Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne jako organizacja pożytku publicznego prowadzi działalność wspomagającą wymiar sprawiedliwości, policję i prokuraturę. Wykonuje ekspertyzy oraz wydaje opinie sądowe i pozasądowe z różnych dziedzin i specjalności kryminalistycznych, między innymi: z zakresu dokumentów (badanie rękopisów i badania techniczne – pełny zakres), ekspertyzy fizykochemiczne, narkotyków i dopalaczy, biologiczne (w tym DNA), komputerowe, fonoskopijne, daktyloskopijne i traseologiczne, mechanoskopijne, broni i balistyczne, wypadków drogowych, audiowizualne, systemów monitoringu i fotograficzne, antropologiczne i antroposkopijne, wariograficzne oraz wiele innych.

Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne prowadzi szkolenia kryminalistyczne, prace naukowo-badawcze, popularyzuje wiedzę kryminalistyczną, zajmuje się osobami pokrzywdzonymi i ofiarami przestępstw.
Działalność Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego przyczynia się w istotny sposób do podniesienia stanu bezpieczeństwa i wypracowania skutecznych metod zwalczania przestępczości.
Mamy nadzieję, że odnowiona strona zainteresuje Państwa. Zachęcamy do ponownych odwiedzin i skorzystania z naszej oferty.


Ekspertyzy kryminalistyczne

Badania dokumentów: analiza identyfikacyjna pisma ręcznego („grafologia”), badania autentyczności podpisów, badania wieku pisma, analiza treściowo – językowa rękopisów, komputerowe metody badania pisma, chronologia zapisów krzyżujących się i niekrzyżujących oraz dokumentów podpisanych in blanco, badania autentyczności dokumentów, badania autentyczności testamentów, badania autentyczności dokumentów urzędowych i prywatnych, badania techniczne dokumentów, przerobienie i podrobienie dokumentów, analiza kserokopii i wydruków komputerowych, identyfikacja maszyn do pisania, badania identyfikacyjne pieczątek i ich odcisków, badanie dokumentów zniszczonych (np. spalonych, wyblakłych, zamoczonych, zbutwiałych), ujawnianie zapisów nieczytelnych (usuniętych, zamazanych, przerobionych, wywabionych, pismo ukryte, pismo wgłębione), badania środków kryjących, opinie procesowe i prywatne – więcej w zakładce “Ekspertyzy”.
Lingwistyka kryminalistyczna: analizy językowe w sprawach dotyczących stalkingu, cyberstalkingu, badania anonimów, plagiatów, ustalania autorstwa tekstów, naruszania dóbr osobistych, nawoływania do nienawiści itp., a w tym: ustalanie idiolektu autora, analizy porównawcze autorów, wskazywanie autorów anonimów; analizy treści sms, wpisów na blogach, forach; identyfikacja autorów gróźb, żądań okupu oraz wszelkich dokumentów związanych ze sprawami karnymi; analiza tekstu pod kątem plagiatu; ocena formy i charakteru wypowiedzi uważanych za obraźliwe, znieważające, naruszające dobra osobiste itp.; analiza znieważeń werbalnych symboli narodowych, nawoływanie do nienawiści, znieważenia funkcjonariusza na służbie itp.; ustalenie intencji sprawcy w sprawach o groźbę karalną; analiza znaków towarowych i innych sporów dotyczących własności intelektualnej; analiza zakresu znaczeniowego w umowach i innych dokumentach
więcej w zakładce “Ekspertyzy”.
Badania fizykochemiczne: narkotyki, dopalacze, badania alkoholi i leków, badania substancji łatwopalnych, mikroślady, włókna, badanie powłok malarskich, lakierów samochodowych, szkło, materiały wybuchowe, badania materiałów wybuchowych, badania mineralogiczne (gleboznawstwo), badania środków kryjących – więcej w zakładce “Ekspertyzy”.
Wypadki komunikacyjne: ustalanie przyczyn wypadków komunikacyjnych, rekonstrukcja i analiza wypadków drogowych, badania powypadkowe pojazdów, badania miejsc zdarzeń drogowych, zabezpieczanie śladów materialnych, badania w sprawach o odszkodowania komunikacyjne, oględziny pojazdów, wyceny kosztów napraw oraz wartości pojazdów, wyceny pojazdów dla potrzeb leasingowych, celnych, podatkowych, ustalanie przyczyn awarii pojazdów, badania medyczno-sądowe – więcej w zakładce “Ekspertyzy”.
Badania biologiczne: badania krwi, włosów, wydzielin i wydalin, badania DNA, badanie ojcostwa – więcej w zakładce “Ekspertyzy”.
Badania antropologiczne i antroposkopijne: portret pamięciowy, identyfikacja człowieka na podstawie czaszki i zdjęć, ocena progresji i regresji wiekowej (postarzanie i odmładzanie) na podstawie zdjęcia osoby, ustalanie ojcostwa metodami antropologicznymi, ocena wieku rozwojowego i szacowanie wieku metrykalnego osób utrwalonych na plikach graficznych, filmowych i zdjęciach, identyfikacja osób z monitoringu, zdjęć i innych nośników obrazu, identyfikacja osób zamaskowanych, poszukiwania i lokalizacja miejsc ukrycia zwłok w ziemi (metoda odwiertów), badania identyfikacyjne zwłok zeszkieletowanych i szczątków ludzkich, ustalanie czasu śmierci, odtwarzanie wyglądu przyżyciowego metodą rekonstrukcji plastycznej, identyfikacja metodą superprojekcji
więcej w zakładce “Ekspertyzy”.
Badania daktyloskopijne i traseologiczne: badania odcisków palców (daktyloskopia), ujawnianie śladów linii papilarnych na różnych podłożach, identyfikacja śladów linii papilarnych, identyfikacja śladów ust (cheiloskopia), małżowiny usznej (otoskopia) i zębów (odontoskopia), badania śladów rękawiczek, badania śladów obuwia i środków transportu (traseologia), usługi daktyloskopowania osób do celów wizowych i do zaświadczeń o niekaralności – więcej w zakładce “Ekspertyzy”.
Fotografia i technika audiowizualna: badania zapisów video, identyfikacja osób i przedmiotów na podstawie zdjęć fotograficznych i zapisów video, monitoring, analiza przebiegu zdarzeń zarejestrowanych systemami monitorującymi, ocena rodzaju, systemu i autentyczności zapisu, ustalanie liczby kopii – więcej w zakładce “Ekspertyzy”.
Badania mechanoskopijne: badania śladów narzędzi, badania zamków, badania plomb, badania falsyfikatów monet, badania oznaczeń identyfikacyjnych pojazdów, badania metaloznawcze – więcej w zakładce “Ekspertyzy”.
Badania balistyczne: badania broni palnej i jej części, badania identyfikacyjne broni, łusek i pocisków, badania broni gazowej, pneumatycznej, alarmowej, obezwładniającej, badania śladów użycia broni palnej, ustalanie cech broni palnej w świetle obowiązujących przepisów – więcej w zakładce “Ekspertyzy”.
Badania fonoskopijne: badania autentyczności nagrań, identyfikacja osób na podstawie nagrań głosu i mowy, ustalenia dotyczące kontekstu sytuacyjnego zarejestrowanego na nagraniu, odczytywanie i spisywanie treści nagrań, badania aparatury fonijnej – więcej w zakładce “Ekspertyzy”.
Badania wariograficzne: poligraf, badania wariograficzne, szczerość wypowiedzi na podstawie rejestracji nieświadomych reakcji organizmu podczas badania, ograniczenie kręgu osób podejrzanych, ocena wiarygodności zeznań, wyjaśnianie spraw fałszywych oskarżeń, pomówień, pomyłek podczas okazania osób, badania wariograficzne do celów pozaprocesowych – więcej w zakładce “Ekspertyzy”.
Badania komputerowe: analiza i dokumentowanie zawartości nośników danych, analiza zawartości komputerów oraz systemów informatycznych, wyszukiwanie informacji w plikach usuniętych z dysku lub po jego całkowitym formatowaniu, udostępnianie plików zabezpieczonych hasłem, badania urządzeń wykonanych techniką cyfrową, analiza budowy programów oraz sprzętu komputerowego w sprawach o naruszenie praw autorskich, legalność programów komputerowych, ustalanie i właściwe dokumentowanie legalności użytkowania i posiadania programów komputerowych, gier, treści multimedialnych, przestępstwa internetowe, badanie i dokumentowanie informacji zawartych w telefonach komórkowych oraz kartach telefonicznych SIM – więcej w zakładce “Ekspertyzy”.
Badania księgowe: ekspertyzy z zakresu księgowości, rachunkowości, finansów i zagadnień powiązanych, badanie prawidłowości prowadzenia ksiąg rachunkowych, poprawności sporządzenia sprawozdań finansowych, analiza wartości składników majątku przedsiębiorstwa, analiza przepływu środków pieniężnych, badania prawidłowości postępowań upadłościowych i naprawczych – więcej w zakładce “Ekspertyzy”.
Inne badania: ocena prawidłowości pomiaru prędkości pojazdu.

Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne
00-018 Warszawa, ul.Zgoda 11 lok. 300
tel. +48 22 692-43-85
fax +48 22 827-01-60
kom. +48 798-327-380
e-mail: ptk@kryminalistyka.pl
nr konta: PKO IX O/Warszawa
61 1020 1097 0000 7102 0108 3401
KRS 0000109111
NIP 526-17-63-900
REGON 000810466

Instytut Kryminalistyki Polskiego
Towarzystwa Kryminalistycznego Sp. z o.o.

Siedziba: 01-424 Warszawa, Aleja Prymasa Tysiąclecia 155
Adres do korespondencji: 00 - 018 Warszawa, ul. Zgoda 11 lok. 300
tel. +48 22 692-43-85
fax +48 22 827-01-60
kom. +48 798-327-380
kom. +48 601-075-106
kom. +48 609-605-536
e-mail: ptk@kryminalistyka.pl
nr konta: Credit Agricole Bank Polska S.A.
84 1940 1076 3146 6840 0000 0000
KRS 0000093600
NIP 521-30-13-064
REGON 014986697

Back to Top