Konferencja Naukowa
VII Sympozjum Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego „Kryminalistyka – po pierwsze edukacja…“

Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne wraz z Centrum Nauk Sądowych i Katedrą Kryminalistyki Uniwersytetu Warszawskiego zapraszają na Konferencję Naukową – VII Sympozjum Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego pn. „Kryminalistyka – po pierwsze edukacja…“.
Konferencja będzie stanowiła ważny element obchodów przypadającego w 2018 roku jubileuszu 45-lecia Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego, organizacji skupiającej w swych szeregach najwybitniejszych przedstawicieli polskiej nauki i praktyki kryminalistycznej, a w ostatnim okresie także reprezentantów tej dyscypliny z innych krajów.
Konferencja odbędzie się w dniu 18 maja 2018 roku w Auli Starej Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 w Warszawie.

Adres Komitetu Organizacyjnego Konferencji: ul. Zgoda 11/300, 00-018 Warszawa,
tel. +48 22 692 43 85; +48 796 911 300, faks +48 22 827 01 60, e-mail: ptk@kryminalistyka.pl

Sympozjumkryminalistyczne.wpia.uw.edu.plXVIII Wrocławskie Sympozjum Badań Pisma

W dniach 6-8 czerwca 2018 roku Katedra Kryminalistyki Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego odbędzie się kolejna międzynarodowa konferencja naukowa poświęcona szerokiej problematyce badań dokumentów “XVIII Wrocławskie Sympozjum Badań Pisma”.

Tematyka “XVIII Wrocławskiego Sympozjum Badań Pisma”:
1. Nowoczesne metody badań dokumentów.
2. Aktualna problematyka ekspertyzy dokumentów.
3. Współczesne tendencje rozwoju badań pisma ręcznego.
4. Grafologia a ekspertyza pismoznawcza.
5. Psychologia i patologia pisma.
6. Badania podpisów i paraf.
7. Badania testamentów.
8. Opinia biegłego po zmianach w Kodeksie postępowania karnego.
9. Poziom kwalifikacji biegłych.

Podczas konferencji spodziewane jest liczne grono polskich naukowców reprezentujących najważniejsze ośrodki akademickie, a także ekspertów z pozauniwersyteckich instytutów naukowo-badawczych
między innymi z Instytutu Ekspertyz Sądowych im. Jana Sehna w Krakowie, Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego IB Komendy Głównej Policji w Warszawie, Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego, ekspertów z policyjnych laboratoriów kryminalistycznych Komend Wojewódzkich Policji, Narodowego Banku Polskiego, Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie, laboratoriów Straży Granicznej, Urzędów Celnych, Izb Skarbowych, Urzędów Kontroli Skarbowej i in. a także znawców problematyki badań dokumentów z takich krajów jak: Anglii, Austrii, Czech, Grecji, Włoch, Holandii, Kazachstanu, Szwajcarii, Słowacji, Hiszpanii, Rosji, Węgier, Niemiec, Indii, Łotwy, Rumunii, Białorusi, Ukrainy, Litwy, Izraela, USA, Meksyku, Argentyny, Brazylii oraz polskich i zagranicznych biegłych indywidualnych.

Wszelkie dodatkowe informacje o sympozjum uzyskacie Państwo:
pod nr. telefonu 71 375 24 02
e-mail: katkrym@prawo.uni.wroc.pl
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: wsbp.uni.wroc.pl


III Kongres Nauk Sądowych „Status biegłego w Polsce”

W dniu 18 listopada 2017 roku na Uniwersytecie Warszawskim miało miejsce ważne dla całego środowiska biegłych wydarzenie – III Kongres Nauk Sądowych „Status biegłego w Polsce”.

Uchwała III KNS:
1. Uczestnicy III KNS wskazują na celowość podjęcia działań dla zrzeszania się biegłych i organizacji pozarządowych w federację, co ułatwi prowadzenie rozmów w sprawach dotyczących biegłych i rzeczoznawców.

2. Uczestnicy III KNS popierają idee organizowania co kilka lat kongresów nauk sądowych dla zebrania wniosków i postulatów, w celu przekazania ich Ministerstwu Sprawiedliwości i innym instytucjom, których działalność związana jest opiniowaniem biegłych.

3. Zebrani oczekują, że ewentualna ustawa dotycząca biegłych będzie konsultowana ze środowiskiem stowarzyszeń, federacji, ekspertów, zaś zgłaszane przez nas, w toku dyskusji, postulaty i uwagi zostaną rozważone i uwzględnione.

4. Uczestnicy Kongresu wnoszą, aby wprowadzone zostały pragmatyczne rozwiązania mające na celu usprawnienie współpracy biegłych z organami procesowymi, prowadzące zarazem do obniżenia kosztów funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości.

5. Dla zapewnienia właściwego poziomu kompetencji biegłych i rzeczoznawców, istnieje potrzeba stałego ich szkolenia, jak również ustalenie formalnych wymogów dotyczących uprawnień, atestacji, bądź specjalizacji biegłych, a nie wyłącznie podnoszących poziom opiniowania.

6. Wynagrodzenie biegłych musi być dostosowane do wzrastających wymagań w zakresie ich kompetencji, obowiązków i odpowiedzialności oraz odpowiadać płacy w gospodarce z uwzględnieniem kryteriów rynkowych. Za opóźnienia w uzyskaniu wynagrodzenia za opinię, powinny być wypłacane odsetki.

7. Możliwość karania biegłego za nieumyślnie fałszywą opinię (art. 233 § 4a) zagraża ich bezpieczeństwu prawnemu. Przepis ten powinien być usunięty albo zmodyfikowany.

8. Ubezpieczenie biegłych od odpowiedzialności cywilnej wymaga szerszego upowszechnienia w celu, m.in. obniżenia kosztów.

Więcej informacji o odbytym kongresie na stronie: www.3kns.pl

Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne
00-018 Warszawa, ul.Zgoda 11 lok. 300
tel. +48 22 692-43-85
fax +48 22 827-01-60
kom. +48 796-911-300
e-mail: biuro@kryminalistyka.pl
nr konta: PKO IX O/Warszawa
61 1020 1097 0000 7102 0108 3401
KRS 0000109111
NIP 526-17-63-900
REGON 000810466

Instytut Kryminalistyki Polskiego
Towarzystwa Kryminalistycznego Sp. z o.o.

Siedziba: 01-424 Warszawa, Aleja Prymasa Tysiąclecia 155
Adres do korespondencji: 00 - 018 Warszawa, ul. Zgoda 11 lok. 300
tel. +48 22 692-43-85
fax +48 22 827-01-60
kom. +48 796-911-300
kom. +48 601-075-106
kom. +48 609-605-536
e-mail: biuro@kryminalistyka.pl
nr konta: PKO IX O/Warszawa, 18 1020 1097 0000 7102 0107 4863
KRS 0000093600
NIP 521-30-13-064
REGON 014986697

Back to Top