ocenie prokuratorów, adwokatów i sędziów Ośrodek Doskonalenia Kadr Kierowniczych MSW 1982 kryminalistyka, mechanoskopia, ekspertyza, statystyka, prokurator, sąd, adwokat
Kurczewski Jan Ślady mechanoskopijne część II. Aneks Wydawnictwo Centrum Szkolenia Policji w Legionowie 1994 opinie, ekspertyzy, mechanoskopia, badania
Kurczewski Jan Zeszyt nr 7. Wykorzystanie innych śladów kryminalistycznych w pracy operacyjno-dochodzeniowej Ośrodek doskonalenia Kadr Kierowniczych MSW 1979 kryminalistyka, technika, dochodzenie, opinia, ekspertyza, ślady, badania
Kurczewski Jan, Krasnopolski Marek Materiały i studia 53 - Badania narzędzi używanych do cięcia szkła Ośrodek Doskonalenia Kadr Kierowniczych MSW 1982 kryminalistyka, mechanoskopia, szkło, badania, ekspertyza, narzędzie, identyfikacja
Kurtzówna Maria Jak cię nie kochać Lwowie. Moje tęsknoty Goldruk 2005 Lwów, historia, wiersze
Kwiatkowska -Darul Violetta Przesłuchiwanie małoletniego świadka w polskim procesie Kwiatkowska -Darul Violetta & Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa 2007 małoletni, świadek, przesłuchanie, dziecko
Kwiatkowska-Wójcikiewicz Violetta Oględziny miejsca. Teoria i praktyka. Violetta Kwiatkowska-Wójcikiewicz & Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa * Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności "Dom Organizatora" 2011 oględziny, dowód, ślad, postępowanie przygotowawcze, postępowanie jurysdykcyjne, identyfikacja sprawców, kradzież z włamaniem, wizja lokalna, protokół
Kwiatkowski Zbigniew Zakazy dowodowe w procesie karnym Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2001 zakaz dowodowy, proces karny, system
Lach Bogdan Profilowanie kryminalistyczne LEX a Wolters Kluwer business 2014 hipoteza badań własnych, profilowanie kryminalistyczne, profilowanie geograficzne, profilerzy, wywiad wiktymologiczny, sprawca-ofiara, pułapki, rekontstrukcja, profilowanie indukcyjne, profilowanie dedukcyjne, biegły profiler, model dychotomiczny, klasyfi
Lech Małgorzata Badanie akrylowych lakierów samochodowych metodą pirolitycznej chromatografii gazowej z detekcją masową (Py-GC/MS) Uniwersytet Jagieloński 2007 praca magisterska, akryl, lakier samochodowy, piroliza, GC/MS, badania, powłoka, analiza, identyfikacja
Lernell Leszek Zarys kryminologii ogólnej Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1973 kryminologia, techniki badawcze, przestępstwo, czynniki kryminogenne, etiologia, czynnik genetyczny, struktura, dynamika, typologia, prognoza
Leśko Teofil System kar sądowych w prawie karnym wojskowym Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej 1968 kary sądowe, wojsko, system, geneza, ewolucja kar, zakres
Leśniak Marek Wartość dowodowa opinii pismoznawczej B.S. "Training" 2012 opinia pismoznawcza, biegły, pismo, metodyki, relewancja, identyfikacja, błędy
Lewalska Aleksandra Cechy topograficzne podpisów sfałszowanych metodą naśladownictwa Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 2012 praca licencjacka, prawo, badania, pismo, naśladownictwo, podpis, fałszerstwo, podrobienie, cechy, katalog, grafizm
Lewandowska Justyna Róża Przesłuchanie dziecka Uniwersytet Warszawski 2003 praca magisterska, prawo, dziecko, psychologia, rozwój, wiek, pamięć, procesy pamięciowe, świadek, przesłuchanie
Liskowec Anna Mowa ciała w przesłuchaniu dziecka Uniwersytet Śląski 2004 praca magisterska, mowa ciała, dziecko, przesłuchanie, rozwój dziecka, wiarygodność, gesty
Listowska Małgorzata Uwarunkowania prawne stosowania niedozwolonych środków dopingowych w sporcie Uniwersytet Warmińsko-Mazurski 2003 praca magisterska, doping, sport, prawo
Lityński Maksymilian Przestępstwa przeciwko państwu ludowemu Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1960 przestępstwo, Polska
Ławrentjew Sylwia Znamiona grafizmu osób dotkniętych chorobą Parkinsona Uniwersytet Śląski 2010 praca magisterska, grafizm, Parkinson, choroba, zmiany, pismo, zniekształcenie
Łazarski Aleksander, Niedziałek Marian Przestępczość i zjawiska kryminogenne - Bibliografia Departament Szkolenia i Doskonalenia zawodowego MSW 1977 bibliografia
Łuczak Roman, Wojtas Michał, Woźniak Kazimierz Karty płatnicze. Przestępstwo związane z obrotem kartami płatniczymi PolCard karty płatnicze, transakcja, rozliczenie, fałszerstwo, zgubienie, kradzież, polcard, policja, prokuratura
Łuszczuk Andrzej, Łuszczuk Krystyn Globalgraf Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne 2011 globalgraf, graftyp, kinegraf, raygraf, scangraf, program, pismo, badania
Łuszczuk Andrzej, Łuszczuk Krystyn Globalgraf Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne 2011 globalgraf, graftyp, kinegraf, raygraf, scangraf, program, pismo, badania
Maciejko Waldemar Biometryczne rozpoznawanie mówców w kryminalistyce Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego 2012 artykuł, biometria, mowa, GMM, UBM, DET, EER, LR, wartość diagnostyczna metody
MacIntyre Alasdair Czyja sprawiedliwość? Jaka racjonalność? Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne Sp. z o.o. 2007 filozofia, uniwersalizm, racjonalizm liberalizmu, liberalizm
Majchrzyk Zdzisław Kiedy kobieta zabija Wydawnictwo Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2009 kobieta, zabójczyni, osobowość, obrona, strategia, zabójstwo, konflikt, przestępczość kobiet, przemoc domowa, motyw, kryminologia. psychologia, opinia
Majchrzyk Zdzisław Zabójczynie i zabójcy Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2008 zabójstwo, zabójczyni, zabójca, analiza, psychologia, orzecznictwo, sytuacja, osobowość, wojna, agresja, epoki, przemoc, biblia, przemoc domowa, analiza, testy, motyw, ekspertyza psychologiczna, opinia psychologiczna
Majewska Alicja Wykrywanie i identyfikacja narkotyków (na przykładzie sytuacji w powiecie ciechanowskim) Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego 2010 praca magisterska, prawo, narkotyki, identyfikacja, wykrywanie, przestępczość narkotykowa, nielegalne laboratoria
Makarska Ewa Milena Odontologia i odontoskopia - zastosowanie w kryminalistyce Uniwersytet Warszawski 2012 praca magisterska, kryminalistyka, odontologia, odontoskopia, dentystyka kryminalistyczna, identyfikacja, badania, eksperyment badawczy
Malinowski Adolf Podstawowe zagadnienia w orzecznictwie sądowo-psychiatrycznym Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich 1961 orzecznictwo sądowo-psychiatryczne, alkoholizm, psychopatia, niedorozwój umysłowy, biegły, ekspertyza, psychologia, psychiatria, zaburzenia, psychozy, paranoje, narkomania, padaczka, psychonerwica, homoseksualizm, parafrenia, sadyzm, ekshibicjonizm
Malinowski Kazimierz Tatuaże Wydawnictwo Zakładu Kryminalistyki KG MO 1973 tatuaż, symbole, przestępcy, zakład karny, osobowość
Mańkowski Daniel Kryminalistyczno-prawne aspekty użycia broni i urządzeń pneumatycznych Uniwersytet Warszawski 2012 praca magisterska, prawo, broń, broń pneumatyczna, urządzenia pneumatyczne, wiatrówka, postrzał, obrażenia, ofiara
Marat Stanisław, Snopkiewicz Jacek Zbrodnia. Sprawa gen. Fieldorfa - Nila Wydawnictwo ALFA 1989 zbrodnia, Fieldorf-Nila, Armia Krajowa, Kedyw, wojna
Marcinkowska Elżbieta, Stankiewicz Barbara, Śleboda Przemysław Poligrafia. Analiza zgodności przepisów prawa polskiego z normami Unii Europejskiej Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 2002 poligrafia, przepisy, Unia Europejska, dyrektywy, normy, systemy zarządzania
Markiewicz Monika Zmiana grafizmu pisma ręcznego pod wpływem wysiłku fizycznego u hokeistów Uniwersytet Śląski 2009 praca magisterska, grafizm, wysiłek, pismo ręczne, patologia, cechy, badania, grafologia, fizjologia
Marks Karol Kapitał t. II Książka i Wiedza 1955 kapitał, cyrkulacja, metamorfozy, obrót, reprodukcja, kapitał społeczny
Matraszek Karol, Such Jan Filozofia 2. Ontologia, teoria poznania i ogólna metodologia nauk Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1989 filozofia, ontologia, materializm, idealizm, determinizm, indeterminizm, finalizm, dialektyka, świadomość, wiedza, nauka
Mazurek Adam Zeszyty metodyczne 6 - Badania gleboznawcze - Badania mineralogiczne śladów kryminalistycznych Centralne Laboratorium Kryminalistyczne KGP 2000 mineralogia, technika, kryminalistyka, badania, gleboznawstwo
Mądrzejowski Wiesław Przestępczość zorganizowana. System zwalczania Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne Spółka z o.o. Grupa Kapitałowa WSiP SA 2008 przestępczość zorganizowana, zwalczanie, geneza, struktury, zagrożenie, współpraca, świadek koronny
Michalczak Ryszard, Rycerska Grażyna, Wojtuszek Ewa Zeszyty metodyczne 22 - Badania biologiczne - Analiza DNA w systemie SGM Plus Centralne Laboratorium Kryminalistyczne KGP 2005 biologia, technika, kryminalistyka, badania, DNA, SGM Plus, izolacja, amplifikacja, elektroforeza
Miernik Sławomir Metodyka badań daktyloskopijnych - wnioskowanie oraz identyfikacja Wydawnictwo Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji 1996 badania daktyloskopijne, identyfikacja, daktyloskopia, ślady, linie papilarne, formuła, cechy anatomiczne, ekspertyza kryminalistyczna, badania
Mieszczańska Lilianna Biuletyn informacyjny - skorowidz za lata 1985÷1995 Centralne Laboratorium Kryminalistyczne KGP 1995 skorowidz
Mieszkuniec Marian, Szafrańska Elżbieta Prawne uwarunkowania interwencji policyjnych Wydział Wydawnictw i Poligrafii Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie 2001 interwencja, Policja, środki przymusu bezpośredniego, uprawnienia, obowiązki, odpowiedzialność
Mikołajczyk Marian Z dziejów zbrodni i kary w dawnej Polsce. Żywot i proces Antoniego Złotkowskiego, zbójnika z Pcimia Uniwersytet Śląski 2001 zbrodnia, Złotkowski, kara, Polska
Mikołajewska Monika Metody i formy działań policji w zakresie zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępstw nieletnich na przykładzie sekcji do spraw nieletnich w Komendzie Miejskiej Policji w Olsztynie Uniwersytet Warmińsko-Mazurski 2003 praca magisterska, policja, nieletni, demoralizacja, dewiacja, przestępczość, przeciwdziałanie, odpowiedzialność, zapobieganie, profilaktyka
Misiuk Andrzej Administracja porządku i bezpieczeństwa publicznego. Zagadnienia prawno-ustrojowe Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne Sp. z o.o. Grupa Kapitałowa WSiP SA 2008 definicje, pojęcia, administracja, bezpieczeństwo publiczne, systemy policyjne, organy państwowe, straże gminne
Misiuk Andrzej Historia bezpieczeństwa wewnętrznego w Polsce. Zarys dziejów instytucji i służb w latach 1764-1990 Difin 2015 nowoczesne państwo, czasy stanisławowskie, Rzeczpospolita szlachecka, Sejm Czteroletni, Konstytucja 3 maja 1791, dzieje porozbiorowe, zabór pruski, zabór rosyjski, zabór austriacki, księstwo warszawskie, administracja spraw wewnętrznych, policja, Królestw
Misiuk Andrzej Historia policji w Polsce od X wieku do wpółczesności Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne Spółka z o.o. Grupa Kapitałowa WSiP SA 2008 milicja, ZOMO, policja, historia, organizacja, działalność, struktura
Mitura Henryk Ewidencja kryminalno-rozpoznawcza Departament Szkolenia i Doskonalenia zawodowego MSW 1972 ewidencja, kryminalno-rozpoznawcza
Moczuk Eugeniusz Socjologiczne aspekty bezpieczeństwa lokalnego Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego 2009 socjologia, bezpieczeństwo, Tarnobrzeg
Mol Michał Wpływ alkoholu na kształtowanie pisma ręcznego Uniwersytet Śląski 2011 praca magisterska, prawo, dokument, alkohol, pismo ręczne, intoksykacja, naśladownictwo, ekspertyza pismoznawcza, cechy pisma, deformacje, analiza graficzno-porównawcza
Moszczyński Jarosław Daktyloskopia. Zarys teorii i praktyki Wydawnictwo Centralego Laboratorium Kryminalistyczego KGP 1997 daktyloskopia, linie papilarne, minucja, ujawnianie, zabezpieczanie, daktyloskopowanie, identyfikacja, AFIS
Moszczyński Jarosław Najbardziej prawdopodobne formuły daktyloskopijne Wydawnictwo Zakładu Kryminalistyki KG MO 1988 daktyloskopia, ślady linii papilarnych, wzory linii, subklasy, formuła daktyloskopijna
Motyka Łukasz Palinologia kryminalistyczna Uniwersytet Śląski 2008 palinologia, ziarna pyłku, zarodniki, morfologia, sporomorf, zespół pyłkowy, ślady palinologiczne, zabezpieczanie śladów, badania, interpretacja, ekspertyza, teoremat Bayesa, statystyka
Nawrotek Jerzy, Kazimierski E. Franciszek Krótka broń palna - zagadnienia wybrane Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa * Stowarzysznie Wyższej Użyteczności "Dom Organizatora" 2011 broń palna, pistolet, broń krótka, rewolwer, broń strzelecka, budowa, teoria strzału, rozrzut, amunicja, pocisk, inicjujące materiały wybuchowe, energia wylotowa, balistyka, rażenie pocisków, rany postrzałowe
Niedbalski Adrian Pobieranie śladów linii daktyloskopijnych Uniwersytet Śląski 2005 praca badawcza, daktyloskopia, identyfikacja, biometria, historia, podrabianie, linie papilarne, eksperyment
Nocoń Łukasz Wpływ udaru mózgu na obraz pisma ręcznego Uniwersytet Śląski 2012 praca magisterska, prawo, pismo ręczne, udar, patologia pisma, metoda graficzno-porównawcza
Nowak K. Edward Za parawanem służb specjalnych Republiki Federalnej Niemiec Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej 1981 służby specjalne, Niemcy, wywiad, kontrwywiad, organizacja
Nye Samuel Joseph jr. Soft Power. Jak osiągnąć sukces w polityce światowej Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne Sp. z o.o. 2007 sukces, polityka, świat, władza
Ochmański Jerzy Feliks Dzierżyński. Nieustraszony żołnierz rewolucji 1877÷1926 Departament Szkolenia i Wydawnictw MSW 1980 Dzierżyński, rewolucja, historia
Olchowik-Adamowska Liliana Mitologie świata - Indianie Ameryki Północnej t. 15/MŚ Rzeczpospolita 2007 słownik, mitologia, Indianie, Ameryka Północna, historia
Olko Justyna Mitologie świata - Aztekowie t. 3/MŚ Rzeczpospolita 2007 mitologia, Aztekowie, historia, kultura
Orżewski Wojciech Prawo w mediach INICJAŁ Andrzej Palacz 2004 kompendium, prawo, działalność wydawnicza, działalność poligraficzna, formy prawne, umowy, konkurencja, reklama, prawo prasowe, własność intelektualna, własność przemysłowa, niewypłacalność, dłużnik
Osińska Barbara Sztuka i czas - od prehistorii do średniowiecza Rzeczpospolita 2007 sztuka, prehistoria, średniowiecze
Ostaszewska Iwona Oznaczanie zawartości alkoholu etylowego we krwi człowieka metodą chromatografioi gazowej head-space - raport walidacyjny Centralne Laboratorium Kryminalistyczne KGP 2010 raport walidacyjny, walidacja, alkohol etylowy, krew, człowiek, chromatografia gazowa, head-space, stężenie, promil, próbki, próbki kontrolne,
Otłowski Kazimierz Taktyka przesłuchania podejrzanego Departament Szkolenia i Doskonalenia zawodowego MSW 1972 przesłuchanie, taktyka, podejrzany, wyjaśnienia, przesłuchanie, alibi, pomówienie, błędy
Owczarzak Sławomir Analiza kryminalna Uniwersytet im. Adama Mickiewicza 2013 analiza kryminalna, analzia taktyczna, analiza strategiczna, Policja, prokuratura, analityk kryminalny, biegły, elementy analityczne, system meldunku informacyjnego, SMI, opinia biegłego, system integracji informaci o przestępstwie elektronicznym, SOPEL,
Palka Przemysław Zabójstwa z broni palnej - niepowodzenia ścigania karnego Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego 2004 zabójstwo, ściganie, efektywność, broń palna, postrzał, niepowodzenie, ofiary, motywy, postępowanie przygotowawcze
Papke-Olszauskas Katarzyna, Steinborn Sławomir, Woźniewski Krzysztof Prawo karne procesowe Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego 2004 prawo karne procesowe, ćwiczenia, akty prawne, orzecznictwo, definicje, literatura
Paprocka Renata Zeszyty naukowe - skorowidz 1978÷1982 Wyższa Szkoła Oficerska MSW w Szczytnie 1982 skorowidz
Paprocka Renata, Stępkowska Maria Zeszyty naukowe - skorowidz 1973÷1977 Wyższa Szkoła Oficerska MSW w Szczytnie 1978 skorowidz
Paprzycki Krzysztof Lech Felietony na drodze Wydawnictwo Instytutu Ekspertyz Sądowych 2005 felieton, kierowca, wiadukt, biegły, trzeźwość, biegły, wina, obrona, pieszy, wypadek drogowy, rowerzystki, opona, opinia
Pasko-Porys Wojciech Przesłuchiwanie i wywiad. Psychologia kryminalistyczna Oficyna Naukowa 2007 wywiad, przesłuchanie, psychologia kryminalistyczna, ocena wiarygodności, testy, ocena zachowania, badania wariograficzne, wywiad i profil, wywiad strukturalny, profil grupowy, kradzież
Patterson Robert Compedium of Finance in Polish & English (Kompendium terminów z zakresu fiansów po polsku i angielski) t. IV - A÷E Wydawnictwo Zielona Sowa Sp. z o.o. 2011 kompendium, finanse, słownik, rachunkowość, terminy, definicje, objaśnienia
Patterson Robert Compedium of Finance in Polish & English (Kompendium terminów z zakresu fiansów po polsku i angielski) t. V - F÷P Wydawnictwo Zielona Sowa Sp. z o.o. 2011 kompendium, finanse, słownik, rachunkowość, terminy, definicje, objaśnienia
Patterson Robert Kompendium terminów z zakresu rachunkowości po polsku i angielsku (Compendium of Accounting in Polish & English) t. 1 - A÷J Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne Sp. z o.o. 2008 kompendium, finanse, słownik, rachunkowość, terminy, definicje, objaśnienia
Patterson Robert Kompendium terminów z zakresu rachunkowości po polsku i angielsku (Compendium of Accounting in Polish & English) t. III - S÷Ż Wydawnictwo Zielona Sowa Sp. z o.o. 2011 kompendium, finanse, słownik, rachunkowość, terminy, definicje, objaśnienia
Pawelec J. Kazimierz Czynności niepowtarzalne w sprawach o wypadki drogowe. Aspekty procesowo-kryminalistyczne Difin 2014 wypadek drogowy, bezpieczeństwo, ruch drogowy, wykroczenie, czynności niepowtarzalne na miejscu wypadku drogowego, poza miejscem wypadku drogowego, dokumentowanie, świadkowie, rozpytanie, szkic, oględziny, okazanie, eksperyment, pobranie krwi, badanie sta
Pawelec J. Kazimierz Zarys metodyki pracy adwokata w sprawach przestępstw i wykroczeń drogowych LexisNexis 2012 przestępstwo, adwokat, wykroczenie drogowe, katastrowa, ruch drogowy, wypadek drogowy, zasady bezpieczeństwa, sprawność psychomotoryczna, bezwzględne nakazy, reguły interpretacyjne, przeprowadzenie dowodów, pozyskiwanie dowodów, zabezpieczanie śladów, ogl
Perkowski Maciej, Mnich Krzysztof, Mossakowski Marek Prawo zarządzania projektami finansowanymi z funduszy europejskich Temida 2 2007 prawo, Unia Europejska, finanse, fundusze, projekt, traktat
Piątek Magdalena Zmiany w obrazie pisma ręcznego u osób pod wpływem alkoholu Uczelnia Łazarskiego 2012 praca magisterska, prawo, dokument, alkohol, pismo ręczne, ekspertyza pismoznawcza, cechy pisma, deformacje, analiza graficzno-porównawcza naśladownictwo
Pieślak Cz. Teksty układów zawartych przez ZSRR, PRL, NRD i CSRS z Federalną Republiką Niemiec oraz porozumienie czterech mocarstw dotyczących Berlina Zachodniego Wyższa Szkoła Oficerska im. F. Dzierżyńskiego 1974 ZSRR, PRL, NRD, CSRS, Federalna Republika Niemiec, RFN, porozumienie, mocarstwa, Berlin Zachodni
Pikulski Stanisław, Szczechowicz Krystyna Zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie w świetle praw i wolności obywatelskich Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego 2004 zatrzymanie, prawo, wolność, areszt tymczasowy, odszkodowanie
Pintara Anna Kryminalistyczna problematyka etiologii samobójstw w aglomeracji warszawskiej w latach 1995÷2001 Wyższa Szkoła Handlowa im. Ryszarda Łazarskiego 2003 praca magisterska, prawo, samobójstwo, oględziny, statystyka, cechy osobowości, zapobieganie, pomoc, profilaktyka, badania, psychoterapia, terapia strategiczna, logoterapia
Pludrzyńska Beata Anna Profilowanie geograficzne i Systemy Informacji Geograficznej (GIS). Nowe instrumenty zapobiegania i zwalczania przestępczości Uniwersytet Warszawski 2011 praca magisterska, prawo, System Informacji Geograficznej, GIS, profilowanie geograficzne, policja, praca dochodzeniowo-śledcza
Podlejski Sebastian Zmiany w obrazie pisma pod wpływem wysiłku fizycznego Uniwersytet Śląski 2005 praca magisterska, prawo, pismo, wysiłek fizyczny, badanie pisma, ekspertyza, badania, znaki, konstrukcja
Polak Jowita, Dmitruk Wiktor Walidacja metody "Analiza ilościowa siarczanu amfetaminy metodą chromatografii gazowej" Centralne Laboratorium Kryminalistyczne KGP 2009 walidacja, amfetamina, siarczan amfetaminy, chromatografia gazowa, raport walidacyjny, próbka, szacowanie, niepewność pomiaru,
Polak Paulina Odontologia w ekspertyzie kryminalistycznej NOVAE RES - Wydawnictwo Innowacyjne 2012 odontoskopia kryminalistyczna, zęby człowieka, ślady zębów, ekspertyza odontoskopijna, identyfikacja, zęby zdegradowane
Polony Jan Wypadki drogowe. Problematyka kryminalistyczna Wydawnictwo Prawnicze 1978 wypadki drogowe, statystyka, definicja, przestępczość drogowa, zabezpieczanie, ślady, świadek, przesłuchanie, opinia, biegły, oględziny, czynności procesowe, ucieczka
Poprzęcka Maria Arcydzieła malarstwa polskiego Wydawnictwo ARKADY Sp. z o.o. 2006 sztuka, malarstwo, Polska, arcydzieło
praca zbiorowa 12th International Forensic Symposium 17th÷20th February 2015 Bratislawa Slovakia - bulletin Institute of Forensic Science Slovak Police Force 2015 kryminalistyka, technika, badania
praca zbiorowa 12th International Forensic Symposium 17th÷20th February 2015 Bratislawa Slovakia - programme Institute of Forensic Science Slovak Police Force 2015 kryminalistyka, technika, badania, ICP, HRMS, DART, narkotyki, identyfikacja, DART-MS, syntetyczne kanabinole, GC-MS, substancje psychoaktywne, substancje energetyczne, GC, materiały wybuchowe, GSR, ślady powystrzałowe, termometry, RNA, odciski palców, DN
praca zbiorowa 17th ENFSI Annual Meeting Kriminalisticky Ustav Praha Policie CR 2005 ENFSI
praca zbiorowa 7th International Conference - Security Printing & Alternative Solutions In Central/Eastern Europe and Russia/CIS Pyrabelisk 2007 bezpieczeństwo, ochrona, Europa Centralna, Europa Zachodnia, zabezpieczenia, karty z tworzyw sztucznych, dokumenty
praca zbiorowa Andrzej Stelmachowski - Doktor Honoris Causa Uniwersytetu w Białymstoku Uniwersytet Białostocki 1999 informator, doktor Honoris Causa
praca zbiorowa Andrzej Wyczański - Doktor Honoris Causa Uniwersytetu w Białymstoku Uniwersytet Białostocki 1999 informator, doktor Honoris Causa
praca zbiorowa Archiwum medycyny sądowej, psychiatrii sądowej i kryminalistyki t. I Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich 1951 medycyna sądowa, technika medyczna, orzecznictwo sądowo-lekarskie
praca zbiorowa Armor Forensics Discover the Truth Armor Forensics 2007 informator, kryminalistyka, reklama, dokumenty, materiały, technika
praca zbiorowa Autentyczne i fałszywe znaki pieniężne. Polska TOP ARH s.c. utentyczne, fałszywe, banknoty, znaki pieniężne, wycofane, obieg, seria, denominacja, Polska
praca zbiorowa Autentyczne i łaszywe znaki pieniężne. Wycofane z obiegu banknoty państw Unii Gospodarczej i Walutowej oraz polskie banknoty serii przeddenominacyjnej. TOP ARH s.c. brak autentyczne, fałszywe, banknoty, znaki pieniężne, wycofane, obieg, seria, denominacja, Austria, Francja, Hiszpania, Holandia, Niemcy, Polska, Włochy
praca zbiorowa Banknotes Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. banknoty, zabezpieczenia
praca zbiorowa Banknoty Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. banknoty, zabezpieczenia
praca zbiorowa Barykada. Saska Kępa 1939 Miasto Stołeczne Warszawa 2011 wojna, barykada, Saska Kępa, okupacja
praca zbiorowa Biblioteka "Gazety Wyborczej" - Podróże marzeń - Meksyk "Gazeta Wyborcza" wyd. Mediaprofit sp. z o.o. 2006 podróż, Meksyk, przygoda, historia, geografia, kraj
praca zbiorowa Biegły w sądzie. Konferencja w 40. rocznicę śmierci Profesora Jana Sehna - Kraków 2005 Wydawnictwo Instytutu Ekspertyz Sądowych 2005 biegły w sądzie, kompetencje w sądzie, błędy w opinii, ekspertyza kompleksowa, kompetencje, opinia sądowo-psychiatryczna, biegły sądzony, metaopinia, rekonstrukcja zdarzenia, rekonstrukcja wypadków drogowych, ignorancja biegłych, rozpoznanie testamentowe,
praca zbiorowa Biuletyn Informacyjny - Europejski Fundusz Społeczny nr 7/2008 Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym 2008 informator, biuletyn, finanse
praca zbiorowa Biuletyn informacyjny nr 25/2007 styczeń Zarząd Główny Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów 2007 informator, emeryt, rencista
praca zbiorowa Biuletyn informacyjny nr 26/2007 (kwiecień) Zarząd Główny Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów 2007 emeryt, rencista, historia, listy
praca zbiorowa Biuletyn informacyjny nr 5/2013 - Program "Samorządowa Polska" - Etapy wdrażania Wydawca: Unia Gospodarcza Samorządowych Funduszy Pożyczkowych "Samorządowa Polska" S.A. 2013 Samorządowa Polska, Unia Gospodarcza, Krajowy Fundusz Poręczeniowy, Lokalny Fundusz Pożyczkowy
praca zbiorowa Bony oszczędnościowe Powszechnej Kasy Oszczędności BP TOP ARH s.c. bony oszczędnościowe, Polska, PKO
praca zbiorowa Bulletin Kriminalistickeho ustavu Praha Policie CR Kriminalisticky ustav Praha Policie CR 2008 biuletyn, policja, Czechy, kryminalistyka
praca zbiorowa Bulletin Kriminalistickeho ustavu Praha Policie CR. Veda proti zlocinu Kriminalisticky ustav Praha Policie CR 20089 policja, Czechy, technika
praca zbiorowa Centralne Laboratorium Kryminalistyczne KGP Centralne Laboratorium Kryminalistyczne KGP 2009 informator, CLKP, Centralne Laboratorium Kryminalistyczne KGP
praca zbiorowa Centrum excelentnosti bezpecnostneho vyskumu Akademia Policajneho zboru v Bratislave 2015 kryminalistyka, laboratorium, badania
praca zbiorowa Czeki do rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych TOP ARH s.c. 1997 czeki, rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy, oszustwo, fałszerstwo, zabezpieczenia
praca zbiorowa Czeki do rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych. Uzupełnienia TOP ARH s.c. 1997 czeki, oznaczenia, zabezpieczenia, poligrafia
praca zbiorowa Człowiek i Dokumenty nr 1 Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. 2006 dokumenty, produkcja, technika projektowania, technologia produkcji, zabezpieczenia dokumentów, dokumenty elektroniczne, banknoty
praca zbiorowa Człowiek i Dokumenty nr 2 Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. 2006 dokumenty, produkcja, technika projektowania, technologia produkcji, zabezpieczenia dokumentów, dokumenty elektroniczne, banknoty
praca zbiorowa Człowiek i Dokumenty nr 3 Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. 2006 dokumenty, produkcja, technika projektowania, technologia produkcji, zabezpieczenia dokumentów, dokumenty elektroniczne, banknoty
praca zbiorowa Człowiek i dokumenty nr 4 Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. 2007 dokumenty, produkcja, technika projektowania, technologia produkcji, zabezpieczenia dokumentów, dokumenty elektroniczne, banknoty
praca zbiorowa Człowiek i Dokumenty nr 5 Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. 2007 dokumenty, produkcja, technika projektowania, technologia produkcji, zabezpieczenia dokumentów, dokumenty elektroniczne, banknoty
praca zbiorowa Człowiek i Dokumenty nr 6 Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. 2007 dokumenty, produkcja, technika projektowania, technologia produkcji, zabezpieczenia dokumentów, dokumenty elektroniczne, banknoty
praca zbiorowa Człowiek i Dokumenty nr 7 Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. 2007 dokumenty, produkcja, technika projektowania, technologia produkcji, zabezpieczenia dokumentów, dokumenty elektroniczne, banknoty
praca zbiorowa Człowiek i Dokumenty nr 8 Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. 2008 dokumenty, produkcja, technika projektowania, technologia produkcji, zabezpieczenia dokumentów, dokumenty elektroniczne, banknoty
praca zbiorowa Człowiek i Dokumenty nr 9 Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. 2008 dokumenty, produkcja, technika projektowania, technologia produkcji, zabezpieczenia dokumentów, dokumenty elektroniczne, banknoty
praca zbiorowa Człowiek i Dokumenty nr 10 Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. 2008 dokumenty, produkcja, technika projektowania, technologia produkcji, zabezpieczenia dokumentów, dokumenty elektroniczne, banknoty
praca zbiorowa Człowiek i Dokumenty nr 11 Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. 2008 dokumenty, produkcja, technika projektowania, technologia produkcji, zabezpieczenia dokumentów, dokumenty elektroniczne, banknoty
praca zbiorowa Człowiek i Dokumenty nr 12 Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. 2009 dokumenty, produkcja, technika projektowania, technologia produkcji, zabezpieczenia dokumentów, dokumenty elektroniczne, banknoty
praca zbiorowa Człowiek i Dokumenty nr 13 Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. 2009 dokumenty, produkcja, technika projektowania, technologia produkcji, zabezpieczenia dokumentów, dokumenty elektroniczne, banknoty
praca zbiorowa Człowiek i Dokumenty nr 14 Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. 2009 dokumenty, produkcja, technika projektowania, technologia produkcji, zabezpieczenia dokumentów, dokumenty elektroniczne, banknoty
praca zbiorowa Człowiek i Dokumenty nr 15 Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. 2009 dokumenty, produkcja, technika projektowania, technologia produkcji, zabezpieczenia dokumentów, dokumenty elektroniczne, banknoty
praca zbiorowa Człowiek i Dokumenty nr 16 Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. 2010 dokumenty, produkcja, technika projektowania, technologia produkcji, zabezpieczenia dokumentów, dokumenty elektroniczne, banknoty
praca zbiorowa Człowiek i Dokumenty nr 17 Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. 2010 dokumenty, produkcja, technika projektowania, technologia produkcji, zabezpieczenia dokumentów, dokumenty elektroniczne, banknoty
praca zbiorowa Człowiek i Dokumenty nr 18 Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. 2010 dokumenty, produkcja, technika projektowania, technologia produkcji, zabezpieczenia dokumentów, dokumenty elektroniczne, banknoty
praca zbiorowa Człowiek i Dokumenty nr 19 Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. 2010 dokumenty, produkcja, technika projektowania, technologia produkcji, zabezpieczenia dokumentów, dokumenty elektroniczne, banknoty
praca zbiorowa Człowiek i Dokumenty nr 20 Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. 2011 dokumenty, produkcja, technika projektowania, technologia produkcji, zabezpieczenia dokumentów, dokumenty elektroniczne, banknoty
praca zbiorowa Człowiek i Dokumenty nr 21 Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. 2011 dokumenty, produkcja, technika projektowania, technologia produkcji, zabezpieczenia dokumentów, dokumenty elektroniczne, banknoty
praca zbiorowa Człowiek i Dokumenty nr 22 Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. 2011 dokumenty, produkcja, technika projektowania, technologia produkcji, zabezpieczenia dokumentów, dokumenty elektroniczne, banknoty
praca zbiorowa Człowiek i Dokumenty nr 23 Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. 2011 dokumenty, produkcja, technika projektowania, technologia produkcji, zabezpieczenia dokumentów, dokumenty elektroniczne, banknoty
praca zbiorowa Człowiek i Dokumenty nr 24 Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. 2012 dokumenty, produkcja, technika projektowania, technologia produkcji, zabezpieczenia dokumentów, dokumenty elektroniczne, banknoty
praca zbiorowa Człowiek i Dokumenty nr 25 Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. 2012 dokumenty, produkcja, technika projektowania, technologia produkcji, zabezpieczenia dokumentów, dokumenty elektroniczne, banknoty
praca zbiorowa Człowiek i Dokumenty nr 26 Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. 2012 dokumenty, produkcja, technika projektowania, technologia produkcji, zabezpieczenia dokumentów, dokumenty elektroniczne, banknoty
praca zbiorowa Człowiek i dokumenty nr 27 Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. 2012 dokumenty, produkcja, technika projektowania, technologia produkcji, zabezpieczenia dokumentów, dokumenty elektroniczne, banknoty
praca zbiorowa Człowiek i Dokumenty nr 28 Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. 2013 dokumenty, produkcja, technika projektowania, technologia produkcji, zabezpieczenia dokumentów, dokumenty elektroniczne, banknoty
praca zbiorowa Człowiek i Dokumenty nr 29 Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. 2013 dokumenty, produkcja, technika projektowania, technologia produkcji, zabezpieczenia dokumentów, dokumenty elektroniczne, banknoty
praca zbiorowa Człowiek i Dokumenty nr 30 Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. 2013 dokumenty, produkcja, technika projektowania, technologia produkcji, zabezpieczenia dokumentów, dokumenty elektroniczne, banknoty
praca zbiorowa Człowiek i Dokumenty nr 31 Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. 2013 dokumenty, produkcja, technika projektowania, technologia produkcji, zabezpieczenia dokumentów, dokumenty elektroniczne, banknoty
praca zbiorowa Człowiek i Dokumenty nr 32 Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. 2014 dokumenty, produkcja, technika projektowania, technologia produkcji, zabezpieczenia dokumentów, dokumenty elektroniczne, banknoty
praca zbiorowa Człowiek i Dokumenty nr 33 Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. 2014 dokumenty, produkcja, technika projektowania, technologia produkcji, zabezpieczenia dokumentów, dokumenty elektroniczne, banknoty
praca zbiorowa Człowiek i Dokumenty nr 34 Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. 2014 dokumenty, produkcja, technika projektowania, technologia produkcji, zabezpieczenia dokumentów, dokumenty elektroniczne, banknoty
praca zbiorowa Człowiek i dokumenty styczeń 2010 - wydanie specjalne Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. 2010 biometria, bankowość, administracja
praca zbiorowa Documents Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. dowód osobisty, zabezpieczenia, dowód rejestracyjny, karta pojazdu, paszport, zabezpieczenia
praca zbiorowa Dokumenty Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. dowód osobisty, zabezpieczenia, dowód rejestracyjny, karta pojazdu, paszport, zabezpieczenia
praca zbiorowa Dokumenty a prawo - I Ogólnopolska konferencja naukowa Gazeta Prawna 2006 prawo, konferencja, dokument, fałszerstwo, przestępczość
praca zbiorowa Dokumenty a prawo - III Ogólnopolska Konferencja Naukowa 5.11.2010 r. Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. 2010 dokument, prawo,
praca zbiorowa Działania antyterrorystyczne podczas międzynarodowych imprez sportowych. Rola Narodowych Centrów Antyterrorystycznych. Aggencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego 2010 terroryzm, działania antyterrorystyczne, zagrożenie Polski, EURO 2012, zabezpieczenia, impreza sportowa międzynarodowa, projekt unijny, Niemcy, Ukraina, Francja, Węgry, Grecja
praca zbiorowa ESDA Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne 2014 film poglądowy, PTK, ESDA,
praca zbiorowa European Polygraph Vol. 6 2012 Nr 1 (19) Andrzej Frycz Modrzewski Uniwersytet Krakowski 2012 IZCT, wariograf, wykrywacz kłamstw
praca zbiorowa Forensic Sciences in the 21st Century global cooperation - Maderia Portugal 12÷17 September 2011 Portuguese National Institute of Legal Medicine 2011 Portuguese National Institute of Legal Medicine, Forensic Sciences, IAFS, MAFS, WPMO, medycyn sądowa, kryminalistyka, Maderia, Portugalia
praca zbiorowa Ilustrowany Atlas Historii Polski t. 5 - Okres II wojny światowej Rzeczpospolita 2007 atlas, historia, wojna
praca zbiorowa Instrukcja obsługi zasadniczych elementów wyposażenia walizy Wrzos R-1 przeznaczonej dla ekip pogotowia wypadkowego Wydziału Ruchu Drogowego KW MO Zakład Kryminalistyki Komendy Głównej MO 1982 instrukcja, Wrzos R-1, ruch drogowy
praca zbiorowa IV Sympozjum Ekspertów Straży Granicznej Kętrzyn 2011 Straż Graniczna 2011 fałszerstwo, dokument, czeki, dokument podróżny, Ukraina, Estonia, nielegalna migracja, zabezpieczenia, Łotwa, dokumenty samochodowe, grupa fałszerska, Litwa, Czechy, paszport
praca zbiorowa IV Sympozjum Kryminalistyczne PTK - Kryminalistyka Ciągle Nowa - Wyzwania - Łączna k. Kilec 15÷18-06-2005 r. Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne 2005 kryminalistyka
praca zbiorowa Journal of Documents & identity - a bi-montnly magazine for developments in the security document industry - Issue 21, 2006 Kaesing Reference Systems 2006 biometria, dokumenty
praca zbiorowa Journal of Documents and identity - a bi-montnly magazine for developments in the security document industry - Issue 21, 2006 Kaesing Reference Systems 2006 dokumenty, dokumenty niemieckie, ICAO, biometria
praca zbiorowa Journal of Documents and identity - annualnreport -e-passports 2006÷2007 Kaesing Reference Systems 2007 bibliografia, dokumenty, dowody osobiste, dokument elektroniczny, zabezpieczenia, technologia
praca zbiorowa Journal of Documents and identity - overview of travel dokuments 2000÷2005 Kaesing Reference Systems 2007 bibliografia, dokumenty, paszporty, zdjęcia, przegląd
praca zbiorowa Journal of the Forensic Science Society - Science & Justice vol. 43 no. 4 California Association of Criminalistis 2003 kryminalistyka, technika kryminalistyczna
praca zbiorowa Journal of the Forensic Science Society - Science & Justice vol. 44 no. 1 California Association of Criminalistis 2004 kryminalistyka, technika kryminalistyczna
praca zbiorowa Journal of the Forensic Science Society - Science & Justice vol. 44 no. 2 California Association of Criminalistis 2004 kryminalistyka, technika kryminalistyczna
praca zbiorowa Journal of the Forensic Science Society - Science & Justice vol. 44 no. 3 California Association of Criminalistis 2004 kryminalistyka, technika kryminalistyczna
praca zbiorowa Journal of the Forensic Science Society - Science & Justice vol. 44 no. 4 California Association of Criminalistis 2004 kryminalistyka, technika kryminalistyczna
praca zbiorowa Journal of the Forensic Science Society - Science & Justice vol. 45 no. 1 California Association of Criminalistis 2005 kryminalistyka, technika kryminalistyczna
praca zbiorowa Journal of the Forensic Science Society - Science & Justice vol. 45 no. 2 California Association of Criminalistis 2005 kryminalistyka, technika kryminalistyczna
praca zbiorowa Journal of the Forensic Science Society - Science & Justice vol. 45 no. 3 California Association of Criminalistis 2005 kryminalistyka, technika kryminalistyczna
praca zbiorowa Journal of the Forensic Science Society - Science & Justice vol. 45 no. 4 California Association of Criminalistis 2005 kryminalistyka, technika kryminalistyczna
praca zbiorowa Katalog książek wydawnictwa Arkady 50 lat Wydawnictwo ARKADY Sp. z o.o. 2007 reklama, katalog, książki, Arkady
praca zbiorowa Kodeks drogowy Dziennik Gazeta Prawna 2010 kodeks drogowy
praca zbiorowa Kodeks pracy z komentarzem Rzeczpospolita 2008 prawo, kodeks pracy, komentarz
praca zbiorowa Konferencja - Katastrofy - organizacja badań i specyfika ekspertyz a potrzeby społeczne i wymiaru sprawiedliwości - Warszawa 7.07.2010 r. Instytut Ekspertyz Sądowych 2010 katastrofa, badania, ekspertyza, wymiar sprawiedliwości, Smoleńsk, współpraca, Państwowa Komisja Badań Wypadków Kolejowych, Transportowych, Lotniczych, miejsce zdarzenia, zabezpieczenie, ratownictwo, medycyna sądowa, DNA, genetyka, antropologia, badania,
praca zbiorowa Konferencja PL.ID - Elektroniczne dokumenty tożsamości. Stan projektu, problemy i rozwiązania Szkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej 2010 biznes, projekt, dokument elektroniczny, PL.ID, kryptologia, elektroniczny dowód osobisty, podpis kwalifikowany, karta mikroprocesorowa
praca zbiorowa Konferencja prawników i psychiatrów nt.: Oczekiwania psychiatrii sądowej wobec prawa cz. 1 Polskie Towarzystwo Psychiatrii Sądowej 2006 prawo, psychiatria sądowa,
praca zbiorowa Konferencja prawników i psychiatrów nt.: Oczekiwania psychiatrii sądowej wobec prawa cz. 2 Polskie Towarzystwo Psychiatrii Sądowej 2006 prawo, psychiatria sądowa
praca zbiorowa Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej Kancelaria Sejmu 2001 konstytucja
praca zbiorowa Konstytucja ZSRR Książka i Wiedza 1977 konstytucja
praca zbiorowa Kriminalistika IR Teismo, Eksperyze: mokslas, studijos, praktika Mykolo Romerio Universitetas 2007 kryminalistyka, technika, badania, nauka, praktyka
praca zbiorowa Kryteria oceny wniosków P.U.H. Alians Sp. z o.o. Unia Europejska, pieniądze, szkolenie, wnioski
praca zbiorowa Leksykon polskiego przedsiębiorcy - wszystko o finansowaniu Twojego przedsiębiorstwa Factory Business 2011 przedsiębiorca, leksykon, programy unijne, finansowanie, biznesplan
praca zbiorowa Leon Petrażycki and Contemporary Legal Pluralism - 4.03.2011 Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego 2011 Leon Petrażycki, prawo, filozofia prawa
praca zbiorowa Matecki Winkowski Sp. z o.o. 2006 sztuka, zdjęcia, grafika
praca zbiorowa Materiały XII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii, Warszawa 12÷15-09-2001 Polskie Towarzystwo Medycyny Sądowej i Kryminologii 2001 opinia, obrażenie ciała, reformy służby zdrowia, medycyna, religia, medycyna sądowa, Szwecja, amputacja, uraz, kręgosłup, wypadki drogowe, ekshumacja, szczątki, postrzał, samobójstwo, ojcostwo, pocisk wodny, DNA, włosy, DNA-MIX, D1S80, samobójstwo kombino
praca zbiorowa Metropolita Sawa - Doktor Honoris Causa Uniwersytetu w Białymstoku Uniwersytet Białostocki 2001 informator, doktor Honoris Causa
praca zbiorowa II Międzynarodowa Konferencja Naukowa - Miejsce zdarzenia 13.03.2014 Warszawa Centralne Laboratorium Kryminalistyczne policji 2014 technika, oględziny, zdjęcia
praca zbiorowa Międzynarodowa Konferencja Naukowa - Nowoczesne technologie w badaniach daktyloskopijnych - 8÷10.12.2014 r. Wyższa Szkoła Policyjna w Szczytnie 2014 AFIS, daktyloskopia, badania, kryminalistyka, identyfikacja, wiek śladu daktyloskopijnego, markery, DNA, CCL4, ślady, technika, teleinformatyka, powierzchnie chłonne, niechłonne, ujawnianie śladów daktyloskopijnych, namiot, duże gabaryty, metody proszkowe
praca zbiorowa Mitologie świata - Aborygeni australijscy Rzeczpospolita 2007 słownik, mitologia, Aborygeni, Australia, historia
praca zbiorowa Mitologie świata - Celtowie t. 4/MŚ Rzeczpospolita 2007 mitologia, Celtowie, historia, kultura
praca zbiorowa Mitologie świata - Fenicjanie t. 19/MŚ Rzeczpospolita 2007 mitologia, Fenicjanie, historia, kultura
praca zbiorowa Mitologie świata - Inkowie t. 10/MŚ Rzeczpospolita 2007 słownik, mitologia, Inkowie, historia
praca zbiorowa Mitologie świata - Ludy Oceanii t. 16/MŚ Rzeczpospolita 2007 słownik, mitologia, Oceania, ludy, historia
praca zbiorowa Mitologie świata - Ludy starożytnej Korei Rzeczpospolita 2008 mitologia, Korea, starożytność, ludy, historia, kultura
praca zbiorowa Mitologie świata - Ludy starożytnych Chin t. 20/MŚ Rzeczpospolita 2008 mitologia, Starożytność Chiny, ludy, historia, kultura
praca zbiorowa Mitologie świata - Starożytni Egipcjanie t. 2/MŚ Rzeczpospolita 2007 mitologia, Starożytni Egipcjanie, historia, kultura
praca zbiorowa Mitologie świata - Starożytni Grecy t. 1/MŚ Rzeczpospolita 2007 mitologia, Starożytni Grecy historia, kultura
praca zbiorowa Mitologie świata - Starożytni Mongołowie t. 17/MŚ Rzeczpospolita 2007 mitologia, Starożytne Mongołowie, historia, kultura
praca zbiorowa Mitologie świata - Starożytni Rzymianie t. 6/MŚ Rzeczpospolita 2007 słownik, mitologia, Rzymianie, starożytność, historia
praca zbiorowa Mitologie świata- Słowianie t. 8/MŚ Rzeczpospolita 2007 słownik, mitologia, Słowianie, historia
praca zbiorowa Nowe akty prawne regulujące postępowanie w sprawach o wykroczenia Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie 2001 prawo, ustawa, wykroczenia
praca zbiorowa Nowe prawo dla kierowców Presspublica Sp. z o.o. 2011 prawo jazdy, ustawa, zmiany, punktator, taryfikator
praca zbiorowa III Ogólnopolska Konferencja Naukowa 2014 Jachranka k/Warszawy, 19÷21.11.2014 r. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 2014 kryminalistyka, policja, badania, technika, slady, prawo, pigmenty, lakier, powłoka malarska, mikrospektrofotometria, raman, światło widzialne, włókna, temperatura, LA-ICP-MS, mikroskopy, mikrosfera, broń palna, ślady powystrzałowe, makro-skanowanie, zaby
praca zbiorowa Ogólnopolska Konferencja naukowo-szkoleniowa z Psychiatrii Sądowej: Dobrze leczyć i orzekać (cd.) oraz wypoczywać! Szczyrk 24÷27.02.2010 r. Polskie Towarzystwo Psychiatrii Sądowej 2010 psychiatria sądowa, perspektywy, poczytalność sprawcy, środki zapobiegawcze, nerwica, psychoza, schizofrenia, prawo, leczenie, status biegłego, rumuńska kryminalistyka, opinia, zaburzenia stresowe, Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne, psychomanipulacja,
praca zbiorowa II Ogólnopolska Konferencja: "Fizykochemiczne badania śladów kryminalistycznych" Centralne Laboratorium Kryminalistyczne KGP 2012 policja, ekspert, badania, fizykochemia, laboratorium, konferencja
praca zbiorowa II Ogólnopolskie Seminarium Kryminalistyczne Zielona Góra-Drzonków 24÷26 maja 2006. Obraz zbrodni portretem sprawcy Wydawnictwo Instytutu Ekspertyz Sądowych 2008 sprawca, przestępstwo, dokumentacja, oględziny, profil narkotyków, nielegalne laboratorium, fonoskopia, dowodowe nagrania głosu, Portret psychologiczny, sprawca, wnioskowanie, Konstrukcja urządzenia wybuchowego, atologiczna psychika nieznanego sprawcy w
praca zbiorowa Operation fountainheah. Drug Intelligence Report. DEA-94036 U.S. Department of Justice 1994 narkotyki, logo, zdjęcia, obrazki
praca zbiorowa Orzecznictwo nr 1 styczeń 2004 Instytut Ekspertyz Sądowych 2004 prawo, interpretacja, orzeczenia, Sąd Najwyższy, Sąd Apelacyjny, Naczelny Sąd Administracyjny, Trybunał Konstytucyjny
praca zbiorowa Orzecznictwo nr 1 styczeń 2005 Instytut Ekspertyz Sądowych 2005 prawo, interpretacja, orzeczenia, Sąd Najwyższy, Sąd Apelacyjny, Naczelny Sąd Administracyjny, Trybunał Konstytucyjny
praca zbiorowa Orzecznictwo nr 11÷12 listopad-grudzień 2004 Instytut Ekspertyz Sądowych 2004 prawo, interpretacja, orzeczenia, Sąd Najwyższy, Sąd Apelacyjny, Naczelny Sąd Administracyjny, Trybunał Konstytucyjny
praca zbiorowa Orzecznictwo nr 2 luty 2005 Instytut Ekspertyz Sądowych 2005 prawo, interpretacja, orzeczenia, Sąd Najwyższy, Sąd Apelacyjny, Naczelny Sąd Administracyjny, Trybunał Konstytucyjny
praca zbiorowa Orzecznictwo nr 3 marzec 2004 Instytut Ekspertyz Sądowych 2004 prawo, interpretacja, orzeczenia, Sąd Najwyższy, Sąd Apelacyjny, Naczelny Sąd Administracyjny, Trybunał Konstytucyjny
praca zbiorowa Orzecznictwo nr 3 marzec 2005 Instytut Ekspertyz Sądowych 2005 prawo, interpretacja, orzeczenia, Sąd Najwyższy, Sąd Apelacyjny, Naczelny Sąd Administracyjny, Trybunał Konstytucyjny
praca zbiorowa Orzecznictwo nr 4 kwiecień 2005 Instytut Ekspertyz Sądowych 2005 prawo, interpretacja, orzeczenia, Sąd Najwyższy, Sąd Apelacyjny, Naczelny Sąd Administracyjny, Trybunał Konstytucyjny
praca zbiorowa Orzecznictwo nr 5 maj 2005 Instytut Ekspertyz Sądowych 2005 prawo, interpretacja, orzeczenia, Sąd Najwyższy, Sąd Apelacyjny, Naczelny Sąd Administracyjny, Trybunał Konstytucyjny
praca zbiorowa Oxford Djecja ilustrirana - enciklopedija Leo-Commerce d.o.o. 2001 encyklopedia, dzieci
praca zbiorowa Paper & security prints Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. papier, zabezpieczenia, technologia, druki wartościowe
praca zbiorowa Papier i druki wartościowe Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. papier, zabezpieczenia, technologia, druki wartościowe
praca zbiorowa Patologia społeczna - zapobieganie t. I Instytut Problematyki Przestępczości; Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne 1975 prawo, patologia, społeczeństwo, zapobieganie, profilaktyka, młodzież, wiktymologia, PZU, alkohol, trucizna, żywność
praca zbiorowa Patologia społeczna - zapobieganie t. II Instytut Problematyki Przestępczości; Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne 1976 prawo, patologia, społeczeństwo, zapobieganie, profilaktyka, nieletni, MO, ORMO, alkoholizm, kradzież, dobra kultury, kryminalistyka, dokumenty, wypadki drogowe, pogoda
praca zbiorowa Patologia społeczna - zapobieganie t. III Instytut Problematyki Przestępczości; Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne 1976 prawo, patologia, społeczeństwo, zapobieganie, profilaktyka, adwokaci, prostytucja
praca zbiorowa Patologia społeczna - zapobieganie t. IV Instytut Problematyki Przestępczości; Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne 1977 prawo, patologia, społeczeństwo, zapobieganie, profilaktyka, narkotyki, środki odurzające, wypadki drogowe, pogoda, poradnictwo telefoniczne
praca zbiorowa Patologia społeczna - zapobieganie t. VII Instytut Problematyki Przestępczości; Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne 1979 prawo, patologia, społeczeństwo, zapobieganie, profilaktyka, alkoholizm, alkohol
praca zbiorowa Patologia społeczna - zapobieganie t. VIII Instytut Problematyki Przestępczości; Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne 1980 prawo, patologia, społeczeństwo, zapobieganie, profilaktyka, telefon zaufania, dzieci, młodzież, pożar lasu, grupy przestępcze
praca zbiorowa Pierwszy Kongres Nauk Sądowych 27.11.2010 Polskie Towarzystwo Psychiatrii Sądowej 2010 kongres, psychiatria, ekspert, biegły, ekspertyza, biegły, prokurator, medycyna sądowa, medycyna, psychologia, pedagogika, informatyka, elektronika, kryminalistyka, wypadki drogowe
praca zbiorowa Podstawowe materiały szkoleniowe dla rzeczoznawców i asystentów specjalności 'B' Organizacja Rzeczoznawców Techniki Samochodwej i Ruchu Drogowego 1983 ruch drogowy, wypadek drogowy, opinia, ruch samochodu, odtwarzanie wypadku, analiza przebiegu wypadku
praca zbiorowa Policjanci. POLICYJNY Magazyn Historyczny Redakcja Informatorów Biograficznych 2008 policja, historia , bibliografia, policyjne zbiory, policyjne kolekcje, policyjne stowarzyszenia
praca zbiorowa Poligrafia i ochrona środowiska. Najlepsze dostępne techniki (BAT) w przemyśle poligraficznym. INTEGRAF/EGF 1999 poligrafia, ochrona środowiska, BAT, przemysł poligraficzny
praca zbiorowa Poligrafika nr 11/2006 - LVIII Alfa Print sp. z o.o. 2006 prasa, informator, zabezpieczenia, dokumenty, materiały, reklama
praca zbiorowa Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. PWPW, tradycja, kapitał, zabezpieczenia, walory, autentyk, papier, autograf, kod dostępu
praca zbiorowa Polygraph nr 3 vol. 36/2007 American Polygraph Association 2007 poligrafia, wykrywacz kłamstw
praca zbiorowa Poradnik "Krok po kroku po pieniądze do Unii Europejskiej" P.U.H. Alians Sp. z o.o. Unia Europejska, pieniądze, szkolenie
praca zbiorowa Postępy psychiatrii i neurologii t. 9/2000 supl. 2 (10) - XVI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Psychiatrii Sądowej PTP "Zaburzenia osobowości w opiniowaniu sądowo-psychiatryczno-psychologicznym Rybnik, 22-24.04.1999 Instytut Psychiatrii i Neurologii 2000 psychiatria, neurologia, szkolenie, zaburzenia, osobowość, psychiatria sądowa
praca zbiorowa Prawne uwarunkowania wymiany informacji - nowe wyzwania 12.12.2008 Uniwersytet Warszawski Uniwersytet Warszawski 2008 ochrona danych osobowych, rynek kredytowy, kredyt konsumencki, Unia Europejska, tajemnica bankowa, odszkodowanie, informacja gospodarcza
praca zbiorowa Prawo cywilne. Kodeksy i ustawy na 1 września 2008 r. Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. 2008 kodeks cywilny, rodzinny i opiekuńczy, ustawa o księgach wieczystych i hipotece, KPC, ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, prawo prywatne międzynarodowe
praca zbiorowa Problemy Kryminalistyki - skorowidz 1955÷1985 Zakład Kryminalistyki KG MO 1986 skorowidz
praca zbiorowa Problemy Kryminalistyki - skorowidz 1955÷1985 Zakład Kryminalistyki KG MO 1986 skorowidz
praca zbiorowa Problemy Kryminalistyki nr 3 Zakład Kryminalistyki KG MO 1956 kryminalistyka, technika kryminalistyczna
praca zbiorowa Problemy Kryminalistyki nr 3÷4 - Biuletyn poświęcony zagadnieniom taktyki i techniki śledczej nr 1÷2 Zakład Kryminalistyki KG MO 1956 Policja, kryminalistyka, technika kryminalistyczna
praca zbiorowa Problemy Kryminalistyki nr 5 Zakład Kryminalistyki KG MO 1956 Policja, kryminalistyka, technika kryminalistyczna
praca zbiorowa Problemy rekonstrukcji wypadków drogowych - VIII konferencja Wydawnictwo Instytutu Ekspertyz Sądowych 2002 zderzenie, wypadek drogowy, rekonstrukcja, opinia, strategia optymalizacji, amerykańskie standardy analizy zderzeń pojazdów, ABS, hamowanie, przewrót pojazdu, ogumienie, ciśnienie, sterowanie, omijanie, opóźnienie, poduszka powietrzna, zabezpieczenie
praca zbiorowa Profesor doktor Keiichi Yamanaka - Doktor Honoris Causa Uniwersytetu w Białymstoku Uniwersytet Białostocki 2008 informator, doktor Honoris Causa
praca zbiorowa Psychologia. Wybór tekstów Departament Szkolenia i Wydawnictw MSW 1975 psychologia, mechanizmy, emocje, uczenie się, pojęcia
praca zbiorowa Rozkaz Nr 18/69 Komendanta Głównego Milicji Obywatelskiej z dnia 27 grudnia 1969 r. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych 1969 rozkaz, instrukcja, dochodzenie, śledstwo, Milicja Obywatelska
praca zbiorowa Rozwój techniki samochodowej a ubezpieczenia komunikacyjne Wyższa Szkoła Biznesu im. bp. Jana Chrapka w Radomiu 2006 samochód, ubezpieczenie, komunikacja, rozwój, wypadek, technika samochodowa
praca zbiorowa Rozwój techniki samochodowej a ubezpieczenia komunikacyjne - II konferencja naukowo-techniczna Radom, 16-17.06.2004 rok Wyższa Szkoła Biznesu im. bp. Jana Chrapka w Radomiu 2004 samochód, ubezpieczenie, komunikacja, rozwój, wypadek
praca zbiorowa Sądy gospodarcze w Polsce - Raport z realizacji "Monitoring sądów gospodarczych - Courtwatch" Helsińska Fundacja Praw Człowieka 2009 prawo, człowiek, monitoring, sąd gospodarczy
praca zbiorowa Servizio per le ricerche delle opere d'arte rubete - bollettino n. 15 Comando Generale Dell'arma Dei Carabinieri 1992 sztuka, policja, obrazy, antyki, rzeźby
praca zbiorowa Sesja Jubileuszowa XXV-lecia Rozwoju Technicznej Ochrony Osób i Mienia 1980÷2005 Poznań 28.03.2006 r. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Zabezpieczeń Technicznych i Zarządzania Bezpieczeństwem "POLALARM" 2006 ochrona, technika
praca zbiorowa Sesja Jubileuszowa XXX-lecia rozwoju technicznej ochrony osób i mienia w Polsce 1980÷2010 Ogólnopolskie Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Zabezpieczeń Technicznych i Zarządzania Bezpieczeństwem "POLALARM" 2010 ochrona, technika
praca zbiorowa Spojrzenia Zachęta Narodowa Galeria Sztuki 2005 sztuka, artysta, młody, konkurs
praca zbiorowa Standardy bezpieczeństwa dokumentów państwowych Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego 2011 dokument, ochrona tożsamości, kradzież tożsamości, standardy, Unia Europejska, elektroniczny dowód osobisty, rekomendacje, dokument państwowy
praca zbiorowa Stołeczny Magazyn Policyjny nr 6÷7/2007 Komenda Stołecza Policji 2007 policja, historia, Olkowicz, transformacja, dzielnicowy, przepisy,
praca zbiorowa I Sympozjum Kryminalistyczne Kraków 13÷15.09.1979 r. Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne 1979 konferencja, sympozjum, kryminalistyka, technika
praca zbiorowa Sympozjum Wilno brak danych 2007 sympozjum
praca zbiorowa Sztuka świata t. 1 Wydawnictwo ARKADY Sp. z o.o. 2004 sztuka, świat, album, starożytny, Egipt, pradzieje, architektura, rzeźba, malarstwo, Mezopotamia, Ameryka prekolumbijska
praca zbiorowa Sztuka świata t. 10 Wydawnictwo ARKADY Sp. z o.o. 2005 sztuka, świat, album, abstrakcja, lata czterdzieste, pięćdziesiąte, pop-art., przedmiot, postać, minimal-art., konceptualizm, postmodernistyczna przemiana, Europa Środkowo-Wschodnia, wzornictwo przemysłowe
praca zbiorowa Sztuka świata t. 11 Wydawnictwo ARKADY Sp. z o.o. 2006 sztuka, świat, album, Anatolii, Syrii, Libanu, Palestyny, Cypru, kultura Iberów, Hellenowie, barbarzyńcy, Traków, Azji Środkowej, Tybetu, Nepalu, Birmy, Laosu, Wietnamu, Korei, prymitywna
praca zbiorowa Sztuka świata t. 12 - leksykon A÷K Wydawnictwo ARKADY Sp. z o.o. 2002 sztuka, świat, leksykon
praca zbiorowa Sztuka świata t. 13 - leksykon L÷Z Wydawnictwo ARKADY Sp. z o.o. 2004 sztuka, świat, leksykon
praca zbiorowa Sztuka świata t. 14 - Atlas zabytków Afryka-Ameryka-Azja Wydawnictwo ARKADY Sp. z o.o. 2005 sztuka, świat, atlas, zabytki
praca zbiorowa Sztuka świata t. 2 Wydawnictwo ARKADY Sp. z o.o. 2005 sztuka, świat, album, minojska, mykeńska, grecka, etrusków, rzymska, Chin
praca zbiorowa Sztuka świata t. 3 Wydawnictwo ARKADY Sp. z o.o. 2006 sztuka, świat, album, wczesnochrześcijańska, bizantyjska, ruska, dawna Armenia, dawna Gruzja, prehistoria, korzenie, wczesnośredniowiecze, romańska
praca zbiorowa Sztuka świata t. 4 Wydawnictwo ARKADY Sp. z o.o. 2004 sztuka, świat, album, architektura, klunicka, cysterska, gotycka, środkowego wschodu, Partowie, Sasanidzi, islam, Indii, Azja Południowo-Wschodnia, Japonii
praca zbiorowa Sztuka świata t. 5 Wydawnictwo ARKADY Sp. z o.o. 2004 sztuka, świat, album, renesans, protorenesans, Filippo Brunelleschi, architektura, Włochy, rzeźba, Donatello, malarstwo, Piero della Francesca, Sandro Botticelli, Leonardo da Vinci, niderlandzkie, Jan van Eyck, Hieronim Bosch
praca zbiorowa Sztuka świata t. 6 Wydawnictwo ARKADY Sp. z o.o. 2006 sztuka, świat, album, Europa, rzeźba, malarstwo, Buonarroti, architektura, włoska, Santi, manieryzm, weneckie, Tycjan, renesans, Francja, hiszpańska, El Greco, Niderlandów, Bruegel starszy, Niemcy, Durer, Dürer, Europa Środkowa, Polska
praca zbiorowa Sztuka świata t. 7 Wydawnictwo ARKADY Sp. z o.o. 2006 sztuka, świat, album, barok, styl, epoka, włoska flamandzka, holenderska, Hiszpania, architektura nowożytna, Ameryka Łacińska, Francja, rokoko, Europa Środkowo-Wschodnia, Rosja
praca zbiorowa Sztuka świata t. 8 Wydawnictwo ARKADY Sp. z o.o. 2006 sztuka, świat, album, epoka, przełom, Goya, klasyści, Rzym, Paryż, architektura, klasycyzm, malarstwo, angielski, romantycy, niemieccy, Courbeta, spór, akademizm, prerafaelici, esteci, historyzm, rewolucja przemysłowa, rzeźba, Manet, impresjoniści, symbol
praca zbiorowa Sztuka świata t. 9 Wydawnictwo ARKADY Sp. z o.o. 2006 sztuka, świat, album, fowizm, ekspresjonizm, malarstwo abstrakcyjne, Picasso, kubiści, dadaizm, Duchamp, Schwitters, surrealizm, system totalitarny, rzeźba, polska, stosowana, wzornictwo, awangarda
praca zbiorowa Świat druku nr 1/2007 Polski Drukarz sp. z o.o. 2007 druk, reklama, technologia, technika
praca zbiorowa Technicznokryminalistyczne badania autentyczności dokumentów publicznych - 7. Konferencja Poznań, 10÷11.09.2009 r. Wydział Prawa i Administracji UAM 2009 dokument, autentyczność, badania, fałszerstwo, zabezpieczenia dokumentów, falsyfikaty, biometria, LEAP, naklejki wizowe, kod pęcherzykowy, drukarki atramentowe, identyfikacja, badania mikroskopowe, nadruki
praca zbiorowa Technicznokryminalistyczne badania autentyczności dokumentów publicznych. Materiały 9. Konferencji Poznań 19÷20.09.2013 r. Wydział Prawa i Administracji UAM 2013 plan konferencji
praca zbiorowa That land of exiles. Scots in Australia EU by Polskabook 2006 historia, Australia, Scots
praca zbiorowa The Authentication Connections Directory Reconnaissance International Ltd 2006 dokumenty, adresy, zabezpieczenia, reklama
praca zbiorowa Twinning Light Project - Strengthening the Polish Justice System (Twinning Reference Number: PL/06/IB/JH/02/TL) - Analiza porównawcza Polskie Ministerstwo Sprawiedliwości 2008 biegły sądowy, prawo,
praca zbiorowa Ustawa z dnia 10.09.1999r. Kodeks Karny Skarbowy (Dz. U. 15.X.1999r. nr 83 poz. 930); Ustawa z dnia 10.09.1999r. Przepisy Wprowadzające KKS (poz. 931) Szczytno 1999 ustawa, skarbowa, KKS, wprowadzenie
praca zbiorowa Walizka śledcza Wrzos-78. Wykaz wyposażenia Zakład Kryminalistyki Komendy Głównej MO 1978 walizka śledcza, wrzos-78, wyposażenie
praca zbiorowa Warsztaty Szkoleniowe Kadry Kierowniczej Policji Kryminalnej KSP w Gawrych Rudzie 2003 Komenda Stołecza Policji 2003 Jan Pol, Ryszard Siewierski, Policja Litewska, miejsce zdarzenia, KCIK, antykorupcja, przestępczość samochodowa, KPK
praca zbiorowa Wizerunek Policji w oczach opinii publicznej - badania TNS OBOP 12÷14.10.2002 r. Wydawnictwo Centrum Szkolenia Policji w Legionowie 2003 Policja, wizerunek, publiczna
praca zbiorowa World Forensic Festival 2004, Coex, Seoul Oct. 12-18,2014 Abstract Book Minister of Security and PublicAdministration 2014 kryminalistyka, technika, badania Seul, zjazd
praca zbiorowa World Forensic Festival 2004, Coex, Seoul Oct. 12-18,2014 program Minister of Security and PublicAdministration 2014 Seul, kryminalistyka, spotkanie
praca zbiorowa Wpływ badań eksperymentalnych na wartość dowodową ekspertyzy dokumentów. XII Wrocławskie Sympozjum Badań Pisma Uniwersytet Wrocławski 2008 prawo, pismo, dokument, ekspertyza, opinia, badania, technika, kryminalistyka
praca zbiorowa III Wrocławskie Sympozjum Badań Pisma 17÷19 września 1978 r. Uniwersytet Wrocławski 1987 pisma, badania, fałszerstwo znaków pienieżnych, Republika Federalna Niemiec, ekspertyza, podpis, fałszerstwo, identyfikacja osobowości, dokumenty bankowe, długopis, kreślenie pismo maszynowe, fałszowanie pisma recznęgo, euroczeki, neuropsychologia, parafy
praca zbiorowa Wsparcie polskiego systemy sprawiedliwości. Biegły sądowy. Analiza porównawcza systemów prawnych: polskiego, brytyjskiego, francuskiego i hiszpańskiego Unia Europejska 2008 prawo, system sprawiedliwości, Polska, Anglia, Francja, Hiszpania, biegły
praca zbiorowa Wspólnie dla obronności nr 2 (2) Polon-Alfa sp. z o.o. 2006 reklama, obronność, informator
praca zbiorowa Wykaz wyposażenia walizy śledczej P-81 (dawna P-74) Zakład Kryminalistyki Komendy Głównej MO 1980 waliza śledcza, P-81, P-74
praca zbiorowa Wypadki drogowe - Vademecum biegłego sądowego Instytut Ekspertyz Sądowych 2006 wypadki drogowe, vademecum, opinia, ekspertyza, katastrofa, badania, wykroczenie, medycyna sądowa, pojazd, mechanika, droga, budowa, tramwaj, zderzenie, kryminalistyka, opona, żarówka, rekonstrukcja, pieszy, programy
praca zbiorowa Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie Wyższa Szkoła Policyjna w Szczytnie 2012 Policja, Szczytno, szkoła, informator
praca zbiorowa X letnie Warsztaty Kryminalistyczne Koła Naukowego Prawa Karnego TEMIDA Straż Graniczna 2012 TEMIDA, zatrzymanie, Straż Graniczna, ruch graniczny, termowizja, dokumentacja fotograficzna
praca zbiorowa XIII Wrocławskie Sympozjum Badań Pisma 18÷20.06.2008 - Program Uniwersytet Wrocławski 2008 pismo, program, badania
praca zbiorowa XIV Symopozjum Ekspertów Badań Dokumentów - Huta Szklana pod Kielcami 21÷23 wrzesień 2011 r. Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji 2011 ekspertyza, badania, dokumenty, fałszerstwo, banderola, biometria, zabezpieczenia, prawo jazdy, Unia Europejska, kopiowanie podpisów, prześwit, dokumenty elektroniczne, grafizm, pióro, długopis, podpis autentyczny, podpis nakreślony, podpis osób słabowidz
praca zbiorowa XX-Lecie Stowarzyszenia "Polalarm" 1992÷2012 Ogólnopolskie Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Zabezpieczeń Technicznych i Zarządzania Bezpieczeństwem "POLALARM" 2012 Polalarm, ochrona
praca zbiorowa Z zagadnień nauk sądowych vol. XXXV Instytut Ekspertyz Sądowych 1997 nauki sądowe, kryminalistyka, badania, nauka
praca zbiorowa Z zagadnień nauk sądowych vol. XXXVI Instytut Ekspertyz Sądowych 1997 nauki sądowe, kryminalistyka, badania, nauka
praca zbiorowa Zaawansowane oprogramowanie tłumaczące dokumenty i strony internetowe Państwowe Wydawnictwo Naukowe program, tłumaczenie
praca zbiorowa Zarządzenie Nr 101/72 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 września 1972 roku w sprawie rejestracji daktyloskopijnej, łusek, pocisków, broni utraconej oraz dokumentów anonimowych Ministerstwo Spraw Wewnętrznych 1977 rozkaz, instrukcja, rejestracja daktyloskopijna, łuski, pociski, broń utracona, dokumenty anonimowe
praca zbiorowa Zarządzenie Nr 172/71 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 grudnia 1971 r. o postępowaniu organów Milicji Obywatelskiej w sprawach o wykroczenia Ministerstwo Spraw Wewnętrznych 1971 zarządzenie, Milicja Obywatelska, wykroczenia, mandat, wniosek o ukaranie, postępowanie, nadzór, kontrola
praca zbiorowa Zeszyty metodyczne 5 - Badania dokumentów - Deformacja pisma ręcznego Centralne Laboratorium Kryminalistyczne KGP 1999 dokumenty, technika, kryminalistyka, badania, pismo, ruch, cechy, personalizacja, obraz, metody badawcze, grafizm, alkohol
praca zbiorowa Zeszyty naukowe 3 (30) Wyższa Szkoła Oficerska MSW w Szczytnie 1980 prawo, kryminalistyka, szkolenie, historia
praca zbiorowa pod red. Rote Marka V Ogólnopolskie Seminarium Kryminalistyczne Zielona Góra-Drzonków 12÷14 maja 2009. Diagnostyka maskowanego zabójstwa Krajowe Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury 2009 diagnostyka maskowanego zabójstwa, zbrodnia, zamach samobójczy, nieszczęśliwy wypadek, śmierć naturalna, zdarzenie komunikacyjne, ekspertyza psychologiczno-sądowa, oględziny zwłok, diagnostyka, zgon gwałtowny, ślad biologiczny, zachowanie się sprawcy, Zna
praca zbiorowa pod red. Wojtasika Jana VI Ogólnopolskie Seminarium Kryminalistyczne Zielona Góra-Jesionak 12÷14 maja 2010. Czas i przestrzeń zbrodni wielokrotnej Prokuratura Okręgowa w Zielonej Górze 2010 zespół DVI, identyfikacja ofiar katastrof, opiniowanie psychiatryczne, zabójstw seryjne, dochodzenie popożarowe, brzytwiarz, wampir, symulacja, agrawacja, metasymulacja, dysymulacja, przestępstwo seksualne, ślad biologiczny, zorganizowanie grup przestępcz
praca zbiorowa pod red. Adamczaka Stanisława Problemy Kryminalistyki nr 72 Zakład Kryminalistyki KG MO 1968 Policja, kryminalistyka, technika kryminalistyczna
praca zbiorowa pod red. Adamczaka Stanisława Problemy Kryminalistyki nr 73 Zakład Kryminalistyki KG MO 1968 Policja, kryminalistyka, technika kryminalistyczna
praca zbiorowa pod red. Adamczaka Stanisława Problemy Kryminalistyki nr 74÷75 Zakład Kryminalistyki KG MO 1968 Policja, kryminalistyka, technika kryminalistyczna
praca zbiorowa pod red. Bajew Ja.O. Woronierzskije kriminalistkiczeskie cztenija. Wypusk 11 Woronierzskij Gosudarstwiennyj Uniwiersitiet 2009 kryminalistyka, ślad, definicje, ekspertyza, psychologia, łapówka, prowokacja, technika, optymalizacja, biometria
praca zbiorowa pod red. Bajew O. Ja. Kriminalist pierwopiecztnyj nr 2/2011 Nacjonalnyj Uniwersitiet Jurridiczna Akademija Ukraini 2011 kryminalistyka, teoria, identyfikacja, taktyka, ekspertyza, transport
praca zbiorowa pod red. Banasia Jerzego Człowiek i Dokumenty nr 37 Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. 2015 tożsamość elektroniczna, wzrornictwo dokumentów, elektroniczna karta ubezpieczenia zdrowotnego, eIDAS, dokument fikcyjny, chałupnicza metoda produkcji banknotów, fikcja karania, cechy graficzne pisma ręcznego, przechowywanie zasobów elektronicznych, krajo
praca zbiorowa pod red. Banasia Jerzego Człowiek i Dokumenty nr 38 Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. 2015 dokumenty, Państwo Islamskie, ISO 14298, druki aktów stanu cywilnego, dowód osobisty, dokumenty biometryczne, cyberprzestrzeń, cyberprzestępczość, polski paszport, autentyczność, szkolenie Straży Granicznej, zasoby cyfrowe, przechowywanie, Paragwaj, auten
praca zbiorowa pod red. Banasia Jerzego, Laszuka Marka Krajowa Konferencja Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych Warszawa 28.10.1999 r. Państwowa Wytwórnia Papierów Wartościowych 1999 dokument, papiery wartościowe, pieniądze, dokument elektroniczny, zabezpieczenia
praca zbiorowa pod red. Banaś Jerzego Człowiek i Dokumenty nr 36 Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. 2015 SmartApp-ID, paszport biometryczny, dokumenty, migracja, bezpieczeństwo publiczne, fałszerstwo, banknoty, tachograf papierowy, tarcza, tachograf cyfrowy, Unia Europejska, EIDAS, e-podpis, archiwizacja cyfrowa, podpis, Wybrzeże Kości Słoniowej, znaczki poc
praca zbiorowa pod red. Banaś Jerzego Człowiek i Dokumenty nr 36 Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. 2015 SmartApp-ID, paszport biometryczny, dokumenty, migracja, bezpieczeństwo publiczne, fałszerstwo, banknoty, tachograf papierowy, tarcza, tachograf cyfrowy, Unia Europejska, EIDAS, e-podpis, archiwizacja cyfrowa, podpis, Wybrzeże Kości Słoniowej, znaczki poc
praca zbiorowa pod red. Biczysko Stanisława Zeszyty naukowe 1 (60) Wyższa Szkoła Oficerska MSW w Szczytnie 1988 prawo, kryminalistyka, technika kryminalistyczna, terroryzm, strategia, taktyka, szkolenia
praca zbiorowa pod red. Biczysko Stanisława Zeszyty naukowe 2 (61) Wyższa Szkoła Oficerska MSW w Szczytnie 1988 prawo, kryminalistyka, technika kryminalistyczna, terroryzm, strategia, taktyka, szkolenia
praca zbiorowa pod red. Biczysko Stanisława Zeszyty naukowe 3 (66) i 4 (67) Wydziału Porządku Publicznego ASW w Szczytnie 1989 prawo, kryminalistyka, technika kryminalistyczna, terroryzm, strategia, taktyka, szkolenia
praca zbiorowa pod red. Biczysko Stanisława Zeszyty naukowe 4 (43) Wyższa Szkoła Oficerska MSW w Szczytnie 1983 prawo, kryminalistyka, technika kryminalistyczna, terroryzm, strategia, taktyka, szkolenia
praca zbiorowa pod red. Biedziaka Pawła Policja 997 nr 2 Gospodarstwo pomocnicze KGP "Karat" 2005 policja, wydarzenia, szkolenia, reklamy sprzętu policyjnego
praca zbiorowa pod red. Biedziaka Pawła Policja 997 nr 3 Gospodarstwo pomocnicze KGP "Karat" 2005 policja, wydarzenia, szkolenia, reklamy sprzętu policyjnego
praca zbiorowa pod red. Biedziaka Pawła Policja 997 nr 4 Gospodarstwo pomocnicze KGP "Karat" 2005 policja, wydarzenia, szkolenia, reklamy sprzętu policyjnego
praca zbiorowa pod red. Biedziaka Pawła Policja 997 nr 5 Gospodarstwo pomocnicze KGP "Karat" 2005 policja, wydarzenia, szkolenia, reklamy sprzętu policyjnego
praca zbiorowa pod red. Biedziaka Pawła Policja 997 nr 6 Gospodarstwo pomocnicze KGP "Karat" 2005 policja, wydarzenia, szkolenia, reklamy sprzętu policyjnego
praca zbiorowa pod red. Biedziaka Pawła Policja 997 nr 6 (15) Gospodarstwo pomocnicze KGP "Karat" 2006 policja, wydarzenia, szkolenia, reklamy sprzętu policyjnego
praca zbiorowa pod red. Biedziaka Pawła Policja 997 nr 7 Gospodarstwo pomocnicze KGP "Karat" 2005 policja, wydarzenia, szkolenia, reklamy sprzętu policyjnego
praca zbiorowa pod red. Biedziaka Pawła Policja 997 nr 8 Gospodarstwo pomocnicze KGP "Karat" 2005 policja, wydarzenia, szkolenia, reklamy sprzętu policyjnego
praca zbiorowa pod red. Biedziaka Pawła Policja 997 nr 9 Gospodarstwo pomocnicze KGP "Karat" 2005 policja, wydarzenia, szkolenia, reklamy sprzętu policyjnego
praca zbiorowa pod red. Biernaczyka Zdzisława Problemy Kryminalistyki nr 100 Zakład Kryminalistyki KG MO 1972 Policja, kryminalistyka, technika kryminalistyczna
praca zbiorowa pod red. Biernaczyka Zdzisława Problemy Kryminalistyki nr 101 Zakład Kryminalistyki KG MO 1973 Policja, kryminalistyka, technika kryminalistyczna
praca zbiorowa pod red. Biernaczyka Zdzisława Problemy Kryminalistyki nr 102 Zakład Kryminalistyki KG MO 1973 Policja, kryminalistyka, technika kryminalistyczna
praca zbiorowa pod red. Biernaczyka Zdzisława Problemy Kryminalistyki nr 103÷104 Zakład Kryminalistyki KG MO 1973 Policja, kryminalistyka, technika kryminalistyczna
praca zbiorowa pod red. Biernaczyka Zdzisława Problemy Kryminalistyki nr 105 Zakład Kryminalistyki KG MO 1973 Policja, kryminalistyka, technika kryminalistyczna
praca zbiorowa pod red. Biernaczyka Zdzisława Problemy Kryminalistyki nr 106 Zakład Kryminalistyki KG MO 1973 Policja, kryminalistyka, technika kryminalistyczna
praca zbiorowa pod red. Biernaczyka Zdzisława Problemy Kryminalistyki nr 107 Zakład Kryminalistyki KG MO 1974 Policja, kryminalistyka, technika kryminalistyczna
praca zbiorowa pod red. Biernaczyka Zdzisława Problemy Kryminalistyki nr 77 Zakład Kryminalistyki KG MO 1969 Policja, kryminalistyka, technika kryminalistyczna
praca zbiorowa pod red. Biernaczyka Zdzisława Problemy Kryminalistyki nr 78 Zakład Kryminalistyki KG MO 1969 Policja, kryminalistyka, technika kryminalistyczna
praca zbiorowa pod red. Biernaczyka Zdzisława Problemy Kryminalistyki nr 79 Zakład Kryminalistyki KG MO 1969 Policja, kryminalistyka, technika kryminalistyczna
praca zbiorowa pod red. Biernaczyka Zdzisława Problemy Kryminalistyki nr 82 Zakład Kryminalistyki KG MO 1969 Policja, kryminalistyka, technika kryminalistyczna
praca zbiorowa pod red. Biernaczyka Zdzisława Problemy Kryminalistyki nr 83 Zakład Kryminalistyki KG MO 1970 Policja, kryminalistyka, technika kryminalistyczna
praca zbiorowa pod red. Biernaczyka Zdzisława Problemy Kryminalistyki nr 85÷86 Zakład Kryminalistyki KG MO 1970 Policja, kryminalistyka, technika kryminalistyczna
praca zbiorowa pod red. Biernaczyka Zdzisława Problemy Kryminalistyki nr 87 Zakład Kryminalistyki KG MO 1970 Policja, kryminalistyka, technika kryminalistyczna
praca zbiorowa pod red. Biernaczyka Zdzisława Problemy Kryminalistyki nr 88 Zakład Kryminalistyki KG MO 1970 Policja, kryminalistyka, technika kryminalistyczna
praca zbiorowa pod red. Biernaczyka Zdzisława Problemy Kryminalistyki nr 89 Zakład Kryminalistyki KG MO 1971 Policja, kryminalistyka, technika kryminalistyczna
praca zbiorowa pod red. Biernaczyka Zdzisława Problemy Kryminalistyki nr 91÷92 Zakład Kryminalistyki KG MO 1971 Policja, kryminalistyka, technika kryminalistyczna
praca zbiorowa pod red. Biernaczyka Zdzisława Problemy Kryminalistyki nr 93 Zakład Kryminalistyki KG MO 1971 Policja, kryminalistyka, technika kryminalistyczna
praca zbiorowa pod red. Biernaczyka Zdzisława Problemy Kryminalistyki nr 94 Zakład Kryminalistyki KG MO 1971 Policja, kryminalistyka, technika kryminalistyczna
praca zbiorowa pod red. Biernaczyka Zdzisława Problemy Kryminalistyki nr 97÷98 Zakład Kryminalistyki KG MO 1972 Policja, kryminalistyka, technika kryminalistyczna
praca zbiorowa pod red. Biernaczyka Zdzisława Problemy Kryminalistyki nr 99 Zakład Kryminalistyki KG MO 1972 Policja, kryminalistyka, technika kryminalistyczna
praca zbiorowa pod red. Błachut Janina, Szewczyk Maria, Wójcikiewicz Józef Nauka wobec przestępczości Instytut Ekspertyz Sądowych 2001 Hanausek, przestępczość, nauka, technika
praca zbiorowa pod red. Błaszczak-Ryszkowskiej Krystyny, Ryszkowskiego Janusza Oko judasza - Antologia poezji więziennej Ogólnopolskie Stowarzyszenie Inicjatyw Oświatowo-Resocjalizacyjnych 2006 antologia, literatura, więzień, osadzony
praca zbiorowa pod red. Bogdalskiego Piotra Internal Security 2013 January-June Akademia Policyjna w Szczytnie 2013 prawa człowieka, Europol, Rosja, Policja, Ukraina, strategia, prawo, kryminalistyka, broń, statystyka, Bayes
praca zbiorowa pod red. Borkowskiego Tadeusza Z zagadnień kryminalistyki - suplement Instytut Ekspertyz Sądowych (Wydawnictwo Prawnicze w Warszawie) 1991 suplement, Katyń, historia
praca zbiorowa pod red. Borkowskiego Tadeusza Z zagadnień kryminalistyki vol. III Instytut Ekspertyz Sądowych 1968 Instytut, historia, badania, sprawozdania, nauki sądowe, kryminalistyka, analityka
praca zbiorowa pod red. Borkowskiego Tadeusza Z zagadnień kryminalistyki vol. IV Instytut Ekspertyz Sądowych 1969 Instytut, historia, badania, sprawozdania, nauki sądowe, kryminalistyka, analityka
praca zbiorowa pod red. Borkowskiego Tadeusza Z zagadnień kryminalistyki vol. IX Instytut Ekspertyz Sądowych 1974 Instytut, historia, badania, sprawozdania, nauki sądowe, kryminalistyka, analityka
praca zbiorowa pod red. Borkowskiego Tadeusza Z zagadnień kryminalistyki vol. VI Instytut Ekspertyz Sądowych 1971 Instytut, historia, badania, sprawozdania, nauki sądowe, kryminalistyka, analityka
praca zbiorowa pod red. Borkowskiego Tadeusza Z zagadnień kryminalistyki vol. X Instytut Ekspertyz Sądowych 1975 Instytut, historia, badania, sprawozdania, nauki sądowe, kryminalistyka, analityka
praca zbiorowa pod red. Borkowskiego Tadeusza Z zagadnień kryminalistyki vol. XI Instytut Ekspertyz Sądowych 1976 Instytut, historia, badania, sprawozdania, nauki sądowe, kryminalistyka, analityka
praca zbiorowa pod red. Borkowskiego Tadeusza Z zagadnień kryminalistyki vol. XII Instytut Ekspertyz Sądowych 1977 Instytut, historia, badania, sprawozdania, nauki sądowe, kryminalistyka, analityka
praca zbiorowa pod red. Borkowskiego Tadeusza Z zagadnień kryminalistyki vol. XIII Instytut Ekspertyz Sądowych 1978 Instytut, historia, badania, sprawozdania, nauki sądowe, kryminalistyka, analityka
praca zbiorowa pod red. Borkowskiego Tadeusza Z zagadnień kryminalistyki vol. XV Instytut Ekspertyz Sądowych (Wydawnictwo Prawnicze w Warszawie) 1981 nauki sądowe, kryminalistyka, badania, nauka, sprawozdania, historia, ekspertyza
praca zbiorowa pod red. Borkowskiego Tadeusza Z zagadnień kryminalistyki vol. XVI/XVII Wydawnictwo Prawnicze 1983 IES, prawo, kryminalistyka, technika, badania
praca zbiorowa pod red. Borkowskiego Tadeusza Z zagadnień kryminalistyki vol. XVIII Wydawnictwo Prawnicze 1984 IES, prawo, kryminalistyka, technika, badania
praca zbiorowa pod red. Borkowskiego Tadeusza Z zagadnień kryminalistyki vol. XX Instytut Ekspertyz Sądowych (Wydawnictwo Prawnicze w Warszawie) 1988 nauki sądowe, kryminalistyka, badania, nauka, sprawozdania, historia, ekspertyza
praca zbiorowa pod red. Borkowskiego Tadeusza Z zagadnień kryminalistyki vol. XXI/XXII Instytut Ekspertyz Sądowych (Wydawnictwo Prawnicze w Warszawie) 1989 Instytut, historia, badania, sprawozdania, nauki sądowe, kryminalistyka, analityka
praca zbiorowa pod red. Borkowskiego Tadeusza Z zagadnień kryminalistyki vol. XXIII Instytut Ekspertyz Sądowych (Wydawnictwo Prawnicze w Warszawie) 1990 Instytut, historia, badania, sprawozdania, nauki sądowe, kryminalistyka, analityka
praca zbiorowa pod red. Borkowskiego Tadeusza Z zagadnień kryminalistyki vol. XXIV/XXV Instytut Ekspertyz Sądowych (Wydawnictwo Prawnicze w Warszawie) 1991 Instytut, historia, badania, sprawozdania, nauki sądowe, kryminalistyka, analityka
praca zbiorowa pod red. Borkowskiego Tadeusza Z zagadnień kryminalistyki vol. XXVI Instytut Ekspertyz Sądowych (Wydawnictwo Prawnicze w Warszawie) 1992 nauki sądowe, kryminalistyka, badania, nauka, sprawozdania, historia, ekspertyza
praca zbiorowa pod red. Borkowskiego Tadeusza Z zagadnień kryminalistyki vol. XXVII Instytut Ekspertyz Sądowych (Wydawnictwo Prawnicze w Warszawie) 1992 nauki sądowe, kryminalistyka, badania, nauka, sprawozdania, historia, ekspertyza
praca zbiorowa pod red. Borkowskiego Tadeusza Z zagadnień nauk sądowych - skorowidz 1960÷1994 Instytut Ekspertyz Sądowych 1994 skorowidz
praca zbiorowa pod red. Borkowskiego Tadeusza Z zagadnień nauk sądowych vol. XXIX Instytut Ekspertyz Sądowych 1993 nauki sądowe, kryminalistyka, badania, nauka
praca zbiorowa pod red. Borkowskiego Tadeusza Z zagadnień nauk sądowych vol. XXVIII Instytut Ekspertyz Sądowych 1993 nauki sądowe, kryminalistyka, badania, nauka
praca zbiorowa pod red. Borkowskiego Tadeusza Z zagadnień nauk sądowych vol. XXX Instytut Ekspertyz Sądowych 1994 Instytut, historia, badania, sprawozdania, nauki sądowe, kryminalistyka, analityka
praca zbiorowa pod red. Borkowskiego Tadeusza Z zagadnień nauk sądowych vol. XXXI Instytut Ekspertyz Sądowych 1995 nauki sądowe, kryminalistyka, badania, nauka
praca zbiorowa pod red. Borkowskiego Tadeusza Z zagadnień nauk sądowych vol. XXXII Instytut Ekspertyz Sądowych 1995 nauki sądowe, kryminalistyka, badania, nauka
praca zbiorowa pod red. Borkowskiego Tadeusza Z zagadnień nauk sądowych vol. XXXIII Instytut Ekspertyz Sądowych 1996 nauki sądowe, kryminalistyka, badania, nauka
praca zbiorowa pod red. Borkowskiego Tadeusza Z zagadnień nauk sądowych vol. XXXIV Instytut Ekspertyz Sądowych 1996 nauki sądowe, kryminalistyka, badania, nauka
praca zbiorowa pod red. Bryka Janusza Przegląd policyjny 1 (85) Rocznik XVII Wyższa Szkoła Policyjna w Szczytnie 2007 policja, szkolenie, prawo, historia, kronika, praktyka, omówienia
praca zbiorowa pod red. Bryka Janusza Przegląd policyjny 3 (87) Rocznik XVII Wyższa Szkoła Policyjna w Szczytnie 2007 policja, szkolenie, prawo, historia, kronika, praktyka, omówienia
praca zbiorowa pod red. Bryka Janusza Przegląd policyjny 4 (88) Rocznik XVII Wyższa Szkoła Policyjna w Szczytnie 2007 policja, szkolenie, prawo, historia, kronika, praktyka, omówienia
praca zbiorowa pod red. Bryka Janusza Przegląd policyjny nr 1 (77) Rocznik XV Wyższa Szkoła Policyjna w Szczytnie 2005 policja, szkolenie, prawo, historia, kronika, praktyka, omówienia
praca zbiorowa pod red. Bryka Janusza Przegląd policyjny nr 1 (81) Rocznik XVI Wyższa Szkoła Policyjna w Szczytnie 2006 policja, szkolenie, prawo, historia, kronika, praktyka, omówienia
praca zbiorowa pod red. Bryka Janusza Przegląd policyjny nr 1 (89) Rocznik XVIII Wyższa Szkoła Policyjna w Szczytnie 2008 policja, szkolenie, prawo, historia, kronika, praktyka, omówienia
praca zbiorowa pod red. Bryka Janusza Przegląd policyjny nr 2 (78) Rocznik XV Wyższa Szkoła Policyjna w Szczytnie 2005 policja, szkolenie, prawo, historia, kronika, praktyka, omówienia
praca zbiorowa pod red. Bryka Janusza Przegląd policyjny nr 2 (82) Rocznik XVI Wyższa Szkoła Policyjna w Szczytnie 2006 policja, szkolenie, prawo, historia, kronika, praktyka, omówienia
praca zbiorowa pod red. Bryka Janusza Przegląd policyjny nr 2 (86) Rocznik XVII Wyższa Szkoła Policyjna w Szczytnie 2007 policja, szkolenie, prawo, historia, kronika, praktyka, omówienia
praca zbiorowa pod red. Bryka Janusza Przegląd policyjny nr 2 (90) Rocznik XVIII Wyższa Szkoła Policyjna w Szczytnie 2008 policja, szkolenie, prawo, historia, kronika, praktyka, omówienia
praca zbiorowa pod red. Bryka Janusza Przegląd policyjny nr 3 (71)÷4 (72) Rocznik XIII Wyższa Szkoła Policyjna w Szczytnie 2004 policja, szkolenie, prawo, historia, kronika, praktyka, omówienia
praca zbiorowa pod red. Bryka Janusza Przegląd policyjny nr 3 (79) Rocznik XV Wyższa Szkoła Policyjna w Szczytnie 2005 policja, szkolenie, prawo, historia, kronika, praktyka, omówienia
praca zbiorowa pod red. Bryka Janusza Przegląd policyjny nr 3 (83) Rocznik XVI Wyższa Szkoła Policyjna w Szczytnie 2006 policja, szkolenie, prawo, historia, kronika, praktyka, omówienia
praca zbiorowa pod red. Bryka Janusza Przegląd policyjny nr 3 (91) Rocznik XVIII Wyższa Szkoła Policyjna w Szczytnie 2008 policja, szkolenie, prawo, historia, kronika, praktyka, omówienia
praca zbiorowa pod red. Bryka Janusza Przegląd policyjny nr 4 (80) Rocznik XV Wyższa Szkoła Policyjna w Szczytnie 2005 policja, szkolenie, prawo, historia, kronika, praktyka, omówienia
praca zbiorowa pod red. Bryka Janusza Przegląd policyjny nr 4 (84) Rocznik XVI Wyższa Szkoła Policyjna w Szczytnie 2006 policja, szkolenie, prawo, historia, kronika, praktyka, omówienia
praca zbiorowa pod red. Bryka Janusza Przegląd policyjny nr 4 (92) Rocznik XVIII Wyższa Szkoła Policyjna w Szczytnie 2008 policja, szkolenie, prawo, historia, kronika, praktyka, omówienia
praca zbiorowa pod red. Chlebowicza Piotra Zagrożenia w sektorze bankowym. Analiza kryminalna zjawisk oraz możliwości przeciwdziałania Uniwersytet Warmińsko-Mazurski 2013 sektor bankowy, analiza kryminalna, analiza transakcyjna, eksploracja danych, przestępczość gospodarcza, dzieła sztuki, parabanki, niepewność w analizie informacji, oszustwa kredytowe, korupcja, dekryminalizacja, tajemnica bankowa, zabezpieczenia banknotó
praca zbiorowa pod red. Chojeckiego Pawła Policja 997 nr 1 (10) Gospodarstwo pomocnicze KGP "Karat" 2006 policja, wydarzenia, szkolenia, reklamy sprzętu policyjnego
praca zbiorowa pod red. Chojeckiego Pawła Policja 997 nr 1 (34) Gospodarstwo pomocnicze KGP "Karat" 2008 policja, wydarzenia, szkolenia, reklamy sprzętu policyjnego
praca zbiorowa pod red. Chojeckiego Pawła Policja 997 nr 10 (31) Gospodarstwo pomocnicze KGP "Karat" 2007 policja, wydarzenia, szkolenia, reklamy sprzętu policyjnego
praca zbiorowa pod red. Chojeckiego Pawła Policja 997 nr 10 (43) Gospodarstwo pomocnicze KGP "Karat" 2008 policja, wydarzenia, szkolenia, reklamy sprzętu policyjnego
praca zbiorowa pod red. Chojeckiego Pawła Policja 997 nr 11 (32) Gospodarstwo pomocnicze KGP "Karat" 2007 policja, wydarzenia, szkolenia, reklamy sprzętu policyjnego
praca zbiorowa pod red. Chojeckiego Pawła Policja 997 nr 11 (44) Gospodarstwo pomocnicze KGP "Karat" 2008 policja, wydarzenia, szkolenia, reklamy sprzętu policyjnego
praca zbiorowa pod red. Chojeckiego Pawła Policja 997 nr 12 (21) Gospodarstwo pomocnicze KGP "Karat" 2006 policja, wydarzenia, szkolenia, reklamy sprzętu policyjnego
praca zbiorowa pod red. Chojeckiego Pawła Policja 997 nr 2 (23) Gospodarstwo pomocnicze KGP "Karat" 2007 policja, wydarzenia, szkolenia, reklamy sprzętu policyjnego
praca zbiorowa pod red. Chojeckiego Pawła Policja 997 nr 3 (12) Gospodarstwo pomocnicze KGP "Karat" 2006 policja, wydarzenia, szkolenia, reklamy sprzętu policyjnego
praca zbiorowa pod red. Chojeckiego Pawła Policja 997 nr 3 (24) Gospodarstwo pomocnicze KGP "Karat" 2007 policja, wydarzenia, szkolenia, reklamy sprzętu policyjnego
praca zbiorowa pod red. Chojeckiego Pawła Policja 997 nr 3 (36) Gospodarstwo pomocnicze KGP "Karat" 2008 policja, wydarzenia, szkolenia, reklamy sprzętu policyjnego
praca zbiorowa pod red. Chojeckiego Pawła Policja 997 nr 4 (13) Gospodarstwo pomocnicze KGP "Karat" 2006 policja, wydarzenia, szkolenia, reklamy sprzętu policyjnego
praca zbiorowa pod red. Chojeckiego Pawła Policja 997 nr 5 (38) Gospodarstwo pomocnicze KGP "Karat" 2008 policja, wydarzenia, szkolenia, reklamy sprzętu policyjnego
praca zbiorowa pod red. Chojeckiego Pawła Policja 997 nr 6 (27) Gospodarstwo pomocnicze KGP "Karat" 2007 policja, wydarzenia, szkolenia, reklamy sprzętu policyjnego
praca zbiorowa pod red. Chojeckiego Pawła Policja 997 nr 6 (39) Gospodarstwo pomocnicze KGP "Karat" 2008 policja, wydarzenia, szkolenia, reklamy sprzętu policyjnego
praca zbiorowa pod red. Chojeckiego Pawła Policja 997 nr 7 (28) Gospodarstwo pomocnicze KGP "Karat" 2007 policja, wydarzenia, szkolenia, reklamy sprzętu policyjnego
praca zbiorowa pod red. Chojeckiego Pawła Policja 997 nr 8 (29) Gospodarstwo pomocnicze KGP "Karat" 2007 policja, wydarzenia, szkolenia, reklamy sprzętu policyjnego
praca zbiorowa pod red. Chojeckiego Pawła Policja 997 nr 9 (18) Gospodarstwo pomocnicze KGP "Karat" 2006 policja, wydarzenia, szkolenia, reklamy sprzętu policyjnego
praca zbiorowa pod red. Chojeckiego Pawła Policja 997 nr 9 (30) Gospodarstwo pomocnicze KGP "Karat" 2007 policja, wydarzenia, szkolenia, reklamy sprzętu policyjnego
praca zbiorowa pod red. Chrustowskiego Tadeusza Zeszyty naukowe nr 59 Akademia Spraw Wewnętrznych 1990 prawo, kryminalistyka, kryminologia, medycyna sądowa, technika kryminalistyczna, nauki polityczne, filozofia, etyka, psychologia, informatyka
praca zbiorowa pod red. Chrustowskiego Tadeusza Zeszyty naukowe nr 60 Akademia Spraw Wewnętrznych 1990 prawo, kryminalistyka, kryminologia, medycyna sądowa, technika kryminalistyczna, nauki polityczne, filozofia, etyka, psychologia, informatyka
praca zbiorowa pod red. Czajkowskiego Tomasza Prawo zamówień publicznych. Komentarz Urząd Zamówień Publicznych 2004 zamówienia publiczne, komentarz, prawo
praca zbiorowa pod red. Czuryk Małgorzaty, Karpiuka Mirosława, Kostrubca Jarosława, Orzeszyny Krzysztofa Prawo Policyjne Difin 2014 Policja Państwowa, Okręg Wileński, działalność, legalizm, prawo, karne, prawo karne procesowe, prawo konstytucyjne, zakres, współdziałanie, dowódca operacji, bezpieczeństwo, zakłócenie, porządek publiczny, zadania policji, blokowanie dróg, zgromadzenia pu
praca zbiorowa pod red. Dembinskas Algirdas Agresija ir smurtas - psichikos norma ir patologij Lietuvos Teismo Psichiatrijos Asociacija 2008 psychiatria, norma, patologia, agresja, przemoc, umysł, psychiczny, mentalność, psychologia, gwałt, morderstwo
praca zbiorowa pod red. Dębnickiego Krzysztofa Obóz. Problemy narodów byłego obozu komunistycznego - nr 24 Scriptio Sp. z o.o. 1992 obóz, narody, komunizm
praca zbiorowa pod red. Dudziak Maiana Proces hamowania samochodu a bezpieczeństwo w ruchu drogowym Wydawnictwo i Zakład Poligrafii Instytutu Technologii i Eksploatacji 2002 hamowanie, ruch drogowy, guma, ABS, proces
praca zbiorowa pod red. Fiebika Janusza Policja nr 4/2003 Gospodarstwo pomocnicze KGP "Karat" 2003 policja, wydarzenia, szkolenia, reklamy sprzętu policyjnego
praca zbiorowa pod red. Filewicza Andrzeja Problemy Kryminalistyki nr 237 Centralne Laboratorium Kryminalistyczne KGP 2002 Policja, kryminalistyka, technika kryminalistyczna
praca zbiorowa pod red. Filewicza Andrzeja Problemy Kryminalistyki nr 238 Centralne Laboratorium Kryminalistyczne KGP 2002 Policja, kryminalistyka, technika kryminalistyczna
praca zbiorowa pod red. Filewicza Andrzeja Problemy Kryminalistyki nr 239 Centralne Laboratorium Kryminalistyczne KGP 2003 Policja, kryminalistyka, technika kryminalistyczna
praca zbiorowa pod red. Filewicza Andrzeja Problemy Kryminalistyki nr 240 Centralne Laboratorium Kryminalistyczne KGP 2003 Policja, kryminalistyka, technika kryminalistyczna
praca zbiorowa pod red. Filewicza Andrzeja Problemy Kryminalistyki nr 241 Centralne Laboratorium Kryminalistyczne KGP 2003 Policja, kryminalistyka, technika kryminalistyczna
praca zbiorowa pod red. Filewicza Andrzeja Problemy Kryminalistyki nr 242 Centralne Laboratorium Kryminalistyczne KGP 2003 Policja, kryminalistyka, technika kryminalistyczna
praca zbiorowa pod red. Filewicza Andrzeja Problemy Kryminalistyki nr 243 Centralne Laboratorium Kryminalistyczne KGP 2004 Policja, kryminalistyka, technika kryminalistyczna
praca zbiorowa pod red. Filewicza Andrzeja Problemy Kryminalistyki nr 244 Centralne Laboratorium Kryminalistyczne KGP 2004 Policja, kryminalistyka, technika kryminalistyczna
praca zbiorowa pod red. Filewicza Andrzeja Problemy Kryminalistyki nr 245 Centralne Laboratorium Kryminalistyczne KGP 2004 Policja, kryminalistyka, technika kryminalistyczna
praca zbiorowa pod red. Filewicza Andrzeja Problemy Kryminalistyki nr 246 Centralne Laboratorium Kryminalistyczne KGP 2004 Policja, kryminalistyka, technika kryminalistyczna
praca zbiorowa pod red. Filewicza Andrzeja Problemy Kryminalistyki nr 247 Centralne Laboratorium Kryminalistyczne KGP 2005 Policja, kryminalistyka, technika kryminalistyczna
praca zbiorowa pod red. Filewicza Andrzeja Problemy Kryminalistyki nr 248 Centralne Laboratorium Kryminalistyczne KGP 2005 Policja, kryminalistyka, technika kryminalistyczna
praca zbiorowa pod red. Filewicza Andrzeja Problemy Kryminalistyki nr 249 Centralne Laboratorium Kryminalistyczne KGP 2005 Policja, kryminalistyka, technika kryminalistyczna
praca zbiorowa pod red. Filewicza Andrzeja Problemy Kryminalistyki nr 250 Centralne Laboratorium Kryminalistyczne KGP 2005 Policja, kryminalistyka, technika kryminalistyczna
praca zbiorowa pod red. Filewicza Andrzeja Problemy Kryminalistyki nr 251 Centralne Laboratorium Kryminalistyczne KGP 2006 Policja, kryminalistyka, technika kryminalistyczna
praca zbiorowa pod red. Filewicza Andrzeja Problemy Kryminalistyki nr 251 Centralne Laboratorium Kryminalistyczne KGP 2006 Policja, kryminalistyka, technika kryminalistyczna
praca zbiorowa pod red. Filewicza Andrzeja Problemy Kryminalistyki nr 252 Centralne Laboratorium Kryminalistyczne KGP 2006 Policja, kryminalistyka, technika kryminalistyczna
praca zbiorowa pod red. Filewicza Andrzeja Problemy Kryminalistyki nr 253 Centralne Laboratorium Kryminalistyczne KGP 2006 Policja, kryminalistyka, technika kryminalistyczna
praca zbiorowa pod red. Filewicza Andrzeja Problemy Kryminalistyki nr 254 Centralne Laboratorium Kryminalistyczne KGP 2006 Policja, kryminalistyka, technika kryminalistyczna
praca zbiorowa pod red. Filewicza Andrzeja Problemy Kryminalistyki nr 255 Centralne Laboratorium Kryminalistyczne KGP 2007 Policja, kryminalistyka, technika kryminalistyczna
praca zbiorowa pod red. Fiutak Agnieszki EP nr 1 (130) styczeń 2012 Wydawnictwo C.H. Beck 2012 prawo, ataki sieciowe, wymowa prawnicza, usługi prawnicze, czas pracy, zadośćuczynienie, prawo medyczne, działalność szpitali, zawód lekarza, naruszenie umowy, prawo cywilne
praca zbiorowa pod red. Fiutak Agnieszki EP nr 6÷9 (135) czerwiec 2012 Wydawnictwo C.H. Beck 2012 prawo, studenci, wspólność ustawowa, wygasanie zobowiązań podatkowych, strona postępowania administracyjnego, naruszenie tajemnicy informacji
praca zbiorowa pod red. Fiutak Agnieszki EP nr 12 (129) grudzień 2011 Wydawnictwo C.H. Beck 2011 prawo, kodeks karny, nowelizacja, proces karny, ekspertyza entomonologiczna, zadośćuczynienie
praca zbiorowa pod red. Folga-Januszewska Dorota Muzeum Narodowe w Warszawie - Arcydzieła Malarstwa Wydawnictwo ARKADY Sp. z o.o. 2005 sztuka, malarstwo, Polska, arcydzieło
praca zbiorowa pod red. Gajewskiej Agnieszki Stołeczny Magazyn Policyjny nr 3/2008 Wydawnictwo Komendy Stołecznej Policji 2008 policja, wydarzenia, szkolenia, reklamy sprzętu policyjnego, stołeczna, zdarzenia
praca zbiorowa pod red. Gierkowskiego Krzysztofa Józefa, Jaśkiewicz-Obydzińskiej Teresy Zabójcy i ich ofiary. Psychologiczne podstawy profilowania nieznanych sprawców zabójstw Instytut Ekspertyz Sądowych 2002 zabójstwo, ofiara, psychologia, sprawca, nieznany, opinia
praca zbiorowa pod red. Gierowskiego K. Józefa Z zagadnień nauk sądowych vol. 89 Instytut Ekspertyz Sądowych 2012 nauki sądowe, kryminalistyka, badania, nauka
praca zbiorowa pod red. Gierowskiego K. Józefa Z zagadnień nauk sądowych vol. 90 Instytut Ekspertyz Sądowych 2012 nauki sądowe, kryminalistyka, badania, nauka
praca zbiorowa pod red. Gierowskiego K. Józefa Z zagadnień nauk sądowych vol. 91 Instytut Ekspertyz Sądowych 2012 nauki sądowe, kryminalistyka, badania, nauka
praca zbiorowa pod red. Gierowskiego K. Józefa Z zagadnień nauk sądowych vol. 92 Instytut Ekspertyz Sądowych 2012 nauki sądowe, kryminalistyka, badania, nauka
praca zbiorowa pod red. Gierowskiego K. Józefa Z zagadnień nauk sądowych vol. 93 Instytut Ekspertyz Sądowych 2013 nauki sądowe, kryminalistyka, badania, nauka
praca zbiorowa pod red. Gierowskiego K. Józefa Z zagadnień nauk sądowych vol. 94 Instytut Ekspertyz Sądowych 2013 nauki sądowe, kryminalistyka, badania, nauka
praca zbiorowa pod red. Gierowskiego K. Józefa Z zagadnień nauk sądowych vol. 95 Instytut Ekspertyz Sądowych
praca zbiorowa pod red. Gierowskiego K. Józefa Z zagadnień nauk sądowych vol. 96 Instytut Ekspertyz Sądowych 2013 nauki sądowe, kryminalistyka, badania, nauka
praca zbiorowa pod red. Gierowskiego K. Józefa Z zagadnień nauk sądowych vol. 97 Instytut Ekspertyz Sądowych 2014 nauki sądowe, kryminalistyka, badania, nauka
praca zbiorowa pod red. Gierowskiego K. Józefa Z zagadnień Nauk Sądowych vol. 99 Instytut Ekspertyz Sądowych 2014 papier barwiony, kryminalistyka, MSP-Vis, psychopatia, płeć psychologiczna, struktura agresywności u kobiet, psychopatia, ekspresja mimiczna, psychologia, prawo, WAIS-R
praca zbiorowa pod red. Gierowskiego K. Józefa Z zagadnień nauk sądowych vol. LXXIX Instytut Ekspertyz Sądowych 2009 nauki sądowe, kryminalistyka, badania, nauka
praca zbiorowa pod red. Gierowskiego K. Józefa Z zagadnień nauk sądowych vol. LXXVIII Instytut Ekspertyz Sądowych 2009 nauki sądowe, kryminalistyka, badania, nauka
praca zbiorowa pod red. Gierowskiego K. Józefa Z zagadnień nauk sądowych vol. LXXX Instytut Ekspertyz Sądowych 2009 nauki sądowe, kryminalistyka, badania, nauka
praca zbiorowa pod red. Gierowskiego K. Józefa Z zagadnień nauk sądowych vol. LXXXI Instytut Ekspertyz Sądowych 2010 nauki sądowe, kryminalistyka, badania, nauka
praca zbiorowa pod red. Gierowskiego K. Józefa Z zagadnień nauk sądowych vol. LXXXII Instytut Ekspertyz Sądowych 2010 nauki sądowe, kryminalistyka, badania, nauka
praca zbiorowa pod red. Gierowskiego K. Józefa Z zagadnień nauk sądowych vol. LXXXIII Instytut Ekspertyz Sądowych 2010 nauki sądowe, kryminalistyka, badania, nauka
praca zbiorowa pod red. Gierowskiego K. Józefa Z zagadnień nauk sądowych vol. LXXXIV Instytut Ekspertyz Sądowych 2010 nauki sądowe, kryminalistyka, badania, nauka
praca zbiorowa pod red. Gierowskiego K. Józefa Z zagadnień nauk sądowych vol. LXXXVI Instytut Ekspertyz Sądowych 2011 nauki sądowe, kryminalistyka, badania, nauka
praca zbiorowa pod red. Gierowskiego K. Józefa Z zagadnień nauk sądowych vol. LXXXVII Instytut Ekspertyz Sądowych 2011 nauki sądowe, kryminalistyka, badania, nauka
praca zbiorowa pod red. Gierowskiego K. Józefa Z zagadnień nauk sądowych vol. LXXXVIII Instytut Ekspertyz Sądowych 2011 nauki sądowe, kryminalistyka, badania, nauka
praca zbiorowa pod red. Goc Mieczysław, Moszczyński Jarosław Ślady kryminalistyczne - Ujawnianie, zabezpieczanie, wykorzystanie Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne 2007 kryminalistyka, prawo, technika, daktyloskopia, dermatoskopia, ślady, zęby, rękawiczki, biologia, DNA, osmologia, traseologia, dokument, fonoskopia, mechanoskopia, broń palna, fizykochemia, pamięć, wariografia, komputer, przestępstwo
praca zbiorowa pod red. Goca Mieczysława Biuletyn informacyjny nr 108 Centralne Laboratorium Kryminalistyczne KGP 1998 Policja, kryminalistyka, technika kryminalistyczna
praca zbiorowa pod red. Goca Mieczysława Biuletyn informacyjny nr 111 Centralne Laboratorium Kryminalistyczne KGP 1999 Policja, kryminalistyka, technika kryminalistyczna
praca zbiorowa pod red. Goca Mieczysława